Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/KH-UBND

Điện Biên, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẬP NHẬT, SỐ HÓA DỮ LIỆU HỘ TỊCH TỪ SỐ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 về việc số hóa Sổ hộ tịch, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật hộ tịch.

- Thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch cũ trên địa bàn tỉnh vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo hướng dẫn để hình thành Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với cấu trúc chuẩn và đầy đủ tại các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; việc số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và các năm tiếp theo;

Dữ liệu hộ tịch do cấp nào tạo lập (đăng ký) thì cấp đó thực hiện việc số hóa, cụ thể:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2016 đến hết 31/12/2018: 151.576 dữ liệu;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2006 đến hết 31/12/2015: 345.954 dữ liệu;

+ Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/1999 đến hết 31/12/2005: 77.279 dữ liệu;

+ Giai đoạn 4: Từ ngày 01/01/1976 đến hết 31/12/1998: 12.222 dữ liệu;

+ Giai đoạn 5: Từ năm 1975 trở về trước: 463 dữ liệu.

- Để bảo đảm việc số hóa và cập nhật dữ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được thuận lợi, tận dụng được các thông tin công dân đã được tạo lập và thiết lập mối quan hệ nhân thân trong cơ sở dữ liệu, tại mỗi giai đoạn ưu tiên thực hiện và hoàn thành việc cập nhật, số hóa lần lượt các nhóm sổ hộ tịch gốc theo thứ tự như sau:

+ Nhóm Sổ đăng ký kết hôn;

+ Nhóm Sổ đăng ký khai sinh;

+ Nhóm Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con;

+ Nhóm Sổ đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

+ Nhóm Sổ đăng ký khai tử;

+ Các sổ đăng ký hộ tịch còn lại, bao gồm Sổ đăng ký giám hộ; Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ; Sổ ghi chú ly hôn và Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc...

Tài liệu hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đã được ban hành kèm theo Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc số hóa Sổ hộ tịch.

2. Duy trì vận hành, quản lý, khai thác và sử dụng an toàn hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm đảm bảo đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại theo đúng quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày triển khai, vận hành Hệ thống và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả triển khai theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách và quy định của pháp luật tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; bổ sung trang thiết bị cần thiết để thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, chỉ đạo các cơ quan hữu quan tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện gửi về Sở Tư pháp.

- Bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch giấy trên địa bàn vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng quy định.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện việc cài đặt sử dụng kết nối mạng Internet trên máy vi tính, máy in, máy Scan cho Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thông suốt, ổn định.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, kịp thời thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy trên địa bàn cấp xã, nhằm tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương, bảo đảm vận hành tốt Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử tại địa phương.

Nhận được Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh liên hệ Sở Tư pháp (Phòng Hành chính Tư pháp, điện thoại 0215.3824.040) để hướng dẫn, giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Cục CNTT - BTP;
- Cục HTQTCT - BTP;
- Đ/c Lò Văn Tiến - PCT UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến