Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3018/KH-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2021

Thực hiện Văn bản số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX), Tổ hợp tác (THT)

1.1 Số lượng, doanh thu và thu nhập của THT, HTX, LHHTX

a) Tổ hợp tác

- Tổng số THT trên địa bàn tỉnh hiện là 205 THT, đạt 107,9% so với kế hoạch năm 2020 (190 THT), trong đó có 145 THT có đăng ký hoạt động với chính quyền xã/phường/thị trấn. Tổng số thành viên của các THT là 1.985 thành viên, đạt 101,8% kế hoạch năm 2020.

- Doanh thu trung bình khoảng 188 triệu đồng/THT/năm, lợi nhuận trung bình 39 triệu đồng/THT/năm, thu nhập bình quân của thành viên 25 triệu đồng/người/năm.

- Hoạt động của THT chủ yếu giúp đỡ nhau về vốn, nhân lực trong sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm sản xuất góp phần xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và hộ gia đình. Tuy nhiên, còn nhiều tổ hợp tác chưa huy động được vốn góp chung; hoạt động theo thời vụ nên thiếu tính bền vững, quy mô nhỏ lẻ, chưa ký kết hợp đồng hợp tác và đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Các THT trong nông nghiệp nông thôn còn gặp phải những khó khăn như: Sản xuất kinh doanh trong điều kiện của biến đổi khí hậu; phải cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác như doanh nghiệp, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, nhất là các cạnh tranh mới về khoa học công nghệ, về giá thành và chất lượng sản phẩm nhưng chưa được chia sẽ thông tin kịp thời.

b) Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

- Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 144 HTX và 01 LHHTX, đạt 109,9% kế hoạch năm 2020 (131 HTX, 01 LHHTX), trong đó có 138 HTX đang hoạt động, 01 LHHTX và 06 HTX ngưng hoạt động. Trong 6 tháng năm 2020 có 19 HTX thành lập mới, 01 HTX giải thể(1).

- Tổng nguồn vốn hoạt động của HTX trên tất cả các lĩnh vực đạt 273.000 triệu đồng, trong đó: HTX có nguồn vốn hoạt động cao nhất là 20.900 triệu đồng; HTX có nguồn vốn hoạt động thấp nhất là 400 triệu đồng; bình quân nguồn vốn hoạt động của 01 HTX là 3.522 triệu đồng. Ước doanh thu bình quân HTX năm 2020 đạt 2.534 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 327 triệu đồng/HTX/năm

1.2 Về thành viên, lao động của HTX, LHHTX

- Các HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 9.270 thành viên và người lao động, đạt 101,8% kế hoạch năm 2020 (9.110 thành viên).

- Thu nhập bình quân của thành viên khoảng 40 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX 47 triệu đồng/người/năm.

1.3 Về trình độ cán bộ quản lý HTX, LHHTX

Tổng số cán bộ quản lý HTX, LHHTX hiện là 340 người, trong đó: Trình độ Cao đẳng trở lên là 102 người; Sơ cấp, trung cấp là 238 người.

2. Đánh giá theo lĩnh vực

2.1 Ngành nông, lâm nghiệp

Tổng số HTX, LHHTX đang hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp là 105 (104 HTX, 01 LHHTX). Doanh thu bình quân khoảng 1.352 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân sau thuế khoảng 235 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên khoảng 37 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 48 triệu đồng/người/năm; số lượng thành viên là 1.610 thành viên.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các HTX nông nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng như:

- Hầu hết các HTX, LHHTX đã kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, bố trí người có trách nhiệm cao vào các vị trí chủ chốt ở các khâu công việc, tạo được sự chuyển biến cơ bản về quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phương thức phân phối, hạch toán tài chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Các HTX, LHHTX chú trọng sử dụng phương thức khoán và hợp đồng dịch vụ trong các khâu để phát huy vai trò làm chủ của thành viên, tăng năng suất và sinh lợi trực tiếp; tiếp tục xử lý những tồn đọng về nguồn vốn, tài sản và vốn góp của thành viên; làm rõ tư cách thành viên. Nhiều HTX được tăng cường về nguồn lực con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, tiềm lực tài chính.

- Có trên 60% số HTX nông nghiệp đã có tích luỹ vốn và thực hiện tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Các HTX này có tốc độ phát triển ổn định, bền vững, từng bước thể hiện trên thực tế có nhiều mô hình HTX kiểu mới như: HTX Sáu Nhung, HTX Thần nông, HTX Hợp Thành, HTX Hải Tình, HTX Rạng Đông, HTX Tiến Đạt, HTX Lộc Phát, HTX rau, hoa và du lịch Thanh Niên, HTX công bằng Pô Kô…

- HTX nông, lâm nghiệp đã trích các nguồn quỹ cùng chính quyền địa phương tham gia đầu tư công trình hạ tầng nông thôn, xây dựng công trình giao thông, các công trình hạ tầng văn hoá xã hội, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể, hỗ trợ ngân sách cấp xã…

- Liên hiệp HTX nông công nghiệp xanh Kon Tum được thành lập vào tháng 7 năm 2018. Hiện nay Liên hiệp HTX đang củng cố bộ máy để triển khai các hoạt động.

2.2 Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Tổng số HTX đang hoạt động trong ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp là 07 HTX. Doanh thu bình quân khoảng 1.760 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân sau thuế khoảng 234 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên khoảng 36 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 38,4 triệu đồng/người/năm; số lượng thành viên là 105 thành viên.

- Các HTX đã chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức sản xuất, quản lý. Hoạt động của các HTX tập trung chủ yếu vào các ngành nghề chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt thổ cẩm, mây tre. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là lĩnh vực chịu nhiều tác động do nhu cầu tiêu dùng giảm nên hầu hết các HTX tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuất không ổn định, còn gặp nhiều khó khăn do chưa thích ứng với cơ chế thị trường, dẫn đến thu nhập của thành viên và người lao động chưa đảm bảo.

2.3 Ngành xây dựng

- Tổng số HTX đang hoạt động trong ngành xây dựng là 02 HTX. Doanh thu bình quân khoảng 4.550 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân sau thuế khoảng 410 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên khoảng 37 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 42 triệu đồng/người/năm; số lượng thành viên là 30 thành viên.

- Các HTX xây dựng chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề như xây lắp các công trình quy mô nhỏ, tư vấn xây dựng. Các HTX đã chú trọng huy động vốn đầu tư, mạnh dạn đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất, đồng thời tập hợp được đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề để tham gia đấu thầu các công trình quy mô nhỏ và vừa, các công trình giao thông, thủy lợi và xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Các HTX đã kết hợp giữa xây lắp với sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, thích nghi được với cơ chế thị trường, kinh doanh có lãi, đã giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, tham gia đóng góp ngân sách địa phương.

2.4 Ngành vận tải

- Tổng số HTX đang hoạt động trong ngành vận tải là 08 HTX, cụ thể: Doanh thu bình quân khoảng 2.492 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân sau thuế khoảng 297 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên

khoảng 37 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 48 triệu đồng/người/năm; số lượng thành viên là 256 thành viên.

- Các HTX kinh doanh vận tải đều hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (hiện nay thay thế bằng Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ). Các HTX chủ yếu kêu gọi các thành viên gia nhập, góp vốn bằng phương tiện vận tải, có 01 HTX đang hoạt động kinh doanh thêm lĩnh vực khai thác bến xe (HTX vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên).

- Mô hình hoạt động hiệu quả hiện nay của các HTX vận tải là hoạt động dịch vụ hỗ trợ, trong đó HTX đảm bảo cung ứng những khâu dịch vụ quan trọng cho thành viên như: Đăng ký lưu hành, bến bãi, luồng tuyến, tìm nguồn hàng, nguồn khách, bảo hiểm, ký hợp đồng, xử lý rủi ro… Trong thời gian gần đây, để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường quản lý đầu xe và bảo đảm an toàn giao thông, nhiều HTX đã hướng dẫn thành viên tập trung phương tiện về HTX, chú trọng đầu tư, đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ, tăng cường nguồn vốn sở hữu tập thể thông qua mua sắm phương tiện chung của HTX.

