Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/KH-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 2217/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác trong nông nghiệp; số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09 tháng 4 năm 2018 Phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp, giai đoạn 2018-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tuyển chọn 03 cán bộ có trình độ chuyên môn về làm việc tại 03 hợp tác xã nhằm giúp các hợp tác xã đổi mới tổ chức quản lý, cơ cấu sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; sản xuất hàng hóa đảm bảo các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ đầy đủ các quy định Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Cán bộ trẻ đưa về hợp tác xã đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, không thực hiện tràn lan gây lãng phí kém hiệu quả đối với ngân sách;

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; xác định đây là một chương trình khởi nghiệp thu hút, khuyến khích trí thức trẻ về làm việc lâu dài ở hợp tác xã. Quá trình thực hiện phải được kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo đầy đủ, kịp thời.

II. NỘI DUNG

1. Lựa chọn Hợp tác xã nông nghiệp

Ưu tiên lựa chọn các hợp tác xã đáp ứng tiêu chí tại Công văn số 5862/BNN-KTHT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kế hoạch kinh phí thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp năm 2018, cụ thể:

- Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp;

- Hợp tác xã có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản;

- Hợp tác xã sản xuất hàng hóa đảm bảo các quy định về tiêu chí chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao;

- Hợp tác xã hoạt động tốt hoặc khá theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

2. Tiêu chuẩn cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã

- Có trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, kế toán, quản trị kinh doanh... phù hợp với nhu cầu và hoạt động chính của hợp tác xã; độ tuổi không quá 30 tuổi; có nguyện vọng làm việc lâu dài tại hợp tác xã;

- Số lượng: 01 người/1 hợp tác xã nông nghiệp;

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 36 tháng/1 người;

- Số hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm năm 2018: 03 hợp tác xã.

3. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ mỗi hợp tác xã trả lương cho 01 cán bộ/01 hợp tác xã với mức hỗ trợ là 3.090.000 đồng/người/tháng x 7% mức lương cho người lao động đã qua học nghề (theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động). Các khoản phải trích nộp theo quy định của pháp luật hiện hành như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn... do hợp tác xã và người lao động chi trả theo quy định hiện hành.

4. Thời gian thực hiện: Từ 2018 đến năm 2020

5. Nhu cầu kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2018-2020

Nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 357.080.400 đồng (01 cán bộ/hợp tác xã x 3.306.300 đồng/người/tháng x 36 tháng x 3 hợp tác xã = 357.080.400 đồng). Trong đó, năm 2018 là 119.026.800 đồng, năm 2019 là 119.026.800 đồng và năm 2020 là 119.026.800 đồng.

6. Nguồn kinh phí

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí bằng nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã theo Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các Hợp tác xã Nông nghiệp tham gia thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việc xét chọn, tiếp nhận cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã Nông nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc hỗ trợ các Hợp tác xã Nông nghiệp theo kế hoạch từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ nêu tại khoản 6 Mục II Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định và theo hướng dẫn của Trung ương.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn, hướng dẫn và hỗ trợ các hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hàng năm hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lập danh sách Hợp tác xã Nông nghiệp đủ điều kiện quy định tại kế hoạch này gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp;

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp tuyển chọn, hợp đồng có thời hạn cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp;

- Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- Liên minh HTX Trung ương;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục KTHT và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, NN5, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa