Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Long An, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

a) Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền hành chính hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c) Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

d) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

a) Cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

b) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý, có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

c) Tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về chăm lo sự nghiệp văn hóa, giáo dục, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

d) Triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức.

đ) Rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đơn vị mình. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

e) Xây dựng kế hoạch, biện pháp hữu hiệu nhằm phát động và động viên toàn xã hội tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các tổ chức Đảng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả các bài viết và chương trình phát sóng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương người tốt, việc tốt.

g) Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dạy và học ở các cấp học, bậc học và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh): Hướng dẫn việc khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Sở Tài chính: Có trách nhiệm thẩm định, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số số 14/CT-UBND ngày 17/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và tổng kết thực hiện giai đoạn 5 năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An; Đài PT&TH Long An;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, SNV, LTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần