Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4940/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

n cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT ngày 28/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐĐASHTH ngày 29/6/2016 của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam về phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2018;

Căn cứ Công văn số 3839/BTTTT-CTS ngày 23/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất tại địa phương;

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 22/6/2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với Tiểu Ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình và công văn số 2722/UBND-KGVX ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiến nghị về công tác triển khai Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo (19/10/2016);

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Hiện trạng truyền hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1. Hiện trạng truyền hình

Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có 01 Đài Phát thanh và Truyền hình và 05 Trạm tiếp phát lại truyền hình. Đài Phát thanh và Truyền hình là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sử dụng phương thức truyền dẫn phát sóng tương tự mặt đất, cuối năm 2011 phát sóng chương trình lên vệ tinh, phạm vi phủ sóng tại tỉnh đạt 100%. Truyền hình Ninh Thuận tiếp phát 4 kênh tương tự: NTV, VTV1, VTV2, VTV3 và 2 kênh số mặt đất VTC.

Có 5 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình đang hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Tổng công ty truyền hình cáp - Chi nhánh Ninh Thuận: truyền hình cáp.

- Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontouris - Chi nhánh Ninh Thuận: truyền hình cáp SCTV.

- Chi nhánh Viettel Ninh Thuận: truyền hình Internet (NextTV).

- Chi nhánh viễn thông FPT Ninh Thuận: truyền hình Internet (PayTV).

- Viễn thông Ninh Thuận: truyền hình Internet (MyTV).

Ngoài ra, người dân trên địa bàn tỉnh còn thu xem dịch vụ truyền hình trả tiền số vệ tinh: K+, VTC, MobiTV.

Có 5 trạm tiếp phát lại truyền hình đang hoạt động:

- Đài Bác Ái: máy phát thanh FM (100W, nội dung phát NTV), máy phát hình kênh 12 VHF (300W, nội dung phát NTV), máy phát hình kênh 11 VHF (300W, nội dung phát VTV1).

- Trạm Phước Bình: máy phát hình kênh 29 UHF (500W, nội dung phát NTV).

- Trạm Ninh Sơn: máy phát hình kênh 21 UHF (500W, nội dung phát NTV)

- Trạm Phước Diêm: máy phát hình kênh 25 UHF (100W, nội dung phát NTV), máy phát hình kênh 10 VHF (100W, nội dung phát VTV3), máy phát hình kênh 12 VHF (100W, nội dung phát VTV1).

- Trạm Phước Chiến: máy phát hình kênh 10 VHF (100W, nội dung phát VTV1), máy phát hình kênh 12 VHF (150W, nội dung phát NTV).

2. Các kênh chương trình truyền hình và thời lượng phát sóng:

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng kênh NTV, tiếp phát các kênh chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam: VTV1, VTV2, VTV3.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hiện phát sóng 1 kênh chương trình truyền hình “kênh thời sự, chính trị tổng hợp” với thời lượng 18 giờ 30 phút/ngày, năng lực sản xuất chương trình đạt 8 giờ 10 phút/ngày.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo các phương thức, gói dịch vụ, chất lượng kênh khác nhau. Tổng số kênh truyền hình đang cung cấp 192, trong đó 124 kênh trong nước (chiếm 65%), 68 kênh nước ngoài (chiếm 35%). Cụ thể: NetTV: 109 kênh, truyền hình cáp: 68 kênh, MyTV: 139 kênh, MobiTV: 99 kênh, K+: 87 kênh, truyền hình kỹ thuật số: 73 kênh.

II. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; trong tình hình tỉnh Ninh Thuận lùi thời gian thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ trước 31/12/2016 chuyển sang trước 31/12/2018 (nhóm II chuyển sang nhóm III).

Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số chuẩn DVB-T2 theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình.

Phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Tận dụng tối đa nguồn lực từ Trung ương hỗ trợ, bố trí nguồn lực địa phương hợp lý để thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thu hút các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

2. Yêu cầu

Việc triển khai kế hoạch phải đồng bộ, kịp thời phù hợp với lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ, trong tình hình tỉnh Ninh Thuận lùi thời gian ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về Đề án bằng nhiều hình thức truyền thông khác nhau.

Đảm bảo các hộ nghèo và cận nghèo thuộc chuẩn nghèo được hỗ trợ kịp thời đầu thu kỹ thuật số theo chuẩn DVB-T2 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Chính phủ.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng... khi triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ

Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể về thông tin tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT ngày 28/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tuyên truyền rộng rãi về Đề án và việc thực hiện Đề án như: ưu điểm, lợi ích của truyền hình số, các chính sách hỗ trợ, thời điểm tắt sóng các kênh truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh... để người dân nắm rõ được chủ trương, chính sách của Đề án.

Triển khai điều tra, thống kê các hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp; các hộ dân thuộc diện hỗ trợ đầu thu truyền hình qua vệ tinh đối với khu vực vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất không đảm bảo.

Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhằm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, lắp đặt đầu thu tín hiệu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh đến các hộ nghèo và cận nghèo theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, hoàn thiện trước thời điểm ngừng phát sóng toàn bộ kênh truyền hình tương tự.

Phủ sóng truyền hình số mặt đất tới các khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh để người dân thu, xem tín hiệu truyền hình số mặt đất hoặc có thể xem được các chương trình truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

Trước ngày 31/12/2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận kết thúc việc phát sóng truyền hình mặt đất tương tự và chuyển sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

* Một số nguyên tắc lưu ý trong khi thực hiện:

Bảo đảm không làm gián đoạn các kênh chương trình truyền hình, đặc biệt là các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Huy động mọi nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp và ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Tận dụng tối đa hạ tầng truyền hình đã được đầu tư để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

IV. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tổ chức

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên bao gồm lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan để trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đạt mục tiêu, lộ trình đề ra.

Sắp xếp, tổ chức lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận theo lộ trình số hóa với các nội dung:

- Về cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng, không đầu tư mới các hệ thống tương tự, chỉ bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp đối với các máy phát tương tự hiện có.

- Về nhân lực, từng bước thực hiện sắp xếp lại bộ máy và đào tạo lại cán bộ để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình, ngay sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

2. Giải pháp về thông tin, truyền thông

Tập trung thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích và lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức khác nhau; kết hợp sản xuất chương trình và phát sóng thường xuyên vào thời gian thích hợp trên Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thiết lập kênh thông tin hướng dẫn, giải đáp về triển khai số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và người dân thực hiện việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

3. Giải pháp về thị trường và dịch vụ

Thúc đẩy việc sử dụng các phương thức truyền dẫn, phát sóng truyền hình để đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ tiên tiến trên hạ tầng số mặt đất, nhằm khai thác tối đa năng lực hệ thống phát số và cạnh tranh bình đẳng, phát triển với các dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình internet và truyền hình vệ tinh.

Các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất trên địa bàn có trách nhiệm dành dung lượng để truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (thực hiện theo Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về việc Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương), đồng thời, không khóa mã các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu để đảm bảo tất cả thiết bị thu hình số (máy thu hình số, đầu thu truyền hình số) đều thu được các kênh chương trình này của các mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khác nhau.

Kiểm tra, giám sát việc sản xuất và lưu thông, kinh doanh trên thị trường máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn, quy chuẩn được quy định.

4. Về công nghệ và tiêu chuẩn

Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và các phiên bản tiếp theo đối với các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết 7 bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2-QCVN 63:2012/BTTTT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2-QCVN 64:2012/BTTTT; từng bước phát triển công nghệ truyền hình có độ phân giải cao (HDTV).

Các đầu thu để chuyển đổi tín hiệu tương tự - số trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chất lượng, có thương hiệu rõ ràng và được hỗ trợ tiếng Việt nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tạo cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh máy thu hoặc đầu thu truyền hình số có tính năng tiên tiến, đảm bảo chất lượng tốt đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

5. Giải pháp về nguồn kinh phí

Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Trung ương và của tỉnh Ninh Thuận, để phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Nguồn kinh phí của Trung ương (Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam): đảm bảo kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, kinh phí tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí của tỉnh (ngân sách tỉnh): kinh phí thống kê xác nhận các đối tượng được hỗ trợ đầu thu và công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số đến người dân;

Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận về chi phí công tác tuyên truyền (do Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, còn gặp nhiều khó khăn so với các tỉnh, thành phố khác của cả nước), hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đầu tư triển khai hạ tầng truyền dẫn, các máy phát số phủ kín đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng địa hình đồi núi, vùng lõm trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh đối với các khu vực sóng truyền hình số mặt đất không có khả năng phủ sóng.

6. Giải pháp về xây dựng nội dung kênh chương trình

Tập trung chỉ đạo, xây dựng nội dung kênh chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thành kênh chương trình truyền hình có nội dung hay, phong phú, có khả năng thu hút nhu cầu của khán, thính giả trong và ngoài tỉnh để người dân chuyển đổi sử dụng thiết bị thu hình số, thúc đẩy tiến trình số hóa được thực hiện theo đúng lộ trình.

V. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện bằng nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương và ngân sách tỉnh để phục vụ công tác triển khai Đề án.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

Thống nhất chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chỉ đạo các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan, các địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 (theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (theo Quyết định số 2451/2011/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (thời gian trước 31/12/2018).

Chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị phát sóng và các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tổ chức phát sóng các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương trên địa bàn Ninh Thuận (theo Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tổng kết, đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình giai đoạn 2016 - 2018 để nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và người dân được biết.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Quyết định thành lập Tổ giúp việc, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thống kê, rà soát số liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng đối tượng theo quy định (theo Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh cho công tác phát triển, hiện đại hóa hệ thống truyền dẫn, sản xuất chương trình, phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, đề xuất bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ về sản xuất các thiết bị thu, phát, chuyển đổi sử dụng trong truyền hình số mặt đất.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông danh sách cụ thể, chi tiết các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo của Trung ương và của tỉnh để phục vụ việc thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm soát việc kinh doanh, lưu hành trên thị trường các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại địa phương đảm bảo chính xác, kịp thời.

Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng kế hoạch thực hiện số hóa truyền hình mặt đất trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở.

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để rà soát, cung cấp thông tin chính xác về đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vùng lõm truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng có độ phủ rộng, chất lượng tốt, chi phí phù hợp, đảm bảo chất lượng tín hiệu đến người thu, xem đạt tiêu chuẩn quy định; đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018.

Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 và hướng dẫn tại công văn số 3839/BTTTT-CTS ngày 23/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí và tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình, sản xuất và biên tập nội dung thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc thù của tỉnh Ninh Thuận và tổ chức đưa nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và truyền hình của Đài.

Bố trí thời lượng, khung giờ để phát sóng các bản tin, clip tuyên truyền số hóa truyền hình (bao gồm cả các clip do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất, biên tập). Ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng tuyên truyền vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Phối hợp các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất để cho thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, nhằm khai thác tối đa các cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn (cả hạ tầng và nhân lực) theo lộ trình số hóa và báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

10. Báo Ninh Thuận

Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án để nâng cao nhận thức, người dân thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tự giác tham gia, thúc đẩy tiến trình số hóa thực hiện theo đúng lộ trình.

Mở thêm chuyên trang, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền về số hóa truyền hình, tăng số lượng và chất lượng tin bài về số hóa truyền hình.

11. Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng với công nghệ hiện đại, đúng Quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận, phù hợp với Đề án số hóa của Trung ương, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đáp ứng thuê hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao.

VII. Kiến nghị

Để tỉnh Ninh Thuận thực hiện tốt theo định hướng và lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình:

- Thống nhất (gia hạn) thời gian thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo nhóm III, nghĩa là Ninh Thuận sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018.

- Hỗ trợ, tham gia góp ý đối với việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận xác định bản đồ số phổ vùng lõm tín hiệu truyền hình số mặt đất, để tỉnh có cơ sở xác định đối tượng được hỗ trợ thiết bị đầu cuối thu xem truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đầu tư triển khai các máy phát số phủ kín toàn bộ vùng sâu, vùng xa của tỉnh Ninh Thuận.

- Hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh đối với các khu vực dân cư ít mà sóng truyền hình số mặt đất không có khả năng phủ sóng.

- Hỗ trợ chi phí công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 (do Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, còn gặp nhiều khó khăn so với các tỉnh, thành phố khác của cả nước).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (để giải quyết);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Cục Tần số vô tuyến điện;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH;
- Các doanh nghiệp TH cáp, VNPT, Viettel,
Chi nhánh FPT Ninh Thuận,
- VPUB: CVP, PVP (HTMN), KT;
- Lưu: VT, KGVX. My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình