Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 06/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 Năm an toàn giao thông 2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, kỳ họp thứ 11 về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các kiến nghị tại Báo cáo số 231/BC-HĐND ngày 05/12/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện kiến nghị giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong toàn xã hội, để từ đó mỗi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hành động, thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác giữ gìn trật tự, an loàn giao thông (TTATGT) theo đúng tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư.

b) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT, nhất là công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, thống kê, báo cáo, quản trị dữ liệu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định nguyên nhân tai nạn giao thông (TNGT).

2. Yêu cầu

a) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác bảo đảm TTATGT, trong hoạt động vận tải. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

b) Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người thực thi công vụ, người đứng đầu trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tối thiểu từ 5% số vụ (TNGT), số người chết, số người bị thương và không để xảy ra ùn tắc giao thông; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thường xuyên trong năm

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về bảo đảm TTATGT phù hợp thực tiễn và đáp ứng xu thế mới về an toàn giao thông trong giai đoạn 2021 - 2030; gắn mục tiêu an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông vào trong các đề án, chiến lược, quy hoạch các cấp, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các cấp; tổ chức chính trị - xã hội.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 45- KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

- Chủ trì thực hiện: Ban ATGT tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo, đài; tổ chức chính trị - xã hội; UBND các cấp.

b) Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; lấy xây dựng văn hóa an toàn trong cơ quan nha nước, lực lượng thực thi công vụ và doanh nghiệp hoạt động giao thông vận tải làm động lực.

- Chủ trì thực hiện: Ban ATGT tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; các cơ quan báo, đài; tổ chức chính trị - xã hội; UBND các cấp.

c) Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học với vai trò nêu gương của cha mẹ học sinh và thầy cô giáo.

- Chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh; UBND các cấp.

d) Phát huy vai trò của văn hóa, nghệ thuật truyền thống gắn với các kênh thông tin hiện đại, mạng xã hội, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh, thiếu niên; đẩy mạnh vai trò của các đoàn thể chính trị, xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về bảo đảm TTATGT tại cơ sở.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí.

đ) Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bám sát chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; kết hợp chặt chẽ tuyên tuyền Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ với xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn để thay đổi hành vi.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông

a) Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa. Quản lý chặt chẽ hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện; an toàn, an ninh hàng hải. Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị vận tải khách theo hợp đồng, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; đẩy mạnh đầu tư, phát triển nâng cao hiệu quả vận tải công cộng trong đô thị, vùng và liên tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các đô thị. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ... trong đô thị phải phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

- Chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

c) Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Quy định trách nhiệm của lực lượng Công an cấp huyện trong quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng xe ngay tại đầu mối hàng hóa trên địa bàn.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

4. Tiếp tục kêu gọi thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiệu hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Rà soát xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, rà soát thu hẹp tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Lập danh mục cụ thể xóa điểm đen TNGT, xóa lối đi tự mở trái phép qua đường sắt trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Công an tỉnh; Cục Quản lý đường bộ III; Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông, cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí xử phạt để mua sắm, lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát, hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông và bảo đảm an ninh trật tự xã hội; ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông về TNGT, xử phạt vi phạm, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm ... giữa Công an và Giao thông vận tải, Y tế, Tư pháp.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế.

6. Thực hiện đồng bộ giải pháp đình chỉ xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, xe không đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông và hoạt động kinh doanh vận tải theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện xe cơ giới từ khâu kiểm định đến khi tham gia giao thông, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ trong các khu vực trung tâm đô thị, gắn với khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng trong nội đô.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải.

- Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

7. Tập trung khởi tố, điều tra, xét xử điểm một số vụ án hình sự do vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Lập chuyên án điều tra và xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy chứng nhận sức khỏe cho người học lái xe, làm giả Giấy phép lái xe.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

8. Thực hiện công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe. Thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với toàn bộ nạn nhân cấp cứu do TNGT.

- Chủ trì thực hiện: Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

9. Quản lý chặt chẽ việc giao đất cho tổ chức, cá nhân dọc hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; tiến hành rà soát, xử lý, thu hồi diện tích đất đã cấp trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo quy định.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ III; Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

10. Tăng cường công tác quản lý, có giải pháp xử lý dứt điểm hoạt động trái phép của xe công nông, máy kéo, cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba bốn bánh; các bến đò, phương tiện thủy nội địa trên địa bàn. Có giải pháp tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, xe máy kéo, xe cơ giới ba, bốn bánh trái phép địa bàn và áp dụng biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh.

11. Thực hiện thường xuyên khắc phục các yếu tố bất lợi, các điểm bất cập, tiềm ẩn TNGT trên các đoạn tuyến tránh và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

- Chủ trì thực hiện: Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND các huyện Mộ Đức, Đức Phổ; Cục Quản lý đường bộ III.

12. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng, sức khỏe của nạn nhân trong các vụ TNGT.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

13. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT

a) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tham gia giao thông theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; chú trọng kiểm soát, xử lý ngay tại các đầu mối xếp dỡ hàng hải, các cảng biển, các mỏ khai thác vật liệu, điểm trung chuyển hàng hóa và các hành vi vi phạm chở vật liệu làm rơi vãi xuống đường gây mất ATGT và ô nhiễm môi trường.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng, bến.

b) Thường xuyên mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không hợp quy chuẩn ... theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thực hiện giải pháp đo, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã thành phố.

14. Thực hiện cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả lối đi dân sinh), huy động người dân tham gia phù hợp quy định pháp luật (đối với lối đi dân sinh); cương quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo đảm ATGT tại các khu dân cư tồn tại dọc Theo các tuyến đường sắt, đặc biệt là qua vực đông dân cư.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể được xác định mốc thời gian hoàn thành

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm

a) Tổ chức quán triệt, các đơn vị lực lượng vũ trang chỉ đạo nghiêm cấm và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, cán bộ, công chức, sỹ quan của cơ quan, đơn vị mình can thiệp vào việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về công tác bảo đảm TTATGT.

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp được giao và các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này trước ngày 15/3/2020. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 20/5) và cả năm (trước 20/10) cho UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh thường xuyên theo dõi nắm tình hình, diễn biến phức tạp về TTATGT, TNGT và ùn tắc giao thông hoặc khi tình hình TTATGT đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tổ chức huy động lực lượng hoặc chỉ đạo Công an các huyện, Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính nhằm giữ vững ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công khai danh tính cán bộ, công chức, người có chức quyền cố tình can thiệp, tác động trong việc xử lý vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông (nếu có).

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 và Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ cho UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) theo đúng thời gian quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Quán triệt, tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện; đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh:

a) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những đơn vị chưa nghiêm túc việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Cuối năm chỉ thực hiện đề nghị khen thưởng đối với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định (Lưu ý: đối với địa phương là kế hoạch và báo cáo của UBND cấp huyện). Tuyệt đối không đề nghị khen thưởng đối với tổ chức không có kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/cáo)
- Bộ Giao thông vận tải; (b/cáo)
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (b/cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;
- Văn phòng tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- C.ty TNHH MTV QL đường sắt Nghĩa Bình;
- C.ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An;
- VPUB: CVP, TH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.60.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ XÁC ĐỊNH MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TTATGT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, trước hết là lái xe có khối lượng lớn, xe công - ten - nơ

Sở Giao thông vận tải

Sở Y tế, các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh

Quý I/2020

2

Lập thủ tục công bố đưa vào khai thác Bến cập tàu An Bình phục vụ vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé

UBND huyện Lý Sơn

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2020

3

Thực hiện mở rộng làn đường tại nút giao Quốc lộ 1 - KCN Tịnh Phong theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 6225/UBND-CNXD ngày 12/11/2019

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Sơn Tịnh, Cục Quản lý đường bộ III

Quý II/2020

4

Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào khai thác dự án Cảng Bến Đình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Lý Sơn

Quý II/2020

5

Phối hợp với các ngành chức năng liên quan giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm trái phép luồng hàng hải, vùng nước cảng biển Sa Kỳ để xây dựng công trình làm nơi sản xuất, kinh doanh, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp thực hiện

UBND huyện Bình Sơn

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Quý II/2020

6

Khảo sát, đề xuất lập phương án xây dựng bến khách ngang sông để phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách đường thủy nội địa trên lòng hồ thủy điện Đăkđrinh

UBND huyện Sơn Tây

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải

Quý II/2020

7

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ngãi; các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quý II/2020

8

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, xe máy kéo, xe cơ giới ba, bốn bánh trái quy định pháp luật trên địa bàn các huyện, thành phố để có giải pháp xử lý

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh

Quý II, Quí III/2020

9

Tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa tại các địa phương

Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 10/2020