Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021 - 2022

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVD-19 giai đoạn 2021 - 2022;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo đúng quy định; bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

2. Mục tiêu cụ thể

- 95% đối tượng ưu tiên và cộng đồng được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin.

- Bảo đảm an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các cơ sở y tế trên toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng để tổ chức chiến dịch tiêm chủng.

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.

- Bảo đảm tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng.

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác của người dân trong quá trình triển khai.

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã phê duyệt.

2. Thời gian

a) Năm 2021 và năm 2022

Thời gian chi tiết cho từng đợt tiêm đối với đối tượng tiêm ưu tiên và miễn phí theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19: giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt tiêm ngay sau khi có quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

b) Lộ trình thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Đối với đối tượng tiêm ưu tiên và miễn phí:

+ Quý II/2021: 24.042 liều tương đương với 12.021 người;

+ Quý III/2021: 157.262 liều tương ứng với 78.630 người;

+ Quý IV/2021: 96.074 liều tương ứng với 48.037 người. (Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo).

- Triển khai cho các đối tượng thuộc diện trả phí: căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 - 2022 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Phạm vi triển khai

- Triển khai sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn tỉnh.

- Mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp dựa trên tiêu chí sau:

+ Các khu vực ghi nhận trường hợp mắc hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng;

+ Địa phương có mật độ dân số cao;

+ Địa phương có đầu mối giao thông quan trọng.

4. Đối tượng

a) Đối tượng ưu tiên và miễn phí

- Nhóm 1 là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm người: làm việc trong các cơ sở y tế, tham gia phòng, chống dịch.

- Nhóm 2 gồm: viên chức, công chức của làm công tác đối ngoại của tỉnh được cử đi nước ngoài; cán bộ hải quan, biên phòng, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Nhóm 3 gồm người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước.

- Nhóm 4: giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

- Nhóm 5 gồm: người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi.

- Nhóm 6: người sinh sống tại các vùng có dịch.

- Nhóm 7: người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

- Nhóm 8: người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

- Nhóm 9: các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng, chống dịch.

b) Những đối tượng, cá nhân khác không nằm trong các nhóm trên thực hiện tiêm chủng theo hình thức tự nguyện chi trả (khi có nguồn vắc xin).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Lựa chọn đối tượng triển khai

a) Đối tượng ưu tiên tiêm (theo Nghị quyết 21/NĐ-CP)

Tổng số đối tượng ưu tiên: 145.988 người (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).

b) Người từ 18 tuổi trở lên không thuộc đối tượng ưu tiên

Tổng số đối tượng dự kiến: 423.658 người (chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo).

2. Ước tính dự trù số liều vắc xin từ đối tượng tiêm chủng

a) Vắc xin do COVAX Facility cung ứng cho Việt Nam dạng dung dịch, đóng 10 liều/lọ, mỗi liều 0,5ml, bảo quản ở nhiệt độ 2 - 8°C. Mỗi người cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin (01 mũi tiêm tương ứng 1 liều vắc xin 0,5ml), cách nhau 12 tuần.

Ước tính số liều vắc xin phòng COVID-19 cần dự trù cho các đối tượng ưu tiên tiêm là 305.115 liều (dự kiến 95% người thuộc đối tượng ưu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin + hao phí vắc xin 10%).

b) Ước tính số liều vắc xin phòng COVID-19 cần dự trù cho người từ 18 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng ưu tiên là 885.445 liều (dự kiến tỷ lệ tiêm 95%, hao phí vắc xin 10%, 2 mũi tiêm/người).

3. Các hoạt động triển khai

3.1. Tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị các điều kiện dây chuyền lạnh sẵn sàng tiếp nhận vắc xin khi được cung cấp từ Trung ương.

3.2. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư

- Số lượng vắc xin, bơm tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho tại tất các tuyến được ghi và theo dõi qua số quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao theo qui định. Số quản lý xuất nhập vắc xin được cập nhật hàng tháng tại tất cả các tuyến.

- Ngoài ra, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các tuyến theo quy định, bao gồm: chức năng quản lý đối tượng tiêm, tỷ lệ tiêm, quản lý vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn và được sử dụng hoặc điều chỉnh phù hợp để quản lý đối tượng, tỷ lệ tiêm, vắc xin và vật tư tiêu hao khi triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Vận chuyển vắc xin thực hiện tại các tuyến như sau:

+ Tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng COVID-19 tại kho và thực hiện cấp phát vắc xin cho:

• Trung tâm Y tế cấp huyện ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm.

• Bệnh viện Đa khoa tỉnh 01 ngày trước khi tiêm hoặc ngay trước buổi tiêm.

+ Tuyến huyện/thành phố: Trung tâm Y tế cấp huyện vận chuyển vắc xin về kho để bảo quản và cấp phát cho các cơ sở y tế 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm.

+ Tuyến xã/phường/thị trấn hoặc cơ sở được phép tiêm chủng: nhận vắc xin từ tuyến huyện/thành phố về bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm trong buổi tiêm chủng.

- Trong trường hợp hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của chương trình tiêm chủng mở rộng không đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản vắc xin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo Sở Y tế đề xuất phương án huy động hệ thống dây chuyền lạnh của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ công lập và tư nhân trên toàn tỉnh.

3.3. Tập huấn cho cán bộ y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các tuyến trên địa bàn trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 07 ngày.

3.4. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

- Triển khai các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

- Thời gian: trước, trong và sau mỗi đợt tiêm chủng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thành phố.

- Nội dung truyền thông: bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống thông tin cơ sở, trên mạng xã hội, tin nhắn SMS; truyền thông trực tiếp qua tổ chức hội nghị, họp, tư vấn, nói chuyện chuyên đề; in ấn cấp phát tài liệu truyền thông…

- Huy động các lực lượng chính quyền, đoàn thể cấp xã, truyền thông trên loa phát thanh của xã, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình; thực hiện tư vấn, truyền thông trực tiếp cho người dân tại điểm tiêm chủng về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và hẹn lịch tiêm chủng lần sau...

3.5. Tổ chức tiêm chủng

Đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với Bệnh xá Quân - dân y 50, Bệnh xá Công an tỉnh, cơ sở y tế khác: xây dựng kế hoạch, thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc ngành mình và hỗ trợ cho ngành y tế để triển khai cho các đối tượng khác.

3.6. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

a) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng

Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ trung ương đến địa phương. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Đơn vị thực hiện: các cơ sở tiêm.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: trong quá trình sử dụng vắc xin.

b) Giám sát định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.

3.7. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo đúng quy định.

3.8. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm

- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 (điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng...).

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và bảo đảm an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo biểu mẫu quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí Trung ương

- Hỗ trợ 70% theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP.

- Các hoạt động tập huấn tiêm cho tuyến tỉnh.

2. Kinh phí tỉnh

Dự kiến tổng kinh phí là: 3.452.065.402 đồng (chi tiết tại phụ lục 4 kèm theo), trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ 30% đối với đối tượng tiêm ưu tiên và miễn phí theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP.

- Kinh phí mua vật tư và các hoạt động tổ chức tiêm chủng.

- Vận chuyển và bảo quản vắc xin từ Trung ương về tỉnh và tại các địa bàn của tỉnh.

- Các hoạt động tập huấn cho các cơ sở y tế, các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động truyền thông; in ấn biểu mẫu, báo cáo.

- Công tiêm, kiểm tra giám sát, vật tư tiêm chủng... và các chi phí phát sinh khác.

3. Các nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Nguồn do tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì triển khai việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đợt tiêm căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và diễn biến tình hình dịch bệnh; đề xuất kinh phí hỗ trợ triển khai. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch và gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: tổ chức tập huấn tiêm vắc xin cho cán bộ y tế các tuyến về xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo; đối tượng, dự trù vắc xin, vật tư, trang thiết bị cho từng đợt tiêm; đội cấp cứu lưu động; phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót khi triển khai tiêm...

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm các điều kiện an toàn và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Sở Y tế.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí theo đề nghị của Sở Y tế, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn chi, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông tới người dân về lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.

4. Các sở, ban, ngành

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tuyên truyền việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn.

- Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình và hỗ trợ Sở Y tế khi cần thiết.

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19 và lợi ích của tiêm vắc xin để Nhân dân hiểu và tham gia tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 theo thứ tự ưu tiên tại Kế hoạch này.

Tăng cường công tác giám sát việc tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tiếp nhận, sử dụng và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa bàn quản lý giai đoạn 2021 - 2022; kế hoạch cho từng đợt tiêm tại địa bàn; bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền tới người dân về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của tiêm vắc xin và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng bằng nhiều hình thức. Trong đó tăng cường truyền thông trên loa phát thanh xã, phường, thị trấn; truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, in phát tờ rơi về vắc xin phòng COVID-19; bố trí cán bộ thực hiện tư vấn, truyền thông trực tiếp cho người dân tại các điểm tiêm chủng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị trên địa bàn.

- Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV trực thuộc;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên