Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 586/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 209-KH/TU NGÀY 17/12/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Căn cứ Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 209-KH/TU của Tỉnh ủy);

Thực hiện Văn bản số 06-CV/BCS ngày 09/01/2020 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh nắm được nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ quan, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 209-KH/TU của Tỉnh ủy.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ TÀI LIỆU:

1. Nội dung học tập: Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tài liệu:

- Chuyên đề năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn;

- Sách tham khảo: Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành.

III. Tổ CHỨC HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:

1. Tổ chức quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: Tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phong trào thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian, ... theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của Chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung Chuyên đề năm 2020 để đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy vào điều kiện thực tế để lựa chọn các hình thức, như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên, ... bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, tốn kém.

2. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo chuẩn bị nội dung liên quan đến Chuyên đề để học tập và thảo luận. Sau học tập, cán bộ, công chức, viên chức chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung Chuyên đề, vận động Nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường lồng ghép giới thiệu về nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập Nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

4. Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các nội dung Chuyên đề 2020, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương; phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, trong các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự,...

6. Các địa phương, ngành, đơn vị tùy vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, biên soạn và phát hành các tài liệu tham khảo phù hợp với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn, nhất là với vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp,...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch số 209-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này để chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương - hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp; chịu trách nhiệm triển khai việc học tập, nghiên cứu tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Vận dụng nội dung Chuyên đề để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhằm mang lại kết quả cụ thể. Chỉ đạo tăng cường giới thiệu nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt cơ quan, quán triệt, học tập Nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động định kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về nội dung của Chuyên đề; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về nội dung Chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2020), 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020) và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện thông qua lồng ghép trong thanh tra, kiểm tra công vụ và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ; các Chuyên viên;
- Lưu: VT, HCQT, TCDNC. NH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình