Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2018.

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020,

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số chuẩn DVB-T2 theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình.

Phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Tận dụng tối đa nguồn lực từ Trung ương hỗ trợ, bố trí nguồn lực địa phương hợp lý để thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thu hút các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

Việc triển khai kế hoạch phải đồng bộ, kịp thời phù hợp với lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ.

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về Đề án bằng nhiều hình thức truyền thông khác nhau.

Đảm bảo các hộ nghèo và cận nghèo thuộc chuẩn nghèo được hỗ trợ kịp thời đầu thu kỹ thuật số theo chuẩn DVB-T2 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Chính phủ.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng... khi triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền:

Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2020 các phương tiện thông tin báo chí, truyền thông trong tỉnh, giúp cho các cơ quan, tổ chức và người dân nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, lợi ích và nội dung cụ thể của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

- Thời gian thực hiện: Quí 1-4 năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông,

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Sở Tài chính.

2 Thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định:

a) Tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra, khảo sát phương thức xem truyền hình của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Thời gian thực hiện: Quý 1 năm 2018

b) Thực hiện điều tra, khảo sát phương thức xem truyền hình của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế,

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý 1 năm 2018

c) Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2018

d) Thực hiện hỗ trợ đầu thu hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo và cận nghèo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông,

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 3-4 năm 2018

3. Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hướng công nghệ số hóa truyền dẫn phát sóng phát thanh và truyền hình; phù hợp với quy hoạch tần số dành cho phát thanh, truyền hình đã được Chính phủ phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Quý 1 - 4/năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư.

4. Mua dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ hoạt động phát sóng các kênh truyền hình.

- Thời gian thực hiện: Quý 4/năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc kinh doanh trên thị trường các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

6. Tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng và phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, theo các Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 và Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hỗ trợ đầu thu: Kinh phí từ Quỹ viễn thông công ích thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Theo Mục 3, Điều 17, Khoản 6 Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020).

Kinh phí tổ chức tuyên truyền; triển khai điều tra khảo sát phương thức xem truyền hình; kiểm tra, giám sát và xác nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc nhiệm vụ của địa phương và các hoạt động khác: từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư và triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; Tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và PCT Nguyễn Dung;
- Các sở: TT&TT; TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, XD, KH&CN;
- Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP Huế;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Nguyễn Dung