Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3476/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ CAO TỈNH ĐẮK LẮK

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc;

- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của chính Phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022, trong đó phân bố cho tỉnh Đắk Lắk 15.700 liều vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất;

- Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/04/2021 về việc Quyết định phân bổ vắc xin COVID-19 đợt 2;

- Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COV1D-19 (vc xin AstraZeneca) ban hành kèm theo Công văn số 506/VSDTTƯ-TCQG ngày 07/4/2021 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (sau đây gọi tắt là Sổ tay hướng dẫn).

- Công văn số 3031/UBND-KGVX ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nhu cầu vắc xin COVID-19 tỉnh Đắk Lắk;

- Xét Tờ trình số 62/TTr-SYT ngày 23/4/2021 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch Tiếp nhận, bảo quản, phân phi và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk;

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao và đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch.

2. Mục tiêu cụ thể.

- Tiêm đủ 02 mũi vắc xin COVID-19 cho trên 95% đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn và chất lượng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI.

1. Đối tượng triển khai: Nhóm đối tượng được lựa chọn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, gồm:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế.

- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...).

- Nhân viên, cán bộ ngoại giao; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Lực lượng quân đội.

- Lực lượng công an.

- Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

- Người trên 65 tuổi.

- Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

- Những người mắc các bệnh mãn tính.

- Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

- Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch t.

- Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

(chi tiết nhóm đối tượng theo địa bàn tại Phụ lục 1)

2. Thời gian và phạm vi triển khai

- Thời gian: bắt đầu từ tháng 04 năm 2021.

- Phạm vi triển khai: Toàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19:

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trước, trong và sau khi triển khai tiêm đợt 2, các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông thông tin về vắc xin phòng COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức.

- Tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm chủng đợt 2 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội truyền thông các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19, đối tượng tiêm chủng và thông tin về vắc xin phòng COVID-19.

2. Tập huấn cho cán bộ y tế thực hiện tiêm vắc xin COVID-19.

- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tiêm chủng, giám sát chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% cán bộ tham gia chỉ đạo, giám sát.

- Tập huấn về xây dựng kế hoạch chi tiết, điều tra lập danh sách đối tượng, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, hướng dẫn sử dụng vắc xin, tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cbất lợi sau tiêm chủng, thng kê báo cáo cho viên chức thực hiện tiêm chủng ở các Trung tâm y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và các cơ sở tiêm chủng khác.

- Tập huấn tiêm chủng cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng về cách thức tổ chức, kthuật, quy trình tiêm chủng đối với vắc xin phòng COV1D-19.

- CDC có trách nhiệm tập huấn cho lực lượng tiêm phòng của các đơn vị để triển khai ngay việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng Kế hoạch.

3. Cấp phát, vận chuyển và bảo quản vắc xin COVID-19.

Vắc xin sử dụng do Chương trình COVAX Facility (Giải pháp tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 toàn cầu do GAV1, WHO sáng lập đcung cấp vắc xin COVID-19 cho 190 quốc gia) hỗ trợ cho Việt Nam là vắc xin do Tập đoàn Astra Zeneca sản xuất có điều kiện bảo quản 2 - 8°C. Do vậy, việc vận chuyển phân phối, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng phải thực hiện đảm bảo trong hệ thống dây chuyn lạnh của tiêm chủng mở rộng. CDC chuẩn bị các điều kiện dây chuyền lạnh sẵn sàng tiếp nhận vắc xin khi được cung cấp từ Trung ương.

3.1. Thời gian cấp phát vắc xin thực hiện tụi các tuyến như sau:

- CDC tiếp nhận vắc xin CO VAX Facility hỗ trợ từ Trung ương bảo qun vắc xin tại kho tỉnh và thực hiện cấp phát như sau:

+ Cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế tuyến huyện ít nhất 02-03 ngày trước khi tổ chức tiêm.

+ Cấp phát vắc xin cho tuyến Bệnh viện 01 ngày trước khi tiêm hoặc ngay trước buổi tiêm.

- TTYT cấp phát vắc xin cho các điểm tiêm chủng tối thiểu trước khi tiêm hoặc ngay trong buổi tiêm.

- Việc cấp phát vắc xin và các vật tư (nhập/xuất kho) tại các tuyến đều được ghi chép và theo dõi thông qua sổ quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao theo quy định, sổ quản lý xuất nhập vắc xin sẽ được cập nhật hàng tháng tại tất cả các tuyến.

3.2. Điều kiện phương tiện vận chuyển, bảo quản vắc xin:

- Vắc xin được vận chuyn qua các tuyến phải được bảo quản trong hòm lạnh, các Trung tâm Y tế tuyến huyện, bệnh viện nhận vắc xin từ kho của CDC.

- Vắc xin còn dư sau khi kết thúc tiêm chủng tại Trung tâm Y tế sẽ được chuyên về kho CDC hoặc bảo quản ngay tại Trung tâm Y tế theo đúng quy định bảo quản vắc xin. Trong trường hợp hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Tiêm chủng mở rộng không đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản vắc xin, CDC tỉnh báo cáo Sở Y tế đxuất phương án huy động hệ thống dây chuyền lạnh của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

3.3. Nhu cầu và dự kiến phân phối vắc xin:

Số lượng vắc xin COVID-19 được cấp theo khả năng cung ứng của Bộ Y tế. Dự kiến nhu cầu vắc xin và vật tư đối với nhóm đối tượng nguy cơ cao của tỉnh như sau:

- Nhu cầu vắc xin COVID-19: 697.948 liều.

- Nhu cầu Bơm kim tiêm 0,5ml: 697.948 cái.

- Nhu cầu hộp an toàn: 7.677 cái.

(Chi tiết các đơn vị được phân phối vắc xin tại Phụ lục 2).

4. Điều tra lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm trước được quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP và trên cơ sở vắc xin được cung ng của từng đợt (Sở Y tế sẽ phân bổ trên cơ sở vắc xin được Bộ Y tế cấp phát), đơn vị lựa chọn nhóm đối tượng cần tiêm để triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

- Danh sách đối tượng cần tiêm vắc xin COVID-19 phải được lập trước khi triển khai tiêm chủng (Theo Phụ lục 1 - Stay hướng dẫn) và lưu giữ tại cơ sở tiêm chủng để ghi chép và theo dõi trong quá trình triển khai tiêm chng.

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố tổng hợp danh sách đơn vị tiêm chủng và số lượng đối tượng tiêm chủng trên địa bàn và báo cáo về CDC.

- CDC tổng hợp danh sách đơn vị tiêm chủng và số lượng, đối tượng tiêm chủng toàn tỉnh báo cáo Sở Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Trung ương để được cung ứng vắc xin.

5. Thiết lập các điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 (tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COV1D-19).

Tổ chức buổi tiêm chúng phải theo đúng hướng dẫn, triển khai một cách đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêm chủng và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn cho cán bộ thực hiện tiêm chủng.

5.7. Hình thức tiêm chủng:

Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có của tỉnh. Trong trường hợp cần thiết Sở Y tế huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng tham gia tổ chức tiêm chủng.

5.2. Cơ sở thực hiện tiêm chủng:

- Giai đoạn đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19: Tổ chức điểm tiêm chủng tại các cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Khu vực 333, một số Bệnh viện tư nhân và các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố.

- Giai đoạn triển khai tiếp theo tiêm vắc xin phòng COV1D-19: Tổ chức điểm tiêm chủng tại các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, cơ sở tiêm chủng dịch vụ nêu cần huy động hỗ trợ.

- Các điểm tiêm chủng phải đảm bảo các khu vực: Khu vực ngồi chờ trước tiêm, khám sàng lọc, bàn tiêm, phòng theo dõi sau tiêm. Bố trí các khu vực này theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 phải được tập huấn các quy trình tiêm chủng theo các quyết định hiện hành của Bộ Y tế và được tập hun về Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Các điểm tiêm chủng phi được bố trí các Đội cấp cứu tại chỗ hoặc lưu đng; đm bảo đủ trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu kịp thời. Đối với các Bnh viện Đa khoa tuyên tỉnh, huyện phải bố trí dự phòng một số giường bệnh để hi sức tích cực nhất định để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng phải đủ trang thiết bị để triển khai tiêm chng an toàn; thực hiện tiêm không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

- Quy trình quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vc xin phòng COVID-19 thực hiện theo Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

6. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng trong quá trình sử dụng vắc xin và sau tiêm chủng theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/20116/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

7. Báo cáo hoạt động tiêm chủng:

- Các cơ sở tiêm chủng/điểm tiêm chủng thống kê, báo cáo hàng ngày kết quả tiêm chủng, số đối tượng đã được tiêm và số vắc xin sử dụng cho tuyến trên (Phụ lục 5 - Sổ tay hướng dẫn).

- CDC tổng hợp báo cáo của tất các các đơn vị trên địa bàn về tình hình sử dụng vắc xin và phản ứng sau tiêm chủng theo biu mẫu (Phụ lục 6, 7 - Stay hướng dẫn); thực hiện báo cáo hàng ngày cho Sở Y tế tng hp báo cáo Ban Chđạo Phòng chống dịch cấp tỉnh tỉnh, báo cáo Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Khu vực.

- Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch tiêm vắc xin phòng COV1D-19.

8. Kinh phí dự kiến

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 90.443.338.708 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm lẻ tám đồng), Trong đó:

- Nguồn kinh phí Trung ương: hỗ trợ mua vắc xin, vật tư và quá trình vận chuyển, bảo quản vắc xin cho tỉnh, số tiền: 85.101.845.208 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, một trăm lẻ một triệu, tám trăm bn mươi lăm ngàn, hai trăm lẻ tám đồng).

- Nguồn kinh phí địa phương: Chi cho các hoạt động tập huấn, truyền thông, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, vật tư tiêu hao, in ấn tài liệu, kiểm tra giám sát và các chi phí khác để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID- 19, số tiền: 5.341.493.500 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm đồng).

(Chi tiết nhu cầu kinh phí tại Phụ lục 3).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Chủ động tiếp nhận và tham mưu thực hiện việc tiêm vắc xin đảm bảo quy định khi có Quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh khi hoàn thành việc tiêm chủng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo.

+ Dự trù vật tư, trang thiết bị dây chuyền lạnh, bơm kim tiêm đáp ứng theo tình hình thực tế.

+ Chỉ đạo các đơn vị điều trị chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý tai biến đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 đối với các đối tượng còn lại trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Y tế và khả năng thực tế của tỉnh.

2. Sở Tài chính.

Trên cơ Sở dự toán kinh phí do Sở Y tế lập, thực hiện tham định và tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động công tác truyền thông, giáo dục - sức khỏe về Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do CO VAX Facility hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Các Sở, Ngành, Đoàn thể có liên quan: Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình và hỗ trợ Sở Y tế khi cần thiết.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Trung tâm y tế xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động điều tra, thống kê đối tượng ưu tiên để được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phi và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh yêu cầu Sở y tế và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện; chủ động báo cáo nhũng vướng mắc, phát sinh cho UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên;
- Các Sở: YT, TC, TT&TT;
- UBND huyện/thị xã/thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật t
nh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, KGVX (Th.25b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh

 

PHỤ LỤC I

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TIÊM
(Kèm theo Kế hoạch s3476/KH-UBND, ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

TT

Đơn vị

Người làm việc trong các cơ sở y tế

Nhân viên tham gia phòng chống dịch

Cán bộ hi quan

Cán bộ ngoại giao

Lực lượng quân đội

Lực lượng công an

Giáo viên

Người trên 65 tuổi, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hải quan, ngoại giao, hàng không, vận tải, du lịch

Nhng người mc bệnh mãn tính trưởng thành

Tổng sđối tượng

Hệ s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TNG CỘNG

5.588

8.867

500

500

9.735

5.237

31.944

165.773

2.851

86.254

317.249

1

TP.Buôn Ma Thuật

1.100

2.200

500

500

4.000

800

5.000

28.426

1.000

12.000

55.526

2

H. Lắk

235

30

0

0

43

433

1.210

4.334

80

8.500

14.865

3

H. Krông Bông

270

420

0

0

42

204

1.713

10.300

100

30.900

43.949

4

H. Krông Búk

177

725

0

0

48

176

1.237

3.912

0

530

6.805

5

H. Ea H'leo

430

90

0

0

45

225

2.060

8.650

0

1.230

12.730

6

H. Krông Pắc

333

1.449

0

0

1.235

656

3.850

16.741

50

4.009

28.323

7

H. Krông Ana

187

111

0

0

175

200

1.400

6.930

100

3.900

13.003

8

H. Cư M'gar

315

631

0

0

290

300

2.723

29.285

350

1.560

35.454

9

H. Ea Sup

344

487

0

0

873

475

1.790

3.014

350

1.665

8.998

10

H. M'Drak

449

415

0

0

268

547

1.462

4.322

81

3.101

10.645

11

H. Krông Năng

265

600

0

0

56

225

2.185

25.185

300

5.500

34.316

12

H. Ea Kar

453

305

0

0

40

220

2.074

11.046

120

1.755

16.013

13

H. Buôn Đôn

237

910

0

0

534

280

1.439

3.736

218

948

8.302

14

H. Cư Kuin

230

94

0

0

117

210

1.998

3.680

102

9.115

15.546

15

TX Buôn Hồ

563

400

0

0

1.969

286

1.803

6.212

0

1.541

12.774

 

PHỤ LỤC II

NHU CẦU VẮC XIN COVID-19 VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG
(Kèm theo Kế hoạch số 3476/KH-UBND, ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

TT

Đơn vị

Tng sđối tượng

Tiêm 02 mũi

Vắc xin COVID-19

Bơm kim tiêm 0,5ml

Hp an toàn

TNG CỘNG

317.249

697.948

697.948

7.677

1

TP. Buôn Ma Thuột

55.526

122.157

122.157

1.344

2

H. Lắk

14.865

32.703

32.703

360

3

H. Krông Bông

43.949

96.688

96.688

1.064

4

H. Krông Búk

6.805

14.971

14.971

165

5

H. Ea H'leo

12.730

28.006

28.006

308

6

H. Krông Pắc

28.323

62.311

62.311

685

7

H. Krông Ana

13.003

28.607

28.607

315

8

H. Cư M'gar

35.454

77.999

77.999

858

9

H. Ea Súp

8.998

19.796

19.796

218

10

H. M'Drăk

10.645

23.419

23.419

258

11

H. Krông Năng

34.316

75.495

75.495

830

12

H. Ea Kar

16.013

35.229

35.229

388

13

H. Buôn Đôn

8.302

18.264

18.264

201

14

H. Cư Kuin

15.546

34.201

34.201

376

15

TX Buôn Hồ

12.774

28.103

28.103

309

 

PHỤ LỤC III

NHU CẦU KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
(Kèm theo Kế hoạch số 3476/KH-UBND, ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

TNG KINH PHÍ (I+II) TRIN KHAI CHO NHÓM ĐI TƯỢNG NHÓM ƯU TIÊN: 317.249

 

 

 

90.443.338.708

I

Nguồn ngân sách Trung ương

 

 

 

85.101.845.208

1

Mua vắc xin COVID-19

Liều

120.000

697.948

83.753.736.000

2

Mua bơm kim tiêm tự khoá 0,5ml

Cái

1.805

697.948

1.259.795.779

3

Mua hộp an toàn 5 lít

Cái

11.503

7.677

88.313.429

II

Nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ các hoạt động triển khai

 

 

 

5.341.493.500

1

Bông, cồn, túi đựng rác thải y tế:

(317.249 đối tượng x 300đ/đối tượng x 2 vòng)

Đối tượng

300

634.498

190.349.400

2

In sao phiếu điều tra đối tượng, giấy khám sàng lọc, giấy mời, giấy xác nhận tiêm chủng, giấy cam kết:

(317.249 đối tượng x 4 tờ/đối tượng x 200đ/tờ x 2 vòng)

Tờ

200

2.537.992

507.598.400

3

Đường để pha nước uống phòng hạ đường huyết: (10kg/xã x 185 xã x 15.000đ/kg x 2 vòng)

Kg

17.162

1.850

31.749.700

4

Truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu tại xã:

(2 cái/xã x 185 xã x 200.000đ/cái x 2 vòng)

200.000

740

148.000.000

5

Truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu tại huyện:

(3 cái/huyện x 15 huyện x 200.000đ/cái x 2 vòng)

Huyện

200.000

90

18.000.000

6

Truyền thông, in ấn tờ rơi, phát thông báo, in đĩa, tại tỉnh: (10.000.000đ/vòng x 02 vòng)

Tỉnh

10.000.000

2

20.000.000

7

In sao biểu mẫu thống kê, báo cáo: (200.000đ/xã/vòng x 185 xã x 2 vòng)

200.000

370

74.000.000

8

Điều tra, lập danh sách đối tượng tại xã: (100.000đ/người/ngày x 2 người/xã x 2 ngày x 185 xã)

Ngày

100.000

740

74.000.000

9

Hỗ trợ cộng tác viên điều tra đối tượng, phát giấy mời và hỗ trợ cán bộ xã trong tổ chức buổi tiêm chủng:

(80.000đ/người/ngày x 1 người/thôn x 2 ngày x 2.485 thôn/buôn x 2 vòng)

Ngày

80.000

9.940

795.200.000

10

Hỗ trợ mũi tiêm:

(2.000đ/mũi x 317.249 đối tượng x 2 vòng)

Mũi tiêm

2.000

634.498

1.268.996.000

11

Hỗ trợ huyện vận chuyển vắc xin từ tỉnh về huyện, xã: (3.000.000đ/huyện/lượt x 15 huyện x 2 lượt x 2 vòng)

Huyện

3.000.000

60

180.000.000

12

Công tác phí tuyến tỉnh trong kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch (150.000đ/người/ngày x 4 người x 1 ngày x 5 điểm/huyện x 15 huyện x 2 vòng)

Ngày

150.000

600

90.000.000

13

Xăng xe tuyến tỉnh trong kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch (250km/điểm/huyện x 5 điểm x 15 huyện x 20.000đ/lít x 0.2 x 2 vòng)

Lít xăng

20.000

7.500

150.000.000

14

Công tác phí tuyến huyện trong kiểm tra giám sát trước, trong và sau chiến dịch (150.000đ/người/ngày x 4 người x 1 ngày x 1 xã x 2 lượt x 185 xã x 2 vòng)

2.400.000

185

444.000.000

15

Xăng xe tuyến huyện trong kiểm tra giám sát trước, trong và sau chiến dịch (100km/xã x 2 lượt/xã x 185 xã x 20.000đ/lít x 0.2 x 2 vòng)

1.600.000

185

296.000.000

16

Công tác phí đội cấp cứu lưu động của tuyến huyện (150.000đ/người/ngày x 5 người x 4 ngày/huyện x 2 vòng)

Huyện

6.000.000

15

90.000.000

17

Xăng xe đội cấp cứu lưu động của tuyên huyện (125km/ngày x 4 ngày x 0,2 x 20.000đ/lít x 2 vòng)

Huyện

4.000.000

15

60.000.000

18

Trực ngoài giờ, thống kê báo cáo cho cán bộ tỉnh: (60.000đ/giờ x 4 giờ/ngày x 3 người x 30 ngày x 2 vòng)

Giờ

60.000

720

43.200.000

19

Trực ngoài gi, thống kê báo cáo cho cán bộ huyện (60.000đ/giờ x 2 giờ/ngày x 2 người x 14 ngày x 15 huyện x 2 vòng)

Giờ

60.000

1.680

100.800.000

20

Trực ngoài giờ, thống kê báo cáo cho cán bộ xã (60.000đ/giờ x 2 giờ/ngày x 1 người x 9 ngày x 185 xã x 2 vòng)

Giờ

60.000

6.660

399.600.000

21

Hội nghị, tập huấn triển khai chiến dịch tại tỉnh (15.000.000đ/lớp x 2 lớp)

Lớp

15.000.000

2

30.000.000

22

Hội nghị, tập huấn triển khai chiến dịch tại huyện (7.000.000đ/lớp x 2 lớp/huyện x 15 huyện)

Lớp

7.000.000

30

210.000.000

23

Hội nghị tổng kết chiến dịch tại tỉnh (15.000.000đ/lớp x 1 lớp)

Tỉnh

15.000.000

1

15.000.000

24

Hội nghị tổng kết chiến dịch tại huyện (7.000.000đ/lớp x 1 lớp/huyện x 15 huyện)

Huyện

7.000.000

15

105.000.000