Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và lần thứ XIII.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương cần xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ; cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, "nói đi đôi với làm". Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Cụ thể tập trung vào các nội dung sau:

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Xây dựng Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc Chi bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. Người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cấp mình đã đề ra.

Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

- Các cấp chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần có cơ chế, biện pháp hữu hiệu nhằm phát động và động viên toàn xã hội tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức Đảng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng và hiệu quả các bài viết và chương trình phát sóng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá hàng năm, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng Sở, Ban, ngành, địa phương và mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương. Thực hiện việc bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, trình cơ quan các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời theo quy định.

Định kỳ hàng năm thực hiện sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương để chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; đưa chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung thống nhất.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) căn cứ hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, HCTC;
- Trung tâm tin học công báo;
-Lưu: VT, KGVX.NVT.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh