Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2013 - 2015 và sau năm 2015;

Thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 15/01/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài (đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN) sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng Đồng ASEAN trong năm 2016 và những năm tiếp theo từ đó tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN;

- Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực;

- Cung cấp những thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ động, tích cực học tập, phấn đấu đạt, đủ các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt được cơ hội để phát triển khi tham gia vào cộng đồng ASEAN.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước. Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí;

- Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền theo sự kiện

a) Tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm theo các đợt Hội nghị quan trọng của ASEAN gồm:

- Hội nghị Cấp cao lần thứ 1 (đầu năm) và lần thứ 2 (cuối năm);

- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (giữa năm);

- Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành của các bộ, ngành.

b) Tuyên truyền cho Tuần ASEAN hàng năm (từ 28/7 - 8/8) năm 2016 , những năm tiếp theo...

2. Tuyên truyền thường xuyên theo từng năm

- Tuyên truyền về vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng;

- Tuyên truyền làm rõ nội hàm ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN; ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng;

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác từ các quốc gia này;

- Tuyên truyền về những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN;

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam, của tỉnh đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN. Kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam đến người dân;

- Cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của tỉnh trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN... về cơ hội tìm việc làm, du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN;

- Tuyên truyền về các hoạt động đang diễn ra của cộng đồng ASEAN, đặc biệt là nội dung các văn bản kế hoạch, tuyên bố, ký kết,... của cộng đồng ASEAN trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội có liên quan đến tỉnh Hà Giang;

- Thông tin về những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, thách thức của Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Giang, các doanh nghiệp nói riêng khi tham gia vào cộng đồng ASEAN. Trong đó chú trọng đến vấn đề lao động, việc làm, cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu thực hiện quy trình sản xuất...

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về ASEAN trên Báo Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

2. Tổ chức tọa đàm, hội thảo giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác ASEAN.

3. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng qua băng zôn, khẩu hiệu, cụm pa nô, áp phích; tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hóa (Câu lạc bộ, nhà văn hóa, triển lãm, thư viện trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ...), tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về hội nhập và phát triển của ASEAN, mục tiêu, nội hàm của Cộng đồng ASEAN.

4. Khai thác, tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch trong 10 quốc gia ASEAN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét bố trí ngân sách hoạt động; đồng thời gửi Sở TT&TT để theo dõi, tổng hợp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN và hướng dẫn triển khai thực hiện;

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền của Kế hoạch;

- Biên tập các tin, bài, văn bản về ASEAN đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Có đường link đến chuyên mục tin về ASEAN của trang thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành liên quan.

- Phối hợp với một số sở, ngành liên quan nắm tình hình tư tưởng của nhân dân, điều tra dư luận xã hội, biên tập và phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về ASEAN; tổ chức các cuộc giao lưu, cuộc thi tìm hiểu về ASEAN.

2. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về ASEAN, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường khai thác, cập nhật thông tin và các văn bản tuyên truyền về ASEAN, biên tập, cung cấp các văn bản tuyên truyền về ASEAN bằng ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh, Trung Quốc...) đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và cung cấp cho Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tạo đường dẫn đến chuyên trang về ASEAN của Bộ Ngoại giao.

3. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí dự toán kinh phí theo kế hoạch đảm bảo triển khai các hoạt động được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, quyết toán kinh phí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp cùng Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các doanh nghiệp, các cơ sở xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN, thông qua tổ chức các hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, tuyên truyền, trưng bày triển lãm ASEAN. Tham gia các hoạt động hội chợ thương mại, du lịch, hội chợ Quốc tế được tổ chức trong nước và nước ngoài; quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch trong tỉnh nói riêng và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo Tàng tỉnh và tại một số điểm vui chơi công cộng thích hợp như công viên, vườn hoa,...

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về cộng đồng ASEAN vào trong chương trình giảng dạy, học tập ngoại khóa đối với các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Báo Hà Giang Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh), Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá về ASEAN theo khả năng và điều kiện có thể. Giành thời lượng thích hợp đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của các Sở, Ban, ngành về việc triển khai kế hoạch này;

- Tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam về ASEAN, khai thác, phát sóng các phim tài liệu về đất nước, con người các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN.

8. Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã

Tổ chức tuyên truyền đến các hội viên, doanh nghiệp, các Hợp tác xã về tiềm năng, lợi thế của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN; cung cấp thông tin về những cơ hội, thách thức nhất là vấn đề cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu thực hiện quy trình sản xuất khi tham gia vào cộng đồng ASEAN.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể

Chỉ đạo, định hướng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo, các cơ quan xuất bản bản tin, trang thông tin điện, UBMTTQ, hội đoàn thể các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền một cách sâu rộng về ASEAN tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, các cấp hội viên...; đồng thời chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

10. Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, giao cho các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền theo sự kiện và tuyên truyền thường xuyên theo từng năm cho các hoạt động của ASEAN.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, nêu các kiến nghị đề xuất (nếu có) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các Hội đoàn thể;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- Các Huyện ủy, thành ủy,
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHAN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
T
rần Đức Quý