Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021”; Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện; Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với dịch, bệnh truyền nhiễm,

Căn cứ diễn biến tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm ở người trên thế giới, trong khu vực, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời các vụ dịch, không để xảy ra dịch lớn và kéo dài nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát hiện sớm và xử lý kịp thời, nhằm giảm số mắc và tử vong ở người do các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là: dịch bệnh sởi, dịch cúm, bệnh dại, bệnh viêm não vi rút; bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh ho gà và các bệnh truyền nhiễm khác; các bệnh có vắc xin thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, các bệnh lây truyền từ động vật sang người

b) Củng cố hệ thống giám sát để chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các tuyến; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình bệnh truyền nhiễm theo quy định. Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm tuyến tỉnh và tuyến huyện trong thu thập, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm và tiến hành xét nghiệm chẩn đoán sớm các tác nhân gây bệnh.

c) Nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe dưới nhiều hình thức, bảo đảm công tác truyền thông đến được đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân.

d) Đảm bảo tỷ lệ trẻ được tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 95% trở lên và giữ vững thành quả thanh toán, loại trừ một số bệnh đã đạt được của Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiến tới loại trừ bệnh sởi và tăng cường đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng. Đảm bảo 100% vùng lõm trong tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ tiêm chủng theo kế hoạch.

đ) Huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và của cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

e) Tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời không để bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

II. CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

1. 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.

2. 100% các ca bệnh truyền nhiễm được báo cáo, cập nhật thông tin đúng thời gian theo quy định.

3. 100% số người nhập cảnh vào Sơn La qua cửa khẩu Lóng Sập và Chiềng Khương được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

4. Giảm số mắc, tử vong một số bệnh truyền nhiễm lưu hành và phổ biến trên địa bàn so với trung bình giai đoạn 2015 - 2019, cụ thể:

a) Bệnh tay chân miệng: Tỷ lệ mắc dưới 14/100.000 dân, tỷ lệ tử vong/mắc 0,0%.

b) Bệnh sốt xuất huyết: Không để dịch xảy ra; tỷ lệ mắc dưới 4/100.000 dân, tỷ lệ tử vong/mắc 0,0%.

c) Bệnh sởi: Tỷ lệ mắc dưới 10/100.000 dân, tỷ lệ tử vong/mắc 0,02%.

d) Bệnh viêm não vi rút: Tỷ lệ mắc dưới 10/100.000 dân. Tỷ lệ tử vong < 0,8/100.000 dân.

đ) Cúm A(H7N9): Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

g) Bệnh sốt rét: Duy trì loại trừ bệnh sốt rét trên quy mô tỉnh và không để bệnh sốt rét quay trở lại trong các năm 2020 và những năm tiếp theo. Lấy mẫu máu ngoại vi làm xét nghiệm bằng lam hoặc test là 30.000 mẫu/năm.

h) Bệnh dại: Khống chế ≤ 5 trường hợp tử vong do bệnh dại.

i) Các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng: Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, uốn ván sơ sinh: Tỷ lệ mắc: ≤ 0,6/100.000 dân; Tỷ lệ tử vong: ≤ 0,5/100.000 dân.

k) Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác: Giám sát, phát hiện sớm xử lý kịp thời không để gia tăng số mắc và xảy ra dịch bệnh.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2019 công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung hoạt động hiệu quả chưa cao do một số nguyên nhân như: Chưa có sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nhất là ở tuyến xã, nguồn kinh phí từ Trung ương gân như cắt giảm toàn bộ, kinh phí địa phương chỉ hỗ trợ được một phần, UBND một số huyện chưa đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng mở rộng... Một số văn bản hướng dẫn giám sát đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế mới được đưa vào triển khai trong năm nên cán bộ y tế cơ sở còn chưa thành thạo; công tác truyền thông chưa thực hiện được thường xuyên; còn tồn tại nhiều vũng lõm trong tiêm chủng mở rộng, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế...

Trước những khó khăn đó để công tác phòng, chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn toàn tỉnh ở các tuyến thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, nâng cao sức khỏe cho nhân dân và đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay, cần triển khai hiệu quả các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm ở người tại địa phương. Nêu cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và của cả cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm ở người. Xây dựng kế hoạch liên ngành (Y tế - Giáo dục đào tạo; Y tế - Nông nghiệp...) để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

- Ngành y tế duy trì giao ban, tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã.

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo

a) UBND các cấp chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Tổ chức họp định kỳ hàng năm và đột xuất khi cần thiết.

b) Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đáp ứng với công tác phòng, chống dịch bệnh. Lưu ý các ổ dịch cũ, những vùng nguy cơ cao xảy ra dịch, bệnh truyền nhiễm, những vùng tỷ lệ tiêm chủng hàng năm thấp,...

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện; chế độ thông tin báo cáo và khai báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Duy trì và nâng cao chất lượng báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến bằng phần mềm tại tất cả các tuyến.

3. Tiếp tục đầu tư các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh

- Tập trung được nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Duy trì cán bộ làm chuyên trách tại các đơn vị hệ y tế dự phòng, đảm bảo nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương đặc biệt hệ thống y tế thôn/bản/tiểu khu.

- Tăng cường huy động lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên để tham gia, triển khai các biện pháp giám sát, chống dịch tại cộng đồng.

- Các địa phương cấp kinh phí mua sắm một số trang thiết bị, thuốc, hóa chất đáp ứng kịp thời cho các tuyến để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; cấp kinh phí kịp thời để tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng đội cơ động chống dịch, cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó theo tình huống nếu xảy ra dịch lớn hoặc xảy ra đại dịch. Tập huấn bổ sung kiến thức về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cho viên chức, nhân viên y tế.

- UBND các huyện/thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh trên địa bàn.

- Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe dưới nhiều hình thức như: Truyền thông trên Đài tiếng nói Việt Nam, trên Đài truyền hình tỉnh, các phóng sự, thông điệp, tờ rơi, áp phích các buổi nói chuyện, loa phát thanh,... Nội dung truyền thông phải phù hợp và đảm bảo thông tin đến được với cộng đồng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch: phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chống dịch, trực dịch...

4. Các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm số mắc bệnh truyền nhiễm

* Duy trì các thành quả thanh toán và loại trừ bệnh

Tiếp tục duy trì các thành quả thanh toán bệnh bại liệt (từ năm 2000), loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh trên quy mô huyện (từ năm 2005), loại trừ bệnh sốt rét năm 2019 và tiến tới loại trừ bệnh sởi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021.

* Tổ chức các Chiến dịch tiêm vắc xin bổ sung

- Chiến dịch uống vắc xin OPV bổ sung cho trẻ từ 0-5 tuổi vùng nguy cơ cao trên địa bàn toàn tỉnh, dự kiến trong Quý I/2020. Tổ chức triển khai tiêm bổ sung vắc xin TPV phòng bệnh bại liệt cho trẻ sinh năm 2016, 2017 và các trường hợp chưa được tiêm vắc xin IPV trong năm 2018.

- Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella vùng nguy cơ đồng loạt cho trẻ 1 -5 tuổi vùng nguy cơ cao; Những trẻ từ 6-10 tuổi chưa được tiêm vắc xin Sởi- Rubella hoặc thiếu mũi tiêm vắc xin Sởi-Rubella trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được tiêm bổ sung. Dự kiến triển khai bắt đầu từ Quý I/2020.

- Tổ chức các đợt tiêm bổ sung vắc xin AT cho các vùng nguy cơ cao, các xã có ca mắc uốn ván sơ sinh trong, năm 2020, đảm bảo trên 95% các đối tượng được tiêm vắc xin trong đợt tiêm bổ sung.

* Tăng cường công tác tiêm chủng phòng bệnh.

- Ngành Y tế giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị liên quan thực hiện. Chỉ đạo các huyện tiếp tục rà soát toàn bộ các vùng lõm trong tiêm chủng để tăng cường tiêm chủng thường xuyên; nghiên cứu, đề xuất triển khai tiêm bổ sung một số Chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh tại cộng đồng,...

- Tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông vận động tiêm chủng đúng lịch. Lưu ý những vùng những đối tượng khó tiếp cận, những vùng tỷ lệ thấp, vùng có số mắc bệnh truyền nhiễm lưu hành cao,...

- Nâng cao chất lượng triển khai Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia bằng phần mềm trực tuyến.

* Các hoạt động khác

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh tại tất cả các tuyến tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở dự phòng và cơ sở điều trị. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về báo cáo bệnh truyền nhiễm; giám sát dựa vào sự kiện theo Quyết định 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Phát huy tối đa các biện pháp phòng, chống bệnh chủ động bằng vắc xin, đặc biệt là các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng luôn đạt chỉ tiêu đề ra và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Tuyên truyền vận động nhân dân đi tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,...từ đó người dân hiểu và chủ động phòng, chống và khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương,...

- Tiếp tục triển khai tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh dại cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; mở rộng thêm điểm tiêm vắc xin phòng bệnh dại miễn phí trên địa bàn cho đối tượng nhằm hạn chế các ca tử vong do bệnh dại. Cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin phòng bệnh dại đến tuyến xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành trên địa bàn để phát hiện và thông báo kịp thời các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như: Ngộ độc thực phẩm, súc vật, gia cầm mắc dịch bệnh,...

- Thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của bệnh dịch ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn giám sát, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm, thống kê báo cáo, triển khai phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm do tuyến trên tổ chức.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý y tế tại các cửa khẩu, các chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

- Triển khai thêm một số kỹ thuật xét nghiệm mới và mua sắm các test nhanh chẩn đoán sớm trong các ổ dịch...

b) Các giải pháp giảm tử vong

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trong điều trị các trường hợp bệnh; thực hiện đúng các phác đồ hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch của Bộ Y tế.

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị cấp cứu để đạt mục tiêu giảm tử vong. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thành lập các đội điều trị cấp cứu cơ động, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi cần.

- Tập huấn, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho nhân viên y tế các tuyến đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; báo cáo, xử trí, điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời, đặc biệt các bệnh diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong cao để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong do dịch, bệnh truyền nhiễm.

5. Nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe

- Xây dựng các thông điệp truyền thông giáo dục sức khỏe cho từng đối tượng, để người dân biết cách phòng chống.

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh tại những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như: Trường học, khu dân cư tập trung, các bản vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức...; nâng cao chất lượng và đa dạng các loại hình, lựa chọn các nội dung cho phù hợp với vùng miền, đúng thời điểm và đối tượng,... Phối hợp với các cơ quan truyền thông để triển khai có hiệu quả hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

6. Tăng cường phối hợp liên ngành

- Tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế với các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hải quan, biên phòng... trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Huy động các đoàn thể, xã hội tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Các ban, ngành đoàn thể phối hợp thực hiện công tác truyền thông, lựa chọn nội dung, hình thức cho phù hợp với từng địa bàn về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn ngân sách của tỉnh cấp hàng năm thực hiện phòng chống dịch, tiêm chủng mở rộng và kiểm dịch y tế.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Y tế, Chính phủ, các chương trình dự án.

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về tình hình diễn biến dịch bệnh theo quy định đảm bảo kịp thời, chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở người.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tại các cửa khẩu có các trạm kiểm dịch y tế, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế các huyện/thành phố; các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện chủ động và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện sẵn sàng đáp ứng bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

- Làm đầu mối phối hợp chia sẻ thông tin dịch bệnh truyền nhiễm, định kỳ tổ chức Hội nghị với các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm chuyển tải thông tin đến người dân về tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của người dân đối với cộng đồng trên địa bàn, chú trọng truyền thông về lợi ích, hiệu quả của tiêm chủng mở rộng trong phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để mọi người dân hiểu và thực hiện; kịp thời đưa các thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế, của địa phương trong thời gian xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh (nếu có).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú Y và Thủy sản, các phòng ban trực thuộc:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật và các bệnh lây truyền từ động vật và gia cầm sang người đặc biệt là quản lý tốt về nguồn gốc vật nuôi. Tuyên truyền Nghị định 90/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm dịch hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển, nuôi gia súc, gia cầm, động vật trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo phấn đấu đạt tỷ lệ ≥ 80% số động vật được tiêm phòng trong giai đoạn 2018-2021, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu và cùng tham gia thực hiện.

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLB-BYT-BNN&PTNT về hướng dẫn phối hợp phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người (bệnh dại, liên cầu lợn, cúm gia cầm A/H7N9...) để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đồng bộ cả ở người và động vật.

- Hướng dẫn người chăn nuôi quản lý đàn chó, mèo nuôi tại các hộ gia đình, thực hiện theo phụ lục số 15 Thông tư số 07/2016/YY-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Phát động, hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm về quản lý vật nuôi, tập trung quản lý đàn chó nhà, trong giai đoạn loại trừ khống chế bệnh dại, lưu ý ở các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh.

- Phối hợp, chia sẻ thông tin cùng với ngành y tế trong tuyên truyền, giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh ở động vật lây sang người.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại trường mầm non, tiểu học, nội trú, bán trú.

- Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập trong các trường học. Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, phụ huynh các biện pháp phòng bệnh, theo dõi trẻ hàng ngày, phát hiện sớm các trường hợp bệnh để thông báo cho gia đình và cơ quan y tế xử lý kịp thời. Đưa nội dung giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng chống bệnh dại, sởi, tay chân miệng, bệnh cúm... vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp vào các buổi học ngoại khóa. Tổ chức buổi tìm hiểu về một số bệnh thông thường theo mùa và cách phòng tránh trong trường học.

- Các trường mầm non, tiểu học, các trường có học sinh bán trú khi có ca mắc bệnh truyền nhiễm phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông báo ngay cho cơ quan y tế huyện/thành phố kịp thời xử lý.

- Khuyến khích học sinh và gia đình tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, tiêm vắc xin phòng bệnh. Phát động tất cả các trường học thực hiện các chiến dịch như: Vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, loại bỏ loăng quăng, bọ gậy....

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với y tế địa phương tổ chức tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tại trường học. Lựa chọn thời điểm truyền truyền về các bệnh truyền nhiễm tại địa phương, đặc biệt lưu ý các bệnh theo mùa, theo tuổi, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh,...

- Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế đế phối hợp xử lý; chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn về phòng, chống dịch của ngành Y tế đối với các dịch bệnh xảy ra trong các trường học.

5. Sở Tài chính

- Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho kinh phí phòng, chống dịch bệnh.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp đảm bảo theo đúng quy định.

6. Các sở, ban, ngành của tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện một số hoạt động để kịp thời đáp ứng với công tác phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc phối kết hợp với ngành Y tế triển khai công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

7. Báo Sơn La; Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh

Tiếp tục thực hiện Chương trình số 98/Ctr-SYT-BSL-PTTHSL ngày 02/4/2018 về việc phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2018-2020 với Sở Y tế. Chuyển tải thông tin đến người dân nhằm tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa, theo tình hình bệnh dịch tại địa phương; chú trọng truyền thông về lợi ích, hiệu quả của tiêm chủng mở rộng và các chiến dịch tiêm vắc xin của tỉnh về hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh, dịch truyền nhiễm ở người năm 2020; chỉ đạo giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch triệt để, sâu sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh tại địa phương. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh mà chậm triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, báo cáo,...

- Huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các tuyến.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020; hàng năm có trích ngân sách địa phương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội, đoàn thể

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật; chủ động phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020; Yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện/thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (B/c);
- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như mục V;
- CVP UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, KGVX. 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy