Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2021

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/BCĐ ngày 12/03/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. NỘI DUNG

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP ngày 09/12/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận s84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 74-KH/BCSĐ ngày 19/02/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021.

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, về tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp, đảm bảo thống nhất, hiệu quả hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định theo thẩm quyền phù hợp với pháp luật hiện hành. Quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật, đặc biệt là các Luật, Bluật mới được ban hành.

Cơ quan thực hiện (mục 1, 2 của kế hoạch): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện (mục 1, 2 của kế hoạch): Thường xuyên.

3. Thực hiện tốt Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn về thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, UBND các huyện, thành phố, Đoàn Luật sư tnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội (khoá XIV) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”, Đề án “về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Ttụng hình sự năm 2015”.

Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Phối hợp với đơn vị chủ trì trong đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư. Tổng kết, đánh giá về thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp theo chỉ đạo của cấp trên.

8. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu, đổi mới việc thực hiện cơ chế thu hút, tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp, cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng.

9. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp, tổ chức bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Cơ quan thực hiện và thời gian thực hiện (mục 7, 8, 9 của kế hoạch): Theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt, chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản điện tử (bản giấy đối với các đơn vị không sử dụng TDOffice):
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp t
nh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông;
- Công an t
nh, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Cục Thi hành án dân sự tnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đoàn Luật sư t
nh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải