Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

2. Yêu cầu:

Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công để kịp thời thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (theo Quyết định s 969/QĐ-UBND ngày 14/6/2018, Quyết định số 2291/QĐ-UBND , Quyết định 2292/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau).

2. Nguyên tắc thực hiện:

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai, khách quan, công bằng, đúng đối tượng và đúng chế độ.

- Trong trường hợp cùng một thời điểm mà người có uy tín được hưởng chính sách hỗ trợ với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

III. TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH

Tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020 là 71 người (theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 14/6/2018, Quyết định số 2291/QĐ-UBND , Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau).

IV. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Cung cấp thông tin:

- Định kỳ hoặc đột xuất người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương.

- Được cấp (không thu tiền) 01 tờ Báo Dân tộc - Phát triển; 01 tờ Báo Dân tộc và miền núi và 01 tờ Báo ảnh Đất Mũi bản song ngữ Việt - Khmer phát hành theo định kỳ.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, người có uy tín được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc do địa phương tổ chức.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần:

- Được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, tết đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, chi hỗ trợ vật chất khi ốm đau phải nằm viện từ tuyến huyện trở lên.

- Thăm hỏi hộ gia đình người có uy tín khi gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; thăm viếng bố (bố đẻ, bố chồng hoặc bố vợ, bố nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), mẹ (mẹ đẻ, mẹ chồng hoặc mẹ vợ, mẹ nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), bản thân người có uy tín qua đời.

3. Chế độ khen thưởng:

Người có uy tín hàng năm có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được đề nghị khen thưởng. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng được áp dụng theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó:

- Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ: 122.705.600 đồng;

- Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh: 871.302.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; căn cứ tình hình thực tế, xem xét tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính thẩm định, cân đối nguồn và cấp kinh phí cho Ban Dân tộc để tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị về chế độ quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch dự toán và phân bổ kinh phí hằng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh rà soát đối tượng, tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn; hỗ trợ, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng theo tinh thần Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Dân tộc tỉnh đúng thời gian quy định.

5. Các sở, ban, ngành có liên quan đón tiếp, tặng quà các Đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm và làm việc; căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ vào Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (VIC);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau (VIC);
- KGVX (Th.05, VIC);
- Lưu: VT, L01/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân