Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/KH-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2021

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 27/CT-TTg); Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/9/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và đa số nhân dân tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành một nội dung quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, tốt phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chấn chỉnh tác phong công tác, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức thân thiện, trung thực, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau” (cấp trên thực hiện trước, cấp dưới thực hiện sau), “trong trước, ngoài sau” (trong Đảng thực hiện trước, ngoài Đảng thực hiện sau), “học đi đôi với làm theo”; theo đó, người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân học tập và làm theo.

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

a) Tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.

- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự hài lòng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể về giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Lấy kết quả rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập thể.

c) Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương

d) Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này tiến hành rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp thuộc ngành mình với những hình thức và nội dung phù hợp với Chương trình xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức các cuộc họp, đối thoại với nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, địa phương.

2. Đối với nhân dân:

Thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, thiết thực như đề xuất các ý kiến hay, tham gia các phong trào thi đua tại địa phương một cách tích cực, hiệu quả; xây dựng gia đình văn hóa, tiết kiệm chi tiêu, không có thành viên tham gia tệ nạn xã hội, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt các quy định của địa phương; đóng góp tinh thần và vật chất góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, tiến bộ...

III. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1. Đối tượng thi đua:

- Tập thể: Cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

2. Nội dung thi đua:

a) Đối với tập thể:

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp từng năm, thường xuyên, nghiêm túc và hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Có sự chuyển biến thực sự về tư tưởng, về đạo đức, về phong cách lối sống của cán bộ công chức, viên chức và quần chúng đơn vị; không có cán bộ công chức tham gia các tệ nạn xã hội.

- Giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức, cơ quan, đơn vị gắn với các ngày lễ lớn trong năm và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Thực hiện tốt sơ kết, tổng kết việc học tập theo quy định của cấp trên.

b) Đối với cá nhân:

Là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Hình thức khen thưởng:

- Giấy khen các cấp theo thẩm quyền.

- Bằng khen UBND tỉnh.

- Đề nghị cấp Nhà nước khen thưởng tùy theo thành tích đạt được và mức độ tiêu biểu.

4. Các hình thức biểu dương:

Các ngành các cấp cần coi trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội. Tùy theo đặc điểm tình hình cơ quan đơn vị để có hình thức biểu dương kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Một trong những hình thức biểu dương có thể là:

- Tổ chức họp mặt các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị vào dịp sinh nhật Bác (19/5) hàng năm.

- Tổ chức Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình tiên tiến của các cấp.

- Tổ chức giao lưu giữa các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình tiên tiến giữa các đơn vị, các ngành.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

IV. SƠ KẾT, TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG:

1. Thời gian sơ kết, tổng kết:

Thực hiện sơ kết, tổng kết việc học tập, làm theo và biểu dương khen thưởng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Thời gian lập, trình hồ sơ khen thưởng:

Hàng năm, xét khen thưởng như sau:

a) Khen thưởng thường xuyên:

Khen thưởng nhân dịp 19/5 hàng năm, biểu dương, trao thưởng cho cá nhân, tập thể nhỏ là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp tiến hành tặng thưởng Giấy khen theo thẩm quyền. Chọn cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong toàn ngành, toàn địa phương đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen. Hồ sơ trình khen thưởng, UBND cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, tổ chức đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp… gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chậm nhất 30/3 năm sau.

Thành tích tính từ năm trước đến thời điểm trình khen.

b) Khen thưởng sơ kết, tổng kết:

Khen thưởng vào dịp sơ kết hoặc tổng kết việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối tượng xét khen thưởng là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo và trong tổ chức thực hiện. Các trường hợp đề nghị Bằng khen UBND tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất khen thưởng. Thành tích tính từ khi phát động đến kỳ sơ, tổng kết.

c) Khen thưởng đột xuất: Khi tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, có ảnh hưởng lớn trong dư luận, có phạm vi lan tỏa rộng rãi.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình (kèm danh sách);

- Báo cáo thành tích (riêng khen nhân dân, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm thẩm định và giới thiệu tóm tắt thành tích);

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của địa phương, đơn vị trình khen.

4. Số lượng xét khen:

Số lượng xét khen của cấp nào do cấp đó quy định.

Để khen thưởng phát huy được tác dụng, các trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen phải là những gương tiêu biểu cho ngành, địa phương học tập. Quy định số lượng xét đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

a) Đối với cấp huyện: Mỗi huyện, thị xã, thành phố: Tối đa 03 tập thể, 05 cá nhân (trong đó có từ 1-2 tập thể và 2-3 cá nhân cấp xã, trong đó có ít nhất 1 đối tượng là nhân dân).

b) Đối với sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đảng và tương đương:

- Các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đảng và tương đương có dưới 100 cán bộ công chức, viên chức: Không quá 01 tập thể, 01 cá nhân;

- Các sở, ban ngành và tương đương có từ 100 - dưới 500 cán bộ, công chức, viên chức: Không quá 02 tập thể, 02 cá nhân;

- Các sở, ban ngành và tương đương có từ 500 cán bộ, công chức, viên chức trở lên: Không quá 03 tập thể, 04 cá nhân;

c) Đối với các Doanh nghiệp tỉnh quản lý:

- Các Doanh nghiệp có dưới 100 lao động: Không quá 01 tập thể, 01 cá nhân.

- Các Doanh nghiệp có từ 100 - dưới 1.000 lao động: Không quá 02 tập thể, 02 cá nhân.

- Các Doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên: Không quá 03 tập thể, 04 cá nhân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ; Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 và Kế hoạch này phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động,Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề… chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo các trường, trung tâm giáo dục, cơ sở đào tạo trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch bổ sung các nội dung, bài giảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên, học sinh học tập, phấn đấu rèn luyện làm theo Bác.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Báo An Giang, Đài Phát thanh -Truyền hình An Giang và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở từ tỉnh đến địa phương, cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thông tin điện tử thành phần xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các hoạt động để thực hiện tốt Kế hoạch này và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhằm động viên, khuyến khích tinh thần thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch này và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phong trào thi đua thiết thực và đạt hiệu quả cao./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình