Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC” NGÀNH GIÁO DỤC (THÔNG BÁO SỐ 158/TB-BGDĐT NGÀY 04/03/2019)

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học” ngành Giáo dục (theo Thông báo số 158/TB-BGDĐT ngày 04/03/2019), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, nhà trường, cơ sở giáo dục và toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học;

- Thống nhất trong toàn ngành Giáo dục về nhận thức, hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, đơn vị, triển khai kịp thời có hiệu quả các nội dung theo Kết luận của Bộ trưởng.

II. Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong toàn ngành Giáo dục.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá môn học giáo dục thể chất; tăng cường các môn thể thao tự chọn, tạo điều kiện cho người học được lựa chọn môn thể thao yêu thích để tập luyện.

3. Phát triển phong trào thể thao trường học, theo hình thức tự chọn các môn thể thao phù hợp với sở thích, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi của học sinh, sinh viên và điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, trong đó tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất; hướng dẫn sử dụng trang thiết bị giáo dục và tài liệu dạy và học môn Giáo dục thể chất.

5. Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các trường sư phạm TDTT, theo hướng trang bị kỹ năng, kiến thức, phát triển phẩm chất năng lực của người học và người dạy; mở rộng quy mô đào tạo về các chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục thể chất và hoạt động thể thao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội; nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trong cả nước.

6. Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo phục vụ công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học.

7. Hưởng ứng phát động của Bộ trưởng: Duy trì nền nếp tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh tham gia luyện tập thường xuyên, hàng ngày. Các thầy giáo, cô giáo phải là những tấm gương về tập luyện thể dục thể thao để học sinh noi theo.

- Tăng cường dạy bơi và học bơi, phòng chống đuối nước, động viên, khuyến khích học sinh học bơi và tham gia tập luyện các môn thể thao;

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường;

- Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao trong nhà trường tạo sân chơi bổ ích thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên tham gia.

(Nội dung và tiến độ công việc theo phụ lục đính kèm)

III. Tổ chức Thực hiện

1. Vụ Giáo dục Thể chất

- Chủ trì, đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị và tham mưu lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch trong toàn ngành Giáo dục;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch.

2. Các vụ, cục chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công;

- Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch gửi về Vụ Giáo dục Thể chất để tổng hợp và báo cáo.

3. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công;

- Tham mưu chính quyền địa phương xây dựng cơ chế chính sách tăng cường xã hội hóa thu hút đầu tư cho công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học;

- Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch hàng năm và gửi về Vụ Giáo dục Thể chất để tổng hợp chung vào tháng 12 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BT. Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TC sư phạm (để t/h);
- Các SGD&ĐT (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTC (5 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG TẠI THÔNG BÁO SỐ 158/TB-BGDĐT NGÀY 02/03/2019 CỦA VĂN PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 398/KH-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong toàn ngành Giáo dục.

Hàng năm

Tài liệu

Vụ GDTC

Báo GDTĐ, các vụ/cục của BGDĐT, các SGDĐT, cơ sở đào tạo

2

Tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục thể chất về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất.

31/12/2019

Tài liệu và lớp tập huấn

Vụ GDTC, các sở GDĐT

Các vụ: GD TH, GDTrH, GDĐH, Cục NG CBQLGD

3

Tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục thể chất và cán bộ làm công tác thể thao trường học về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động thể thao trong trường học.

31/12/2019

Các vụ/cục: GDTH, GDTrH, GDĐH, NG CBQLGD

4

Hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục thể chất của các trường sư phạm” đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

31/12/2019

Hội nghị

Trường ĐH SP TDTT Hà Nội, TPHCM và các cơ sở đào tạo có liên quan

Vụ/cục: GDTC, GD ĐH, NG CBQLGD

5

Xây dựng dự án nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu của Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội và Trường Đại học sư phạm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh trở thành các trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về giáo dục thể chất và thể thao trường học của cả nước.

31/12/2019

Dự án và Kế hoạch

Các vụ, cục chức năng của Bộ GDĐT

6

Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về “Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục”.

31/12/2019

Chỉ thị

Vụ GDTC

Các vụ, cục chức năng của Bộ GDĐT, TCTDTT, các SGDĐT, cơ sở đào tạo

7

Ban hành văn bản, hướng dẫn các nhà trường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, tổ chức dạy bơi và thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trong trường học.

31/12/2019

Công văn

Vụ GDTC

8

Hội thảo “Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường học”.

31/12/2019

Hội thảo

Vụ GDTC

9

Thống kê cơ sở dữ liệu về số lượng, trình độ của đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục thể chất.

30/6/2019

Dữ liệu

Cục NG &CBQLG D

Các vụ, cục chức năng của Bộ GDĐT, các SGDĐT, cơ sở đào tạo

10

Xây dựng kế hoạch tham gia bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trong trường phổ thông báo cáo Bộ trưởng.

Kế hoạch

Trường ĐH SP TDTT Hà Nội và TP HCM

11

Nghiên cứu đề xuất thành lập Viện nghiên cứu về giáo dục thể chất và thể thao trường học.

31/12/2019

Đề án

12

Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao.

13

Nghiên cứu xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo huấn luyện thể theo và ngành quản lý thể thao trường học.

14

Tổ chức nghiên cứu đề tài cấp Bộ về: Những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Đề tài