Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/VPCP-KSTT
V/v hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ kết nối Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin thống kê, hệ thống phân tích dự báo… của bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, bảo đảm đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo). Quý cơ quan có thể tải bản điện tử từ Trang tin điện tử Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, tại địa chỉ http://www.thutuchanhchinh.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Văn phòng Chính phủ để được trao đổi, giải đáp.

Đầu mối liên hệ: đồng chí Vũ Tuấn Anh, số điện thoại: 080.40543/0904191177, e-mail: vutuananh@chinhphu.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thống kê-Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Ban Cơ yếu-Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN và các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, KSTT (02).VTA.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN