Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 và Công văn số 03/BTTTT-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 - 2020. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài (đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN) sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN từ đó tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

- Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực. Cung cấp thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ động, tích cực học tập, phấn đấu đạt, đủ các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt được cơ hội để phát triển khi tham gia vào cộng đồng ASEAN.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN

1. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh (cả theo chiu ngang và chiu dọc), trong đó tập trung

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục.

- Việc tuyên truyền cũng cần đi vào thực tế để đưa về tới tận những đối tượng cần tuyên truyền (nhất là các doanh nghiệp tại các địa phương) nên bên cạnh việc phối hợp theo chiều dọc thì cần tăng cường phối hợp theo chiều ngang. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào các nội dung về văn hóa, thông tin mà cần xem xét mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, kinh doanh, dịch chuyển lao động, cơ hội việc làm...

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông quảng bá về địa phương (gồm: các ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương...) lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam để các sở, ban, ngành có thể khai thác, phối hợp hoạt động.

- Thúc đẩy vai trò của thông tin truyền thông hỗ trợ sự phát triển và hợp tác của các lĩnh vực khác thuộc 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN: Đẩy mạnh khai thác tuyên truyền trong mạng lưới các cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí... để tận dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả và tối đa hóa tính lan tỏa.

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân trong việc khai thác dữ liệu tuyên truyền chung để lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, buổi họp, tọa đàm, tập huấn, hội nghị, theo sự kiện quan trọng...

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

2. Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền ASEAN tại địa phương

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về ASEAN cho đội ngũ cán bộ phụ trách biên tập bản tin, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo, đài; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại địa phương.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

3. Tuyên truyền ASEAN trên các công cụ truyền thông mới: Ứng dụng và Fanpage

Chia sẻ các chương trình livestream trên Fanpage ASEAN và Việt Nam (@aseanvavietnam); cập nhật, chia sẻ các nội dung xuất bản ấn phẩm điện tử, tin bài có liên quan cập nhật trên ứng dụng apps để tuyên truyền về ASEAN; tuyên truyền về ASEAN với các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam; quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, cơ hội hợp tác của tỉnh Cà Mau với các nước.

a) Đơn vị chủ trì: Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về ASEAN cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phổ biến các cam kết trong ASEAN, quy tắc xuất xứ, thương mại điện tử, cơ chế hải quan một cửa ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư cho Cà Mau trong giai đoạn hội nhập; chia sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của doanh nghiệp như Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA)...

a) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

5. Tổ chức lồng ghép các buổi nói chuyện chuyên đề về ASEAN cho học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh

Thúc đẩy tuyên truyền cho trẻ em và thanh thiếu niên trong và ngoài trường học thông qua việc phổ biến tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và hướng tới công nhận bằng cấp lẫn nhau.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

6. Duy trì các hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động giao lưu, triển lãm, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, quảng bá du lịch,...

a) Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

III. HÌNH THỨC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

- Trên các phương tiện truyền thông, khai thác và chú trọng truyền thông mới và mạng xã hội.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về ASEAN trên Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác ASEAN.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng qua băng rôn, khẩu hiệu, cụm panô, áp phích; tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hóa, tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về hội nhập và phát triển của ASEAN, mục tiêu, nội hàm của Cộng đồng ASEAN.

- Khai thác, tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch trong các quốc gia ASEAN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí từ ngân sách nhà nước (theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành), nguồn vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện theo phân cấp ngân sách.

V. TỔ CHỨC THC HIN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch này.

- Tổng hợp thông tin về các sự kiện cần phối hợp tuyên truyền trong ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh; các chương trình, ấn phẩm, tư liệu bao gồm: ảnh, video, phim phóng sự tài liệu, tư liệu, các ấn phẩm tuyên truyền, các sản phẩm quảng bá của tỉnh cung cấp cho Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN để chia sẻ trong cơ sở dữ liệu chung cấp quốc gia của Việt Nam.

- Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo hướng dẫn tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền theo sự kiện, tuyên truyền thường xuyên trong từng năm về các hoạt động ASEAN cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Làm cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương để thực hiện tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN khi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp. Tạo đường dẫn đến chuyên trang về ASEAN của Bộ Ngoại giao trên website của Sở.

3. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm, hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN tuyên truyền, giới thiệu phổ biến thông tin về các Hiệp định thương mại có liên quan về ASEAN, các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, tuyên truyền, trưng bày triển lãm ASEAN. Tham gia các hoạt động hội chợ thương mại, du lịch, hội chợ Quốc tế được tổ chức trong nước và nước ngoài; quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch trong tỉnh nói riêng và các sản phẩm du lịch của các nước ASEAN.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo tàng tỉnh và tại một số điểm vui chơi công cộng thích hợp.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về ASEAN theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Sở Giáo dục và Đào to

- Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về cộng đồng ASEAN vào trong chương trình giảng dạy, học tập ngoại khóa đối với các trường phổ thông nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh.

- Tổ chức hoặc phát động cho học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về ASEAN do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn và bố trí kinh phí từ ngân sách để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền theo tình hình và khả năng ngân sách tỉnh. Thực hiện kiểm tra, quyết toán kinh phí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tr - xã hi tỉnh

- Phối hợp chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo, các cơ quan xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử, trang thông tin trên mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ASEAN tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội trong quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

- Trên cơ sở thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh về các trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (định kỳ từng quý hoặc theo sự kiện hoặc tại các buổi giao ban báo chí).

8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm lồng ghép phổ biến thông tin, tuyên truyền về ASEAN và cộng đồng ASEAN, chia sẻ tại cơ sở dữ liệu chung trên Cổng thông tin ASEAN và Việt Nam thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình tổ chức hoạt động tuyên truyền theo sự kiện và tuyên truyền thường xuyên theo từng năm cho các hoạt động của ASEAN.

9. Các cơ quan báo, đài; Cổng Thông tin điện tử

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá về ASEAN.

- Đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện, hoạt động của cấp cao và các chương trình, hoạt động chuẩn bị của Việt Nam hướng tới năm Chủ tịch ASEAN 2020; hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020.

- Tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp, các chương trình, chuyên mục của Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam về ASEAN; khai thác, phát sóng các phim tài liệu của ASEAN về 05 năm hình thành Cộng đồng ASEAN và 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

- Biên tập các tin, bài, văn bản về ASEAN đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Báo Cà Mau điện tử; Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau. Có đường link đến chuyên mục tin về ASEAN của trang thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành liên quan.

- Cử phóng viên, biên tập viên tham gia các hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ phụ trách về ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức và triệu tập.

10. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa phương; giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh cấp huyện tăng thời lượng, tần suất tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau thực hiện truyền thanh thường xuyên, liên tục tuyên truyền các tin, bài có nội dung liên quan đến hoạt động ASEAN.

- Cộng tác tin, bài truyền thanh, truyền hình với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau về các hoạt động liên quan ASEAN diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- KGVX (Th.13-VIC);
- Lưu: VT. Tr 44/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng