Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/UBND-ĐT
V/v: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 vế việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty Vận tải Hà Nội;
- Văn phòng Ban ATGT Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 140/UBATGTQG ngày 05/4/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (có đính kèm).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban ATGT Thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Văn bản nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgTT Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c PCT Nguyễn Thế Hùng;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP Phạm Văn Chiến, ĐT(Thực, Phg, Thịnh), TH, NC, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, ĐTHải.
3103.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng