Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/KH-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ CÔNG BỐ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA QUẬN BÌNH TÂN.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân;

Xét Tờ trình số 3686/TTr-TNMT ngày 31 tháng 07 năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về công bố và triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

Nay, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kế hoạch tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để các tổ chức, cá nhân biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai.

II. Nội dung và thời gian triển khai thực hiện:

1. Công bố công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân:

1.1. Tài liệu công bố công khai gồm:

- Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

1.2. Hình thức công bố công khai như sau:

- Công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân 10 phường trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020;

1.3. Thời gian triển khai thực hiện công bố công khai: chậm nhất ngày 08 tháng 08 năm 2020.

2. Lưu trữ hồ sơ

2.1. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân lưu trữ bao gồm:

- Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân (bản in trên giấy và bản dạng số).

2.2. Cơ quan lưu trữ

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân được lưu trữ một (01) bộ chính tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và một (01) bộ chính tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

III. Phân công trách nhiệm:

1. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân quận:

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường quận công bố, công khai, niêm yết và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân theo quy định (Công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Tân).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận:

- Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 10 phường.

- Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Đô thị quận và Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Phối hợp đơn vị tư vấn in bản sao Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được duyệt và chuyển Ủy ban nhân dân 10 phường để niêm yết theo quy định.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Thanh, quyết toán kinh phí công tác công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 10 phường báo cáo Ủy ban nhân dân quận và tham mưu của Ủy ban nhân dân quận báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định.

3. Phòng Quản lý Đô thị quận:

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường quận và Ủy ban nhân dân 10 phường triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

4. Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng quận:

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với các dự án do Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng quận làm chủ đầu tư và các dự án có liên quan theo quy định gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

5. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực quận Bình Tân:

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác triển khai thực hiện các dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực quận Bình Tân là chủ đầu tư.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với các dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực quận Bình Tân là chủ đầu tư theo quy định gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

6. Ủy ban nhân dân 10 phường:

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân như khoản 1 mục II của kế hoạch này. Tổ chức thông tin phổ biến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân đến từng khu phố, tổ dân phố.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại địa phương theo quy định gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

7. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân:

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân tham mưu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, cập nhật biến động do chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 tại địa phương theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo để Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân./.

 


Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố;
- TT. Quận ủy;
- TT. HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- VP.HĐND và UBND quận;
- Phòng TNMT; PQLĐT quận;
- Ban BT&GPMB quận;
- Ban QLDAĐTXDKV quận Bình Tân;
- UBND 10 phường;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ quận;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhựt

 

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN BÌNH TÂN