Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 392/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2020

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 (sau đây viết tắt là Luật PCCC); Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; nhằm chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ, tổ chức tốt công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cũng như thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hoạt động PCCC, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; khuyến khích xã hội hóa công tác PCCC và CNCH.

3. Xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong công tác phòng cháy và chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính; tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phương châm “bốn tại ch (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

4. Việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm theo đúng chức năng và phân công nhiệm vụ của kế hoạch này.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCCC và CNCH, trọng tâm là: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp PCCC; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Ninh Thuận.

- Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban ngành, địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC; trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu khi có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về PCCC. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai có vi phạm pháp luật về PCCC cho đến khi khắc phục hoàn toàn các sai phạm; chấn dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng mới đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về PCCC. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn UBND các cấp, các cơ quan, ban ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị phương tiện cho các đội PCCC cơ sở, dân phòng theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quy hoạch hạ tầng PCCC, chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy. Đề xuất di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư, nơi đông người theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra các chuyên ngành, chuyên đề như: Khu dân cư, chung cư có nguy cơ cháy nổ cao, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng (gas), chợ, Trung tâm thương mại, khách sạn, kho vật liệu nổ công nghiệp, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa khô hạn, các Lễ hội và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý các vụ cháy, nổ và sự cố tai nạn xảy ra có huy động nhiều lực lượng tham gia. Năm 2020 tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực tập 01 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

- Bảo đảm công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ, kịp thời tổ chức triển khai lực lượng khi có cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

- Tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đề xuất thành lập Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Ninh Sơn, Bác Ái. Thực hiện có hiệu quả việc phân cấp về PCCC, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an xã.

- Tham mưu UBND tỉnh, Bộ Công an phê duyệt bổ sung quy hoạch xây dựng mạng lưới các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH, trọng tâm là trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng cơ sở, lực lượng Dân phòng và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện quy định về hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng và Đội PCCC không chuyên trách theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể UBND các cấp bố trí kinh phí, chi cho công tác PCCC theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh xem xét bố trí kinh phí phục vụ diễn tập, thực tập 01 phương án tình huống xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có sự phối hợp và và huy động nhiều lực lượng tham gia.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Trung tâm của các huyện bảo đảm nguồn nước cho công tác chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Tăng cường công tác xã hội hóa PCCC, các nguồn viện trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư trang bị phương tiện PCCC, phát triển hạ tầng, kỹ thuật PCCC. Thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

4. Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án quy hoạch, xây dựng mới, dự án cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch đường giao thông phục vụ chữa cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy, các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC và yêu cầu thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC khi trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà và chung cư, các chủ đầu tư dự án nhà ở chung cư thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC, bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, phương tiện PCCC, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nhà ở và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

- Chấn chỉnh nghiêm túc việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC trong việc cấp phép xây dựng. Bảo đảm 100% các công trình thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC đều được thẩm duyệt về PCCC trước khi cấp phép xây dựng. Tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác nghiệm thu bàn giao công trình trước khi đưa vào sử dụng.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự án quy hoạch hoàn thiện mạng lưới cấp nước chữa cháy đô thị, thiết kế các khu vực lấy nước chữa cháy tại nguồn nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét việc bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái tại địa điểm phù hợp với yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Công an tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, đưa nội dung phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, xử lý cháy, nổ, tai nạn, sự cố vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học, lồng ghép vào chương trình giảng dạy theo Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ đảm bảo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp PCCC rừng, trọng tâm là công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC, củng cố lực lượng, đề xuất trang bị phương tiện PCCC rừng; tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác PCCC rừng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCC rừng và tổ chức phê duyệt, diễn tập phương án PCCC rừng.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương có rừng xây dựng phương án chữa cháy rừng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia theo quy định.

7. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, gắn với việc chấp hành các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy theo quy định của pháp luật như: Trang bị phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ; việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc, người phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (theo Điều 6 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an).

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC; trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu khi có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9. Sở Công thương

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các loại hàng hóa, chất, hàng có nguy hiểm về cháy, nổ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận tham mưu, đề xuất khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập của mạng lưới điện tại khu dân cư; rà soát thay thế các tuyến đường dây đã xuống cấp; khuyến cáo quần chúng nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang lưới điện theo đúng quy định pháp luật.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp; trước hết tập trung tổ chức huấn luyện, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Công an cấp huyện, xã, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và bảo đảm các điều kiện hoạt động của lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu phương châm “bn tại chỗ”.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC theo quy định phân cấp một số vấn đề trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Trong việc đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển của địa phương phải quan tâm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. UBND huyện Ninh Sơn, Bái Ái phối hợp với Sở ngành chức năng, chính quyền địa phương xem xét việc bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Huyện Ninh Sơn, Bác Ái theo đề xuất của Công an tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan. Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đề xuất di dời các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC ra ngoài khu dân cư.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC cho mọi tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC và CNCH.

- Tổ chức lập và thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với trụ sở cơ quan, khu dân cư, chung cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa trong phạm vi quản lý.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp triển khai các phương án, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở, đơn vị Quốc phòng hoạt động trên địa bàn. Bảo đảm thực hiện cơ chế phối hợp trong thông tin, chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu, nhất là các vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

12. Các Sở, Ban, Ngành và các Hội, Đoàn thể căn cứ chức, năng nhiệm vụ làm tốt công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Tăng cường tổ chức tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC cho cộng đồng. Tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện các quy định của Luật PCCC và các văn bản liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch này và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/02/2020 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2020.

2. Giao Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh) hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C07-Bộ Công an;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ; KTTH;
- Lưu: VT, TCDNC. NH

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh