Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây viết tắt là Đề án); Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh.

- Các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý I - IV/2020.

2. In ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cấp phát đến các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh (trên cơ sở Bộ tài liệu của Bộ Tư pháp)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2020.

3. Hướng dẫn rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung danh mục các sách, tài liệu pháp luật về phòng, chống tra tấn cho Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

4. Tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng, tập huấn Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

- Tổ chức 04 Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về phòng, chống tra tấn; phòng chống bạo lực tại 04 huyện cho cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: UBND các huyện được lựa chọn.

+ Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tra tấn cho công chức, viên chức trong các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

+ Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2020.

5. Đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức thực hiện một số chuyên mục, tin, bài viết trên các báo, Tập san “Pháp luật và Đời sống” của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về phòng, chống tra tấn; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Các Sở, ban, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Đăng tải tài liệu tuyên truyền pháp luật phòng, chống tra tấn trên Cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

+ Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp và Báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, nhân dân tại địa phương.

4. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện rà soát dự toán kinh phí của các đơn vị để thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT (TTr) UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (M. Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh