Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4691/KH-UBND

Cần Giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG BỐ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN CẦN GIỜ ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết 85/NQ/HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ;

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích: Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 để các tổ chức, người dân biết và thực hiện kế hoạch được duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hạn chế tình trạng sử dụng đất sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn để kiến nghị quyết định điều chỉnh quy hoạch.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ phải tuân thủ đầy đủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Niêm yết hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ:

a) Các tài liệu niêm yết gồm:

- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ (tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn).

b) Hình thức niêm yết như sau:

- Niêm yết tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất;

- Thực hiện công bố công khai Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ trên hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn.

- Thực hiện công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ;

- Thời hạn hoàn thành trong tháng 9 tháng 2021.

2. Lưu trữ hồ sơ:

a) Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 lưu trữ bao gồm:

- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ (bản in trên giấy và bản dạng số).

b) Cơ quan lưu trữ:

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ được lưu trữ 01 (một) bộ tại Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; 01 (một) bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và 01 (một) bộ tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời hạn hoàn thành trong tháng 9 năm 2021.

3. Thực hiện công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ

a) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ tại Trụ sở, hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn.

b) Chuyển giao hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Hồ sơ chuyển giao bao gồm:

- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ (bản dạng giấy và dạng số).

c) Chuyển giao hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ cho Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cần Giờ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện. Hồ sơ chuyển giao bao gồm:

- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ (bản dạng giấy và dạng số).

- Thời gian tổ chức và hoàn thành trong tháng 9 năm 2020.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Bàn giao hồ sơ, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành công bố và triển khai thực hiện theo Kế hoạch này.

- Bàn giao hồ sơ cho các đơn vị có liên quan để cập nhật, quản lý sử dụng và thực hiện công bố theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị được phân công tại Kế hoạch này.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Nhận bàn giao hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

- Thực hiện niêm yết tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện.

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cần Giờ: Tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng và lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ theo quy định.

4. Phòng Quản lý đô thị: Tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng và lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ theo quy định.

5. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ: Tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng và lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ theo quy định.

6. Phòng Kinh tế: Tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng và lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ theo quy định.

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện: Tổ chức thông tin, phổ biến việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ trên hệ thống phát thanh huyện, xã, thị trấn và bản tin Cần Giờ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ và các đoàn thể huyện: Tổ chức thông tin, phổ biến rộng rãi trong thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Nhận bàn giao hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ.

- Thực hiện niêm yết tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và công bố công khai trên hệ thống truyền thanh.

- Sau khi thực hiện xong, lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) thành phần hồ sơ gồm: Kế hoạch công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ của xã, thị trấn; Thông báo niêm yết, Biên bản niêm yết, Báo cáo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ, các biên bản trong quá trình thực hiện công bố có liên quan.

- Thời hạn công khai được thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cần Giờ tại xã, thị trấn để triển khai thực hiện quản lý và sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Kinh tế;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ;
- Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- VP: CVP; PCVP/TH;
- Lưu: VT, H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tiến Triển

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 4691/KH-UBND thực hiện công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cần Giờ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt

  • Số hiệu: 4691/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 15/09/2021
  • Nơi ban hành: Huyện Cần Giờ
  • Người ký: Trương Tiến Triển
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/09/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản