Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/KH-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH ỦY VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (UBND tỉnh đã sao lục gửi các cơ quan, đơn vị); Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (Tỉnh ủy đã gửi trực tiếp các cơ quan, đơn vị). Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị.

1.2. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cơ bản và lâu dài của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh; xây dựng hệ thống các cơ quan nhà nước vững mạnh toàn diện về mọi mặt, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Trung ương và địa phương đã đề ra.

2. Yêu cầu

2.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính, để mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh noi gương học tập và làm theo.

2.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “ lãnh đạo làm gương, đảng viên đi trước”; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thi hành công vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và gắn việc đánh giá kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm của mỗi tập thể, cá nhân.

2.4. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, sự linh hoạt của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tình hình, kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên thông tin, tuyền truyền tình hình, kết quả triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

- Hình thức: Tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép, thông qua các buổi đọc báo đầu giờ, sinh hoạt cơ quan, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các hình thức khác phù hợp với cơ quan, đơn vị.

Ngoài nội dung nêu trên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang chủ động, thường xuyên tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; duy trì chuyên mục và tăng thời lượng, tin bài phản ảnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương mỗi tháng có ít nhất 01 tin bài, phản ảnh về tình hình, kết quả thực hiện, đặc biệt là cách làm hay, việc làm tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Rà soát, xây dựng, cụ thể hóa, công bố và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ

Mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng mới (hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện) để cụ thể hóa, công bố và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành, địa phương mình. Việc xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức phải ngắn gọn, sát chức năng nhiệm vụ, dễ nhớ, dễ tác động vào ý thức, nhận thức của từng cá nhân, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; tạo ra sự chuyển biến thật sự rõ nét về đạo đức, phong cách, hiệu quả công việc. Đồng thời xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hàng năm, tổ chức đăng ký cam kết việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ (đã được xây dựng, rà soát, công bố) giữa cá nhân với tập thể, giữa đơn vị cấp dưới với đơn vị cấp trên quản lý.

3. Tiếp tục tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của UBND tỉnh và của cơ quan, đơn vị; quy định rõ trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương và quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” theo đúng Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng Bộ tỉnh Hà Giang và Nghị quyết Đảng bộ cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải xác định rõ những nội dung cần làm, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân. Chú trọng đổi mới tư duy, tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,…; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dân chủ, khoa học, sáng tạo, ứng xử văn hóa, tinh tế; tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chống bệnh thành tích, hình thức; tổ chức thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong quy hoạch, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ; trong khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động; trong quản lý sử dụng tài sản, tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng;… Xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ năng lực, phẩm chất, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

4. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, đào tạo

Tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung thống nhất từ Trung ương.

Xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và uốn nắn, xử lý dứt điểm theo quy định đối với cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Hàng năm, tổ chức kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này để cụ thể hóa, gắn việc đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Phát huy vai trò giám sát của người dân thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, để chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

6. Công tác biểu dương, khen thưởng

Cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc, là gương điển hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương (đã được giới thiệu nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng), được cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng hàng năm, khen thưởng sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp mình tại Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác hàng năm.

Công tác biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh, được gắn với tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này và kế hoạch của Bộ, ngành chủ quản về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa chính quyền với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, những vụ việc tồn đọng kéo dài tại địa phương, đơn vị mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu và đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức nghề nghiệp.

- Tổ chức phát động và động viên các tập thể, cá nhân trên toàn tỉnh tích cực tham gia học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đăng ký cam kết việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị với Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tỉnh theo dõi, tổng hợp):

+ Đăng ký cam kết việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trước 31/01 hàng năm.

+ Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6, báo cáo năm trước 20/11 hàng năm.

2. Ngoài các nội dung nêu tại mục 1 phần III Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị sau có trách nhiệm

2.1. Sở Nội vụ:

- Là đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tiến hành rà soát, xây dựng, công bố chuẩn mực chung theo quy định của pháp luật về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể hóa.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn công tác biểu dương khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này.

- Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang theo quy định.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện việc giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, thực hiện đảm bảo việc tích hợp nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học phổ thông; tổ chức cho học sinh, sinh viên thường xuyên liên hệ giữa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngành nghề được đào tạo phù hợp với thực tiễn địa phương.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực, đạo đức, lối sống. Đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí và trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Quan tâm, định hướng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm và hướng con người tới chân, thiện, mỹ.

2.5. Sở Tài chính:

Tham mưu, đề xuất việc bảo đảm kinh phí cho các hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

2.6. Trường Chính trị tỉnh:

Tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trân tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

Phát huy vai trò giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh: những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương, nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn hoặc xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn