Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 987/QĐ-TTG NGÀY 9/7/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-TU ngày 19/6/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, tạo chuyển biến rõ rệt, thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của các sở, ban, ngành, địa phương.

4. Căn cứ nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực thực hiện.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

a) Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy đảng cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch số 159/KH-TU.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện “Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng”; phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng mạng xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tới nhân dân và các cấp chính quyền nhất là ở cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến toàn bộ nhân viên, người lao động các quy định về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học; đảm bảo an toàn cho học sinh, thiết bị, dụng cụ học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra tình huống thiên tai; đầu tư xây dựng trường học kết hợp điểm sơ tán dân đảm bảo yêu cầu an toàn khi xảy ra thiên tai.

d) Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo thiên tai, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; vận hành các công trình hồ chứa nước.

đ) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban, ngành liên quan; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, trong đó trước hết rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 và Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan bảo đảm thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

b) Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách cứu trợ các đối tượng bị thiệt hại ở các địa phương vùng bị thiên tai; triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

c) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn rà soát, kiện toàn cơ quan thường trực, tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro, phương án đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai, đê điều, hồ đập trước mùa mưa lũ hàng năm.

Triển khai, đôn đốc kiểm tra, giám sát xây dựng nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cấp huyện/xã đảm bảo năng lực phòng, chống thiên tai tại chỗ.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm gia tăng rủi ro thiên tai.

3. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai các cấp. Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng ban cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức rà soát, cập nhật điều chỉnh, hoàn thiện Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

c) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.

4. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; ưu tiên đầu tư cho hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại; rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông liên tỉnh, xuyên biên giới.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác dự án Vận hành trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin thiên tai toàn diện do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

c) Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo rà soát, hướng dẫn áp dụng, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện tự nhiên của từng vùng, chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

d) Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các chủ đập kết nối camera các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vào hệ thống quan sát hình ảnh của dự án đô thị thông minh phục vụ cho công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành; xây dựng các bản đồ ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa nước.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập cơ sở dữ liệu GIS về phòng, chống thiên tai trên hệ thống GISHue; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hệ thống đường truyền internet 24/24, đảm bảo tín hiệu kết nối camera các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vào hệ thống quan sát hình ảnh của dự án đô thị thông minh phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực

a) Các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chủ động đề xuất bố trí nguồn lực thích đáng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nhiệm vụ, chương trình, đề án đã đề ra.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm tập trung đầu tư xử lý dứt điểm các trọng điểm đê điều xung yếu; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu; khẩn cấp di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; triển khai chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

c) Sở Giao thông vận tải chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không trong tình huống thiên tai; xây dựng các cầu vượt, tuyến đường phục vụ công tác ứng phó sự cố, đặc biệt là các sự cố hồ chứa.

d) Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thể thao xây dựng phương án phối hợp sử dụng các địa điểm phòng tập, nhà thi đấu, sân vận động để làm nơi sơ tán dân khi có sự cố thiên tai.

đ) Sở Du lịch chỉ đạo, thông báo đến Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên khi có sự cố thiên tai.

e) Sở Y tế có phương án bảo đảm chăm sóc y tế, cấp cứu người bị nạn ở các vùng bị chia cắt, cô lập; tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, dụng cụ cấp cứu; kiểm tra bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh, môi trường; chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

g) Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có phương án đảm bảo an toàn lưới điện trong các tình huống thiên tai, ưu tiên cấp điện cho các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai.

h) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh hướng dẫn, thông báo các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo bảo an toàn cho các kho hàng, nhà xưởng trọng yếu.

i) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phải chủ động bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác và sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn, nhất là đầu tư xử lý cấp bách bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai các cấp và các chương trình, dự án có liên quan.

6. Ứng dụng khoa học công nghệ

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai, tập trung nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất công nghệ quan trắc, giám sát thiên tai, công nghệ viễn thám, tin học, tự động hóa, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai.

b) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai để thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 159/KH-TU ngày 19/6/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Kế hoạch này; hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; hằng năm tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo UBND tỉnh (danh mục một số nhiệm cụ thể theo phụ lục đính kèm).

3. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, liên quan bố trí kinh phí cho các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, cân đối đề xuất nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch do cơ quan địa phương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- UBQG ƯPSCTT và TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- VP: LĐ và các CV;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nhiệm vụ, đề án

Cơ quan chủ trì, thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng, triển khai chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các Sở: NN&PTNT, VH&TT, TN&MT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và cơ quan liên quan

2020-2021

2

Rà soát hệ thống luật pháp trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan

2020-2025

3

Bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai (Nghị định 160, Nghị định 94 và Nghị định 83, Nghị định 136, Nghị định 02...)

Các Sở: NN&PTNT, TC, LĐTBXH và cơ quan liên quan

2020-2021

4

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm gia tăng rủi ro thiên tai

Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT GTVT, CT, XD, YT, GD&ĐT, TT&TT; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

5

Hướng dẫn kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở NN&PTNT, các địa phương

2020-2021

6

Cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh

Hàng năm

7

Tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai

Sở TN&MT chủ trì

2021-2025

8

Tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Sở NN&PTNT chủ trì

2021-2025

9

Rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cấp độ rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai; tăng cường dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông xuyên biên giới

Sở TN&MT chủ trì

2021-2025

10

Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện tự nhiên của từng vùng miền

Sở Xây dựng, các Sở chuyên ngành

2021-2025

11

Xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí ngân sách tập trung xử lý các trọng điểm đê điều xung yếu, sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: NN&PTNT, TC và các địa phương liên quan

2020-2025

12

Đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị chuyên dùng của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai các cấp

Sở NN&PTNT và các địa phương

Hàng năm

13

Xây dựng Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan

2020-2021

14

Triển khai Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan

2020-2025

15

Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn, triển khai các đề tài nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai

Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và cơ quan liên quan

Hàng năm

16

Hệ thống camera giám sát kết nối với hệ thống Đô thị thông minh

Các chủ đập chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông

2020-2021

17

Rà soát, cập nhật số liệu Kế hoạch sơ tán dân, công trình phòng, chống thiên tai vào hệ thống GIS Huế; sử dụng hệ thống thông tin cảnh báo ứng dụng HUE-S

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm

18

Chỉ đạo thành lập, kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã và TP Huế

Hàng năm