Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/KH-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025;

Căn cứ Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN ngày 11/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án Ngoại ngữ quốc gia và đề xuất kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh và điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Mở rộng triển khai dạy và học ngoại ngữ theo chương trình 10 năm ở cấp tiểu học, hướng tới triển khai dạy và học ngoại ngữ bắt buộc đối với học sinh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022 - 2023.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường học.

2. Mục tiêu cụ thể

- Triển khai chương trình làm quen với Tiếng Anh cho 2,6% trẻ mầm non; 35% học sinh lớp 1, lớp 2. Triển khai chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm cho 45% học sinh lớp 3, tiếp tục duy trì chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm cho học sinh lớp 4, lớp 5.

- Phấn đấu có 78% giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo đối với giáo dục nghề nghiệp theo quy định và lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ

- Tiếp tục triển khai cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen Tiếng Anh ở những nơi có nhu cầu và đủ điều kiện. Khuyến khích các trường mầm non, tiểu học khảo sát nhu cầu và thống nhất với cha mẹ học sinh thực hiện xã hội hóa để hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 2.

- Đẩy mạnh triển khai các hình thức dạy và học trực tuyến qua internet; giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh học sinh tiếp cận các website dạy học trực tuyến, chương trình, phần mềm, tài liệu, học liệu học Tiếng Anh phù hợp với đối tượng người học.

- Mở rộng triển khai chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm cho học sinh lớp 3 để chuẩn bị cho triển khai dạy và học Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt buộc đối với 100% học sinh lớp 3 từ năm học 2022 - 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học, dạy Toán, các môn khoa học bằng ngoại ngữ ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và những trường có đủ điều kiện.

2. Đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn ngoại ngữ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; lựa chọn nội dung kiến thức, hình thức, phương pháp, kỹ thuật giảng dạy phù hợp với từng đối tượng người học và mục tiêu giáo dục.

- Tăng cường rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng, thực hành, tự học, tự nghiên cứu; tăng cường thiết kế các hoạt động nghe, nói Tiếng Anh trong quá trình giảng dạy; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng dạy học môn ngoại ngữ theo 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết). Nghiên cứu tạo các sân chơi phù hợp giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, bổ sung ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ môn ngoại ngữ đảm bảo việc đánh giá trung thực 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết); tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên ngoại ngữ về xây dựng nội dung, hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá và công tác ôn thi đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ

- Tuyển dụng, hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các cấp học, đặc biệt giáo viên cấp tiểu học để đảm bảo 100% học sinh lớp 3 học Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2022 - 2023 theo quy định.

- Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán các cấp học làm nòng cốt trong triển khai bồi dưỡng đại trà về nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá.

- Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên theo nghiên cứu bài học và dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên giúp giáo viên có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.

- Cử giáo viên Tiếng Anh tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm; phối hợp với đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao bồi dưỡng giáo viên để theo dõi, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công tác bồi dưỡng. Toàn tỉnh hiện có 216 giáo viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ trong tổng số 311 giáo viên, đạt 70%; kế hoạch năm 2021 cử 70 lượt giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và 30 lượt giáo viên bồi dưỡng năng lực sư phạm; dự kiến năm 2022 cử 70 lượt giáo viên bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và 30 lượt giáo viên bồi dưỡng năng lực sư phạm.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên; khuyến khích giáo viên tham gia các hội thảo, diễn đàn, website về ngoại ngữ để nâng cao trình độ, năng lực bản thân.

4. Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức

Tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã (chú trọng bồi dưỡng cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý) theo lộ trình tại Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Lai Châu.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ

- Tiếp tục đầu tư bổ sung trang thiết bị phòng học ngoại ngữ đa chức năng, phần mềm dạy học ngoại ngữ, sách tham khảo phục vụ dạy và học ngoại ngữ cho các trường phổ thông.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ, các phần mềm, học liệu dạy học cho đội ngũ giáo viên.

- Chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

- Khai thác có hiệu quả các nguồn học liệu như sách giáo khoa, tài liệu dạy và học, hệ thống sách mềm, phần mềm trong dạy và học ngoại ngữ.

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ

- Tăng cường công tác truyền thông về vai trò dạy và học ngoại ngữ nhằm cung cấp thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức đến toàn xã hội, đặc biệt là cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên đối với việc học ngoại ngữ. Xây dựng, giới thiệu các chương trình ngoại ngữ, các hoạt động sử dụng ngoại ngữ trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, tạo cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho nhiều đối tượng khác nhau.

- Phát động phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên; khuyến khích các nhà trường lấy chính giáo viên ngoại ngữ của đơn vị mình để tổ chức dạy ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường; tổ chức hội thi, cuộc thi sử dụng ngoại ngữ cho học sinh; tăng cường hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ Tiếng Anh theo trường, cụm trường giúp học sinh có môi trường thực hành ngoại ngữ; tạo điều kiện cho học sinh được giao tiếp trực tiếp hoặc online với người nước ngoài.

- Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ; phát huy vai trò của các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chương trình dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Khuyến khích và phát huy cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng môn ngoại ngữ, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

7. Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện đề án.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại các địa phương, đơn vị; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, trong đó quan tâm việc bồi dưỡng giáo viên, triển khai dạy và học ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, sử dụng thiết bị, phần mềm dạy và học ngoại ngữ

III. KINH PHÍ

Tổng kinh phí dự kiến: 5.678 triệu đồng. Trong đó:

- Dự kiến chi cho phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ (bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ; bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ) là: 1.000 triệu đồng.

- Dự kiến đầu tư tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ (trang bị phòng học ngoại ngữ đa chức năng, tài liệu, sách tham khảo cho thư viện các trường phục vụ dạy và học ngoại ngữ): 4.678 triệu đồng.

(Có các Phụ lục đính kèm)

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước; kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp xây dựng báo cáo và lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án nguồn ngân sách, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng thực tế, nhiệm vụ cụ thể cân đối, tham mưu UBND tỉnh kinh phí để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp nhu cầu, phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các Chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện Đề án.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ đảm bảo thực hiện Đề án.

6. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình tại Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Lai Châu.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tham mưu tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là giáo viên cấp tiểu học đảm bảo thực hiện giảng dạy ngoại ngữ theo Kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

 


Nơi nhận:
- BQL Đề án NNQG 2020 (b/c);
- Vụ KHTC Bộ GD&ĐT (b/c);
- U1, U2;
- Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, TT&TT, LĐ-TB&XH;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải