Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4498/KH-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025”

I. Căn cứ lập kế hoạch

- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (Đề án NNQG 2020).

- Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

- Công văn số 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án NNQG và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị.

- Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn năm 2017-2025” (Kế hoạch số 1484/KH-UBND).

- Kế hoạch số 4407/KH-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2018 - 2019.

II. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án NNQG 2020, tập trung chủ yếu vào công tác nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của Đề án tại các đơn vị trọng điểm, đủ điều kiện thực hiện, tạo tiền đề mở rộng dần quy mô cho những năm tiếp theo đến năm 2025; xây dựng môi trường học tập có sử dụng tiếng Anh.

- Tiếp tục triển khai việc xây dựng đơn vị điển hình về dạy học ngoại ngữ và nhân rộng các mô hình tiêu biểu ở các đơn vị điển hình cho các đơn vị khác trong tỉnh.

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp trong năm 2020.

III. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ 1: Tiếp tục triển khai chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ, tài liệu tham khảo, bổ trợ ngoại ngữ cho các cấp học theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam

- Mục tiêu: Tiếp cận và làm quen để tạo nền tảng trong việc học tiếng Anh ở các cấp bậc tiếp theo.

- Nội dung:

+ Tiếp tục triển khai thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh tại những cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện.

+ Thực hiện thí điểm chương trình học sinh lớp 1 và lớp 2 làm quen tiếng Anh tại cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện.

+ Tiếp tục triển khai mở rộng chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (lớp 3-12) theo kế hoạch đề ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

+ Tiếp tục sử dụng tài liệu bổ trợ, tham khảo tiếng Anh ở các trường phổ thông được cập nhật theo các nội dung phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng.

+ Mở rộng việc giảng dạy ngoại ngữ 2 môn tiếng Pháp ở tất cả các trường có giáo viên tiếng Pháp.

- Hoạt động: Tập huấn, Hội thảo, Giám sát.

- Sản phẩm dự kiến: Số lượng các cơ sở giáo dục tham gia triển khai các chương trình tiếng Anh cấp mầm non, tiểu học và trung học tăng theo kế hoạch đề ra.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị bồi dưỡng hợp tác thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: nguồn kinh phí: xã hội hóa và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

2. Nhiệm vụ 2: Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên

- Mục tiêu: Đảm bảo đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đáp ứng khá tốt theo các yêu cầu của Đề án NNQG 2020.

- Nội dung:

+ Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học và các mô hình tổ chức các hoạt động ngoại khóa có sử dụng tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh.

+ Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 3 (B1) và phương pháp dạy học các môn Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cho giáo viên dạy Toán, Tin, KHTN bằng tiếng Anh.

- Hoạt động: Tổ chức các lớp bồi dưỡng.

- Sản phẩm dự kiến: 90% giáo viên đạt yêu cầu của lớp bồi dưỡng.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm SEAMEO RETRAC, Trường Đại học Cần Thơ, Hội đồng Anh (British Council).

- Kinh phí thực hiện: 1,909,080,000 đồng từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương.

3. Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý (không bao gồm đội ngũ giáo viên ngoại ngữ)

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ Đề án NNQG 2020.

- Nội dung: Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho cán bộ quản lý cấp TH, THCS, THPT, theo từng giai đoạn A2 để đạt được cấp độ B1.

- Hoạt động: Bồi dưỡng giáo viên.

- Sản phẩm dự kiến: 90% cán bộ quản lý được bồi dưỡng đạt yêu cầu từ A2 trở lên.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ.

- Kinh phí thực hiện: 360,000,000 đồng từ ngân sách địa phương.

4. Nhiệm vụ 4: Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

- Mục tiêu: Mục tiêu từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Nội dung:

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng công tác sử dụng thiết bị, phần mềm dạy học ngoại ngữ; thường xuyên sử dụng các phòng dạy học ngoại ngữ, trang thiết bị nghe nhìn, tranh ảnh, phần mềm dạy học ngoại ngữ.

+ Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên cấp TH, THCS và THPT xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

+ Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo năng lực ngoại ngữ.

+ Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ.

+ Từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Hoạt động: Tập huấn, bồi dưỡng.

- Sản phẩm dự kiến: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ngoại ngữ theo năng lực.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, một số giáo viên tiếng Anh cốt cán của tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: 300,000,000 đồng từ ngân sách Trung ương.

5. Nhiệm vụ 5: Xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh

- Mục tiêu: Tạo mô hình, hoạt động nổi bật, điển hình về hoạt động xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh.

- Nội dung:

+ Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phương pháp tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh và phương pháp chấm nói tiếng Anh cho giáo viên phổ thông.

+ Tổ chức các hoạt động để học sinh tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh, như: tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các khối lớp, thi hát bằng tiếng Anh,...

+ Chủ động tham mưu thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên người nước ngoài tham gia đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường.

+ Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Xây dựng các môi trường làm việc có sử dụng ngoại ngữ trong trường học.

- Hoạt động: Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh cốt cán; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, các mô hình, các sân chơi có sử dụng tiếng Anh.

- Sản phẩm dự kiến: Các mô hình nổi bật về tổ chức các câu lạc bộ nói tiếng Anh.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh.

- Kinh phí thực hiện: 900.000 triệu đồng từ ngân sách địa phương.

6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ

- Mục tiêu: Tạo mô hình, hoạt động nổi bật, điển hình về công tác dạy học ngoại ngữ.

- Nội dung:

+ Tổ chức các hoạt động để học sinh tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh, như: tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các khối lớp, thi hát bằng tiếng Anh...

+ Chủ động tham mưu thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên người nước ngoài tham gia đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường.

+ Bổ sung học liệu, phần mềm dạy và học ngoại ngữ và các trang thiết bị cần thiết phù hợp với điều kiện đã có của nhà trường, đảm bảo phục vụ hiệu quả việc đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ của nhà trường. Triển khai tập huấn và sử dụng hiệu quả phần mềm và trang thiết bị dạy học được trang bị.

+ Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Xây dựng các môi trường làm việc có sử dụng ngoại ngữ trong trường học.

- Hoạt động: Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, các mô hình, các sân chơi, các câu lạc bộ có sử dụng tiếng Anh.

- Sản phẩm dự kiến: Các mô hình nổi bật trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị điển hình về dạy học ngoại ngữ và các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: 2.700.000 triệu đồng từ ngân sách Trung ương.

7. Nhiệm vụ 7: Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; trao đổi giao lưu, học tập kinh nghiệm

- Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; trao đổi giao lưu, học tập kinh nghiệm.

- Nội dung:

+ Tổ chức giao lưu, tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố (như: Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,...) có thế mạnh trong việc triển khai các chương trình tiếng Anh mới.

+ Tổ chức các hội thảo chuyên đề, các hội giảng vùng, cụm..., tập trung vào việc khai thác các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ, các phần mềm dạy mới,...

+ Tăng cường mời giáo viên là người nước ngoài, sinh viên tình nguyện quốc tế trao đổi chuyên môn cho giáo viên dạy ngoại ngữ và tham gia giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa các trường phổ thông có điều kiện khác trên địa bàn của tỉnh.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ: Tạo cơ chế thuận lợi khuyến khích các trường xây dựng, phát triển các hình thức liên kết, hợp tác với các tổ chức, trường học, trung tâm ngoại ngữ ở các quốc gia bản ngữ phù hợp với việc dạy và học ngoại ngữ ở đơn vị; thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên, học sinh, giảng viên với nước ngoài; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ, tăng cường trang thiết bị, học liệu dạy học ngoại ngữ.

+ Đẩy mạnh việc tìm kiếm các chương trình, nguồn học bổng về ngoại ngữ và du học nước ngoài, tạo động cơ, điều kiện và cơ hội học tập ngoại ngữ cho học sinh và giáo viên, giảng viên.

- Hoạt động: Hội thảo, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm

- Sản phẩm dự kiến: Các hoạt động giao lưu các đơn vị trong và ngoài tỉnh và các hoạt động sinh viên tình nguyện, giáo viên nước ngoài và có học sinh du học nước ngoài bằng nguồn học bổng.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và thành phố khác.

- Kinh phí thực hiện: 300,000,000 đồng từ ngân sách Trung ương.

8. Nhiệm vụ 8: Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ

- Mục tiêu: Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ bằng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, hợp tác, đầu tư của các cá nhân trong và ngoài nước.

- Nội dung:

+ Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là các chương trình dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Khuyến khích và phát huy cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

+ Phát huy vai trò của các trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc và kiểm soát chất lượng của các trung tâm này.

- Hoạt động: Hỗ trợ, tài trợ, hợp tác và đầu tư cho việc nâng cao năng lực ngoại ngữ.

- Sản phẩm dự kiến: các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, đầu tư và việc thành lập các trung tâm ngoại ngữ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

9. Nhiệm vụ 9: Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án

- Mục tiêu: Thực hiện tốt việc triển khai Đề án NNQG 2020 tại địa phương nhờ vào nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

- Nội dung:

+ Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, cộng tác viên thanh tra môn ngoại ngữ để hỗ trợ Sở, Phòng GD&ĐT và các trường phổ thông để chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hoạt động chuyên môn ở cơ sở và tư vấn, hỗ trợ giáo viên về chuyên môn.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn tại trường, cụm trường, Phòng và Sở GD&ĐT; tổ chức tốt Hội thi giáo viên giỏi môn ngoại ngữ các cấp.

+ Nâng cao năng lực tổ chức quản lý dạy học ngoại ngữ cho cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng GD&ĐT và trường học. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

+ Tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

+ Từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả quản lý công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án.

- Hoạt động: Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đầu mối Đề án tại địa phương

- Sản phẩm dự kiến: Hoàn thành các báo cáo công tác kiểm tra, giám sát.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Đề án NNQG 2020

- Kinh phí thực hiện: 100,000,000 đồng từ ngân sách Trung ương.

IV. Kinh phí

- Nguồn kinh phí dự kiến triển khai các nhiệm vụ Đề án NNQG năm 2020 trên địa bàn tỉnh: ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và các nguồn tài trợ hợp pháp.

- Tổng kinh phí: 6,569,080,000 đồng, trong đó:

* Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã phân bổ cho Sở GD&ĐT và đang thực hiện bồi dưỡng tại địa phương: 2,269,080,000 đồng.

* Nguồn ngân sách của Trung ương: 4,300,000,000 đồng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”, tại địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện đạt kết quả./.

 


Nơi nhận:
(Kèm Phụ lục)
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- Ban QLĐA NNQG 2020 cấp quốc gia (báo cáo);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban TG TU, Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, TC, NV (thực hiện);
- UBND các huyện - TP (thực hiện);
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX (TrV), TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ ĐỀ NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4498/KH-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Tổng số giáo viên ngoại ngữ hiện có: 947

- Đề xuất chỉ tiêu/ nội dung bồi dưỡng liên quan

+ Bồi dưỡng năng lực sư phạm: 90 chỉ tiêu cho giáo viên TH/THCS/THPT

 

PHỤ LỤC 2

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 4498/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Hoạt động cụ thể

Thời gian thực hiện

Sản phẩm (Dự kiến)

KINH PHÍ THỰC HIỆN (triệu đồng)

GHI CHÚ

Tổng

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

NSĐP/đơn vị/ nguồn KP khác

1

Tiếp tục triển khai chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam

Tiếp cận và làm quen để tạo nền tảng trong việc học tiếng Anh ở các cấp bậc tiếp theo

Tập huấn, Hội thảo, Giám sát

2020

Số lượng các cơ sở giáo dục tham gia triển khai các chương trình tiếng Anh cấp mầm non, tiểu học và trung học tăng theo kế hoạch đề ra.

 

 

 

 

2

Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên

Đảm bảo đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đáp ứng khá tốt theo các yêu cầu của Đề án NNQG 2020.

Bồi dưỡng.

2020

90% giáo viên đạt yêu cầu của lớp bồi dưỡng

1,909,080

900

1,009,080

 

3

Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý (không bao gồm đội ngũ giáo viên ngoại ngữ)

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ Đề án NNQG 2020.

Bồi dưỡng

2020

90% cán bộ quản lý đạt yêu cầu từ A2 trở lên.

360

 

360

 

4

Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

Từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

Tập huấn, bồi dưỡng

2020

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ngoại ngữ theo năng lực

300

300

 

 

5

Xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh

Tạo mô hình, hoạt động nổi bật, điển hình về hoạt động xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh.

Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, các mô hình, các sân chơi, các câu lạc bộ có sử dụng tiếng Anh.

2020

Các mô hình nổi bật trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh.

900

300

600

 

6

Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ

Tạo mô hình, hoạt động nổi bật, điển hình về công tác dạy học ngoại ngữ

Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, các mô hình, các sân chơi có sử dụng tiếng Anh.

2020

Các mô hình nổi bật trong công tác dạy học ngoại ngữ.

2,700

2,700

 

 

7

Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ

Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ

Hội thảo, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm

2020

Các hoạt động giao lưu các đơn vị trong và ngoài tỉnh và các hoạt động sinh viên tình nguyện, giáo viên nước ngoài và có học sinh du học nước ngoài bằng nguồn học bổng.

300

 

300

 

8

Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ bằng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, hợp tác, đầu tư của các cá nhân trong và ngoài nước

Hỗ trợ, tài trợ, hợp tác và đầu tư cho việc nâng cao năng lực ngoại ngữ

2020

Các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, đầu tư và việc thành lập các trung tâm ngoại ngữ

 

 

 

 

9

Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án

Thực hiện tốt việc triển khai Đề án NNQG 2020 tại địa phương nhờ vào nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đầu mối Đề án tại địa phương

2020

Hoàn thành các báo cáo công tác kiểm tra, giám sát.

100