2.5 Quỹ tín dụng nhân dân

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 Quỹ tín dụng nhân dân. Doanh thu bình quân khoảng 2.869 triệu đồng/quỹ/năm; lợi nhuận bình quân sau thuế khoảng 308 triệu đồng/quỹ/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong quỹ khoảng 68,4 triệu đồng/người/năm; số lượng thành viên là 7.076 thành viên.

- Các Quỹ tín dụng nhân dân là những đơn vị hoạt động ổn định, có hiệu quả, hoạt động đúng luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thu nhập của thành viên và người lao động được cải thiện. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính liên kết hệ thống và là lĩnh vực HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả cao nhất hiện nay. Quỹ tín dụng nhân dân đã trở thành kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở khu vực nông thôn, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi và tạo cho người dân làm quen với dịch vụ tài chính ngân hàng.

2.6 Ngành thương mại - dịch vụ

- Tổng số HTX đang hoạt động trong ngành thương mại - dịch vụ là 18 HTX. Doanh thu bình quân khoảng 2.644 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân sau thuế khoảng 212 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên khoảng 43 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 48 triệu đồng/người/năm; số lượng thành viên là 193 thành viên.

- Hoạt động của các HTX trong ngành thương mại - dịch vụ gắn với nhu cầu tiêu dùng của dân cư, người tiêu dùng, tiểu thương… Các HTX đã mở rộng mạng lưới đại lý chiếm lĩnh thị trường, tổ chức các mối quan hệ bạn hàng, liên kết được với các doanh nghiệp có cơ sở vật chất và kinh nghiệm trong kinh doanh thương mại, dịch vụ, gắn kết được với các địa bàn dân cư, góp phần tham gia chống đầu cơ, đảm bảo ổn định giá, chống hàng giả và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một số HTX đã đầu tư xây dựng chợ, siêu thị mini để quảng bá sản phẩm của các HTX trong và ngoài tỉnh (HTX Sáu Nhung, HTX Tiến Đạt). Ngoài ra các HTX cũng đã mở rộng ngành nghề, đa dạng lĩnh vực hoạt động đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi để tận dụng tối đa lợi thế của HTX, tạo thành một chuỗi để kinh doanh bền vững.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

1. Kết quả triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn

Trên cơ sở Luật HTX năm 2012 cùng với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt và tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17 tháng 6 năm 2013 về việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Quyết định số 581-QĐ/TU ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc giám sát thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV); Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2020 về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản: Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 về thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị; Xây dựng Báo cáo số 165/BC- UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phát triển kinh tế tâp thể, HTX trên đia bàn tỉnh như: Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum; Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 về thành lập Quỹ Hỗ trơ ̣ phát triển HTX tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1647/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; Văn bản số 2241/UBND-KTTH ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai thực hiện kết luận số 56-KL/TW của Bô ̣ Chính trị ̣về phát triển kinh tế tâp thê;̉ Kế hoạch số 1916/KH-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 về thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã Nông nghiệp; Kế hoạch số 3419/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 1109/UBND-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trong khu vực KTTT, HTX; Văn bản số 2707/UBND-KTTH ngày 27 tháng 7 năm 2020 về chấn chỉnh công tác đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh; rà soát báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 30/5/2020…

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vi ̣thuôc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và các văn bản chỉ đạo liên quan đến kinh tế tập thể đến toàn thể cán bộ, công chức các cấp và nhân dân, cán bộ HTX trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại và tiến hành chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012; chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho HTX, THT tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thành lập Ban chỉ đao phát triển kinh tế tâp thể tỉnh Kon Tum(2); Quỹ Hỗ trơ ̣ phát triển HTX tỉnh Kon Tum(3). Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 - 2020(4), trong đó có kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; xây dựng Báo cáo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chủ trì triển khai thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa IV) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 thành lập các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, trong đó có quy định thành lập Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX

Theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, một phần nguồn vốn để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ được đia phương lồng ghép trong Chương trình Muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX của Nhà nước (chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, hỗ trợ tiếp cận vốn,…), cụ thể:

- Về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt 03 HTX thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp; Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, kiểm soát viên, kế toán HTX năm 2020 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức triển khai.

- Về trợ khoa học, công nghệ: Để hỗ trợ cho các HTX trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản như: Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 về Chương trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum, Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum, Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

Tổ chức nghiên cứu tuyển chọn một số giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao để các HTX(5), người nông dân triển khai ứng dụng trong thực tiễn sản xuất; nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc Sâm Ngọc Linh, dược liệu khác để chuyển giao ứng dụng; triển khai cho các HTX ứng dụng các mô hình trình diễn ứng dụng các chế phẩm sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap(6), GACP-WHO; chuyển giao quy trình công nghệ ấp cá giống nước ngọt để phục vụ sản xuất. Qua đó, đã hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm (rau, hoa, dược liệu, gạo chất lượng cao) và liên kết, hình thành một số tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh

- Về hỗ trợ đầu tư phát triển triển kết cấu hạ tầng: Tỉnh Kon Tum đã phân bổ 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 10 HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

- Về xúc tiến thương mại, thiết bị: Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã triển khai Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế biến hàng đặc sản từ địa phương huyện Sa Thầy cho Hợp tác xã Đoàn Kết (Mức hỗ trợ 150 triệu đồng); Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cám viên nuôi cá cho Hợp tác xã Tiến Đạt (Mức hỗ trợ 150 triệu đồng); Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê bột cho Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ, Thương mại Rạng Đông và Hợp tác xã Tân Sang Hoàng (Mức hỗ trợ 200 triệu đồng/HTX). Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ, Thương mại Rạng Đông với số tiền 26 triệu đồng từ Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2020. Vận động các HTX tham gia Hội chợ khuyến công Miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Bình Bình để giới thiệu sản phẩm của HTX đồng thời kết nối, tìm thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại cho các HTX với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Về hỗ trợ tín dụng: Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tư vấn, hướng dẫn cho 01 HTX vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để mở rộng sản xuất kinh doanh với số tiền 350 triệu đồng nâng tổng số tiền cho các HTX vay gần 5 tỷ đồng. Hiện nay tiếp tục hướng dẫn cho 02 HTX lập hồ sơ vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Luân phiên cho các HTX vay nguồn vốn giải quyết việc làm do Liên minh HTX Việt Nam giao Liên minh HTX tỉnh quản lý với số tiền 331 triệu đồng.

- Công tác phát triển thành viên: Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã kết nạp được thêm 09 thành viên mới, nâng tổng số thành viên Liên minh HTX tỉnh lên 92 thành viên. Liên minh HTX tỉnh Kon Tum thường xuyên cung cấp tài liệu; tư vấn về công tác phát triển thành viên đến các HTX trên địa bàn tỉnh; đã tiến hành rà soát các HTX chưa là thành viên, xem xét, kết nạp cho các HTX chưa là thành viên.

4. Hợp tác quốc tế về kinh tế tâp thê

Tỉnh Kon Tum đã chú trọng tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư, Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ để tăng cường cơ hội hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

III. CÁC KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Khuyết điểm

- Một số HTX chưa thể hiện tốt vai trò trong việc chuyển tải, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Một số HTX ngưng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không có khả năng củng cố, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, quyết định bắt buộc giải thể.

- Việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu kinh tế hộ gia đình và người lao động. Các HTX sử dụng nguồn lao động chưa nhiều, giải quyết việc làm cho lao động chưa ổn định, còn mang tính thời vụ; thu nhập các thành viên, người lao động trong một số HTX còn thấp. Sự liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các HTX còn yếu; quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, hiệu quả thấp, không có tích lũy để tái sản xuất. HTX thiếu vốn, thiếu đất sản xuất và đất xây dựng trụ sở; qui mô sản xuất nhỏ, tài sản có giá trị thấp, khả năng thế chấp khi cần vay vốn hạn chế; chưa gắn kết với nhau về kinh tế, xã hội và tổ chức, chưa chú trọng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Công tác tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể ở một số địa phương thuộc tỉnh chưa đạt hiệu quả cao, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, các địa phương có tỷ lệ dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn; nhận thức của một số cán bộ cơ sở và xã viên về Luật HTX năm 2012 chưa đầy đủ, chưa áp dụng vào thực tiễn.

- Còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức được phân công quản lý, theo dõi lĩnh vực kinh tế tập thể ở các cấp theo chế độ kiêm nhiệm và hay bị luân chuyển nên chưa nắm vững các quy định của nhà nước về từng loại hình kinh tế tập thể để mạnh dạn tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia.

2. Nguyên nhân

2.1 Về khách quan

- Nhận thức của các cấp, các ngành về bản chất, vai trò của HTX chưa đầy đủ; công tác quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyên truyền triển khai chủ trương chính sách Nhà nước tới người dân hiệu quả chưa cao. Các huyện, thành phố chưa có cán bộ chuyên trách quản lý kinh tế tập thể, chủ yếu là kiêm nhiệm nên không thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của HTX. Việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào việc xây dựng và phát triển, củng cố HTX đạt kết quả chưa cao. Các địa phương thiếu nguồn lực hỗ trợ; nhiều mô hình HTX hiện có chưa có sức thuyết phục.

- Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với thành phần kinh tế tập thể theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với các HTX còn hạn chế.

- Đa số các HTX có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ, hoạt động đơn điệu, manh mún theo thời vụ, chưa năng động, chậm khắc phục tình trạng khó khăn yếu kém, tích lũy để tái sản xuất kinh doanh còn hạn chế; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; hiệu quả hoạt động thấp, chưa chủ động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề, chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

- Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, vận tải.

2.2 Về chủ quan

- Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, thôn trưởng, các đoàn thể của thôn và đơn vị nhận kết nghĩa xây dựng xã, thôn theo Nghị quyết số 04- NQ/TU của Tỉnh ủy Kon Tum trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể chưa được chủ động, đồng bộ, còn mang tính hình thức.

- Hiểu biết của thành viên HTX, THT về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình còn hạn chế; còn tâm lý trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước, chưa thấy HTX là con đường để cùng nhau thoát khỏi nghèo đói, phát triển kinh tế.

- Thu nhập của cán bộ HTX còn thấp, nhất là các HTX lĩnh vực nông nghiệp; đa số cán bộ HTX chưa được đóng bảo hiểm xã hội, khiến nhiều cán bộ chưa thực sự yên tâm công tác.

- Trình độ quản lý, năng lực điều hành của phần lớn cán bộ chủ chốt HTX chưa qua đào tạo cơ bản, thiếu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều HTX còn lúng túng trong xác định phương án sản xuất kinh doanh, chưa theo kịp nhu cầu phát triển của địa phương, chậm đổi mới.

- Công tác theo dõi, kiểm tra, quản lý hoạt động của HTX chưa thực hiện thường xuyên và đạt kết quả chưa tốt; mặt khác, các HTX cũng không quan tâm đến chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 phải đặt trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 05 năm 2021 - 2025, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Kon Tum; phải cụ thể hóa các mục tiêu được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 chung của cả nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành và các chiến lược phát triển của ngành được phê duyệt, các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể gắn với xóa đói giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát triển HTX phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của các thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống; theo đúng các giá trị và các nguyên tắc cơ bản của HTX; đưa kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một mặt quan tâm các chỉ tiêu số lượng, mặt khác phải đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả như doanh thu, thu nhập của các thành viên; các chỉ tiêu xã hội như hiệu quả cung ứng dịch vụ của HTX đối với thành viên và kinh tế hộ thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới, thu nhập và mức sống, dịch vụ của HTX phục vụ đời sống thành viên và cộng đồng dân cư như giáo dục, đào tạo, y tế.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2021

1. Thuận lợi

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể ngày càng được hoàn thiện. Nhận thức của người dân và chính quyền cơ sở về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thành phần kinh tế tập thể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội từng bước được nâng cao. Các HTX đang từng bước chuyển đổi hình thức tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Phương thức hoạt động của một số HTX đã được đổi mới, phù hợp với cơ chế thị trường và có hiệu quả nhất định, đã mang lại lợi ích và tạo lòng tin cho các thành viên tham gia vào HTX.

2. Khó khăn

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ tầng còn yếu; các chương trình khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư chưa phát huy hết hiệu quả; trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các loại hình kinh tế tập thể cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thị trường biến động. Một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đã được ban hành nhưng chưa có hướng dẫn kịp thời để triển khai thực hiện; những yếu kém của HTX chưa được khắc phục (quy mô nhỏ lẻ, thiếu vốn hoạt động, hiệu quả kinh doanh thấp...); trình độ năng lực của cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh gây gắt đòi hỏi bản thân HTX phải thích ứng với cơ chế thị trường, phải tự mình trụ vững trên thương trường bằng những sản phẩm, dịch vụ thật sự chất lượng, có như vậy HTX mới có thể cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác và hội nhập toàn cầu. Biến đổi khí hậu và dịch bệnh là những khó khăn mà các kinh tế tập thể cũng phải đối mặt.

3. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể

Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể sâu rộng trong xã hội; tập trung hướng dẫn các HTX tổ chức lại hoặc chuyển đổi sang hình thức tổ chức khác theo quy định của Luật HTX năm 2012; giải thể các HTX ngừng hoạt động (đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật HTX năm 2012), xóa tên các HTX đã giải thể; chứng thực cho các THT theo quy định (đối với các

THT chưa đăng ký chứng thực và các THT thành lập mới); đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích thành lập mới HTX, THT; phát triển, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX điển hình, tiên tiến.

Tập trung khắc phục những yếu kém, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa các THT, HTX với nhau và giữa THT, HTX với các thành phần kinh tế khác; liên kết chặt chẽ giữa phát triển sản xuất gắn với thị trường, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ HTX.

Tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh và sư ̣ hỗ trơ ̣ vốn của Trung ương trong việc đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình THT, HTX trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của THT, HTX; góp phần tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nền kinh tế địa phương; phát huy vai trò của Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, hội, hiệp hội trong việc vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

4. Mục tiêu tổng quát

Thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật HTX năm 2012, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX; phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX theo hướng bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, phấn đấu đến năm 2021 khu vực kinh tế tập thể, HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

5. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

Phấn đấu đến cuối năm 2021 toàn tỉnh có 158 HTX, 01 LHHTX với 9.368 thành viên, 215 THT với 2.100 thành viên. Doanh thu bình quân của HTX khoảng 2.620 triệu đồng/HTX/năm, doanh thu bình quân THT khoảng 189 triệu đồng/THT/năm. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 48 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên THT khoảng 22 triệu đồng/người/năm. Số lượng cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp là 245 cán bộ, số cán bộ HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học khoảng 113 cán bộ.

6. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2021

6.1 Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và đầu tư của HTX để đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh của HTX.

6.2 Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX

Tiếp tục chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012, các văn bản dưới luật và các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, cán bộ, thành viên HTX, THT và Nhân dân trên địa bàn cùng nắm, thực hiện, nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về năng lực quản lý, quản trị, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lý sản xuất, kinh doanh… cho cán bộ, thành viên HTX, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các chương trình hỗ trợ phát triển HTX hằng năm.

Thực hiện hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kế hoạch số 131- KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

6.3 Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng được nhu cầu của HTX trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

- Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành lựa chọn các HTX có xu hướng phát triển để tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng thành các HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng; đồng thời triển khai xây dựng, củng cố HTX, THT ở các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

6.4 Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX

- Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát tình hình hoạt động của các HTX, hướng dẫn tổ chức lại theo Luật HTX 2012, đảm bảo các HTX sau chuyển đổi hoạt động đúng bản chất, nguyên tắc và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX; tăng vốn góp của các thành viên vào HTX; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX; tạo điều kiện cho các HTX phát triển, mở rộng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, đẩy mạnh liên doanh, liên kết; hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn trong HTX; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX.

- Tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Chú trọng đổi mới, phát triển các HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng các hình thức hợp tác của nông dân, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

6.5 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; các sở, ban ngành, đơn vi ̣thuôc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tham mưu giúp việc theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của thành phần kinh tế tập thể trong lĩnh đơn vị được phân công quản lý, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đặc biệt ở khâu đăng ký HTX; theo dõi, giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể.

- Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở từng địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát, kiểm tra việc thi hành Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể.

6.6 Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện của HTX.

- Liên minh HTX tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và các quy định của pháp luật; huy động và cân đối các nguồn lực của địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của cá nhân, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện.

- Định kỳ trước ngày 28 của tháng cuối quý và trước ngày 28 tháng 12 hằng năm, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị, địa phương tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. Liên minh HTX tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối quý và trước ngày 25 tháng 12 hằng năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tại đơn vị, địa phương mình. Định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối quý và trước ngày 25 tháng 12 hằng năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 của tỉnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh HTX tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);
- Lưu VT, KTTH.TTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2019

Năm 2020

Kế hoạch năm 2021

Kế hoạch

Ước thực hiện cả năm

I

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

2

Tổng số hợp tác xã

HTX

125

131

149

158

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã đang hoạt động

HTX

120

126

143

151

-

Số hợp tác xã thành lập mới

HTX

20

13

25

11

-

Số hợp tác xã giải thể

HTX

3

0

1

2

-

Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả

HTX

47

50

57

60

3

Tổng số thành viên hợp tác xã

Người

9001

9110

9305

9368

 

Trong đó

 

 

 

 

 

-

Số thành viên mới

Người

140

235

290

195

4

Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã

Người

880

930

937

950

 

Trong đó

 

 

 

 

 

-

Số lao động thường xuyên mới

Người

210

225

253

256

-

Số lao động là thành viên hợp tác xã

Người

670

705

683

694

5

Doanh thu bình quân một hợp tác xã

Triệu đồng/năm

2534

2300

2534

2620

 

Trong đó

 

 

 

 

 

-

Doanh thu của HTX đối với thành viên

Triệu đồng/năm

915

960

970

980

6

Lãi bình quân một hợp tác xã

Triệu đồng/năm

327

241

327

334

7

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX

Triệu đồng/năm

46

47

47

48

8

Tổng số cán bộ quản lý HTX

Người

319

350

347

358

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp

Người

222

223

243

245

-

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Người

97

127

104

113

II

Liên hiệp Hợp tác xã

LHHTX

1

1

1

1

1

Tổng số LH HTX

LH HTX

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Số LH HTX đang hoạt động

 

 

 

1

1

 

Số LH HTX thành lập mới

LH HTX

 

 

 

 

 

Số LH HTX giải thể

LH HTX

 

 

 

 

2

Tổng số HTX thành viên

HTX

4

4

4

4

3

Tổng số lao động trong LH HTX

Người

10

10

10

10

4

Doanh thu bình quân một LH HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

5

Lãi bình quân một LH HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

III

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

1

Tổng số tổ hợp tác

THT

191

190

210

215

 

Trong đó

 

 

 

 

 

-

Số tổ hợp tác đăng ký hoạt động với các chính quyền xã/phường/thị trấn

THT

113

113

150

155

2

Tổng số thành viên tổ hợp tác

Thành viên

1983

1950

1988

2100

3

Doanh thu bình quân một tổ hợp tác

Triệu đồng/năm

190

188

188

189

4

Lãi bình quân một tổ hợp tác

Triệu đồng/năm

42

43

39

43

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2019

Năm 2020

Kế hoạch năm 2021

Kế hoạch

Ước thực hiện cả năm

1

HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

Tổng số hợp tác xã

HTX

125

131

149

158

 

Chia ra

 

 

 

 

 

 

Hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp

HTX

83

76

109

114

 

Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

HTX

7

10

7

9

 

Hợp tác xã xây dựng

HTX

2

4

2

2

 

Hợp tác xã tín dụng

HTX

5

7

5

5

 

Hợp tác xã thương mại

HTX

20

22

18

20

 

Hợp tác xã vận tải

HTX

8

12

8

8

 

Hợp tác xã khác

HTX

0

0

0

0

2

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

Tổng số LHHTX

LHHTX

1

1

1

1

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

Liên hiệp HTX nông lâm ngư nghiệp

LHHTX

1

1

1

1

 

LHHTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

LHHTX xây dựng

LHHTX

 

 

 

 

 

LHHTX tín dụng

LHHTX

 

 

 

 

3

TỔ HỢP TÁC

 

 

 

 

 

 

Tổng số tổ hợp tác

THT

191

190

210

215

 

THT đăng ký chứng thực

 

116

115

150

155

 

Chia ra

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác nông - lâm - ngư nghiệp

THT

135

145

149

153

 

Tổ hợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

THT

26

26

29

30

 

Tổ hợp tác xây dựng

THT

0

0

0

0

 

Tổ hợp tác tín dụng

THT

0

1

0

0

 

Tổ hợp tác thương mại

THT

25

9

23

23

 

Tổ hợp tác vận tải

THT

5

9

9

9

 

Tổ hợp tác khác

THT

0

0

0

0

 

PHỤ LỤC 3

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2019

Ước thực hiện năm 2020

Kế hoạch năm 2021

Tổng số

CTMTQ G XD NTM

Nguồn vốn khác

Tổng số

CTMTQ G XD NTM

Nguồn vốn khác

Tổng số

CTMTQ G XD NTM

Nguồn vốn khác

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

I

HỖ TRỢ CHUNG ĐỐI VỚI CÁC HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc có thời hạn tại các HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người được cử đi đào tạo

Người

30

30

 

0

0

 

50

50

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

100

100

 

0

0

 

300

300

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

100

100

 

0

0

 

300

300

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người được tham gia bồi dưỡng

Người

200

200

 

160

160

 

200

200

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

350

350

 

320

320

 

350

350

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

350

350

 

320

320

 

350

350

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc có thời hạn tại các HTX

Người

3

3

 

3

3

 

10

10

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

119

119

 

119

119

 

500

500

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách trung ương

Tr đồng

119

119

 

119

119

 

500

500

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

6

3

3

5

 

5

10

5

5

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

200

100

100

550

 

550

1.000

500

500

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

200

100

100

550

 

550

1.000

500

500

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hỗ trợ ứng dụng KHKT, công nghệ mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

3

2

1

5

3

2

5

3

2

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

450

300

150

750

450

300

750

450

300

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

450

300

150

750

450

300

750

450

300

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ về tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

10

 

10

15

 

15

12

 

12

 

Tổng số vốn được vay

Tr đồng

2.000

 

2.000

4.946

 

4.946

3.000

 

3.000

5

Hỗ trợ thành lập mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

10

 

10

12

 

12

10

 

10

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

50

 

50

120

 

120

100

 

100

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

50

 

50

120

 

120

100

 

100

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

5

3

2

2

2

0

5

3

2

II

HỖ TRỢ RIÊNG ĐỐI VỚI HTX NÔNG, LÂM, NGƯ DIÊM NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

5

5

 

5

5

 

5

5

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

1250

1250

 

1250

1250

 

1250

1250

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

1250

1250

 

1250

1250

 

1250

1250

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ giao đất, thuê đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

7

 

7

2

 

2

6

 

6

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

280

 

280

20,4

 

20,4

100

 

100

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

80

 

80

20,36

 

20,36

100

 

100

3

Ưu đãi về tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

4

 

4

3

 

3

5

 

5

 

Tổng số vốn được vay ưu đãi

Tr đồng

800

 

800

681

 

681

1.000

 

1.000

4

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

5

3

2

3

2

1

8

4

4

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

500

300

200

300

200

100

800

400

400

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

500

300

200

300

200

100

800

400

400

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ chế biến sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

7

 

7

5

 

5

10

 

10

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

700

 

700

500

 

500

1.000

 

1.000

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

700

 

700

500

 

500

1.000

 

1.000

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) HTX dệt thổ cẩm Tây Nguyên - TP Kon Tum

(2) Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

(3) Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

(4) Tại Văn bản số 1797/UBND-KTTH ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 - 2020.

(5) HTX Tân Sang Hoàng; HTX sản xuất kinh doanh lúa gạo Hải Ngọc

(6) Tổ hợp tác Thắng Lợi - thành phố Kon Tum