Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP);

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Thực hiện Văn bản số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và nhiệm vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc thực hiện báo cáo theo phần mềm sẽ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm công sức và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC.

- Trang bị kỹ năng tác nghiệp trong thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách hiệu quả trên phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo các đơn vị tham gia Hệ thống thông tin báo cáo có tài khoản thực hiện báo cáo và 100% cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo của Chính phủ và nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC.

- Nội dung, chương trình tập huấn phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

Nội dung triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và nhiệm vụ kiểm soát TTHC gồm các chuyên đề, cụ thể như sau:

- Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về Nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

- Hướng dẫn nghiệp vụ đăng nhập và cập nhật số liệu báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Chính phủ.

- Kết nối dữ liệu liên thông với các hệ thống thông tin điện tử khác đảm bảo khoa học, an toàn dữ liệu và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung.

- Hướng dẫn nghiệp vụ tính toán chi phí, cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, cách điền biểu mẫu rà soát, đơn giản hóa TTHC.

III. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA.

- Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức xã hội khác.

- Thành phần tham gia trực tiếp đối với các Sở, ban, ngành gồm: Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC theo quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh và cán bộ chuyên môn phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh.

- Đối với các địa phương, cơ sở gồm: Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện và cán bộ chuyên môn phụ trách công nghệ thông tin các đơn vị cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê của UBND cấp xã.

IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

1. Thời gian:

Thời gian tập huấn (dự kiến) quý I, quý II năm 2020.

2. Hình thức và địa điểm triển khai:

- Hình thức: Xây dựng, tổ chức triển khai cấu hình khai báo trên Hệ thống và tập huấn trực tiếp trên máy tính.

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh lập Kế hoạch chi phí xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện; dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, lập kế hoạch chi tiết, cụ thể cho các nội dung tập huấn, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và công tác kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình tập huấn trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thẩm định dự toán trình UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng, triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý, tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC theo quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh; cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến của Chính phủ và công tác kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NC-PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng