Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tôn vinh, phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho người có uy tín.

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội đoàn thể về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của người có uy tín;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ người có uy tín

- UBND cấp huyện triển khai việc rà soát, đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bầu bổ sung, thay thế người có uy tín đảm bảo có đủ trình độ, năng lực, sức khỏe, hoạt động có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đối với những địa phương có sự sáp nhập thôn, tổ dân phố: đề nghị UBND cấp huyện thực hiện rà soát, căn cứ tình hình thực tế, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép bầu chọn lại hoặc giữ nguyên số lượng người có uy tín trên địa bàn.

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín

- Tổ chức 01 hội nghị tập huấn cấp tỉnh nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, các chương trình, chính sách dân tộc; kỹ năng tuyên truyền, hòa giải, vận động quần chúng cho người có uy tín.

- Tổ chức 01 chuyến thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho người có uy tín tại một số tỉnh bạn về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.

- Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cấp không thu tiền Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Khánh Hòa.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi ốm đau; hỗ trợ gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn ...); thăm viếng, động viên khi người có uy tín hoặc thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời.

- Tổ chức đón tiếp, giao lưu với người có uy tín của các tỉnh bạn đến tham quan, học tập tại tỉnh Khánh Hòa.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho các nội dung thực hiện của cấp tỉnh được bố trí từ ngân sách cấp tỉnh giao cho Ban Dân tộc trong dự toán ngân sách năm 2020.

2. Kinh phí đảm bảo cho các nội dung thực hiện của cấp huyện được bố trí từ ngân sách của cấp huyện trong dự toán ngân sách năm 2020 của huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

- Là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí các nội dung do cấp tỉnh thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đưa ra khỏi danh sách và bổ sung, thay thế người có uy tín theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tập huấn, tham quan và thực hiện các chính sách đối với người có uy tín do cấp tỉnh thực hiện.

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo quy định hiện hành.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh xem xét đưa ra khỏi danh sách và bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Thực hiện các chính sách đối với người có uy tín theo nhiệm vụ được phân công.

4. Các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín; tham gia tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín thuộc lĩnh vực quản lý.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các cấp theo ngành dọc phối hợp thực hiện các nội dung được phân công tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tham gia giám sát việc triển khai thực hiện tại địa phương.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg cho người dân và triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín.

- Chỉ đạo việc rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách và bầu bổ sung, thay thế những người có uy tín trên địa bàn, báo cáo kết quả về Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí đủ kinh phí thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và các chi phí khác do cấp huyện thực hiện.

- Quản lý, chỉ đạo việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho người có uy tín trên địa bàn hoạt động hiệu quả; tổ chức tuyên dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn vào dịp sơ kết, tổng kết hàng năm.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân tộc các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch về Ban Dân tộc tỉnh, thời gian trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2020; đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, HB, TLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng