Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 987/QĐ-TTG NGÀY 09/7/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, KẾ HOẠCH SỐ 224-KH/TU NGÀY 21/5/2020 CỦA TỈNH ỦY HÀ TĨNH VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24/3/2020 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 21/5/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1531/SNN-TL ngày 27/7/2020; ý kiến góp ý của Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 08/7/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với một số nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đảm bảo triển khai kịp thời các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Quyết định 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 987/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 224-KH/TU ngày 21/5/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Kế hoạch 273/KH-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và phổ biến kiến thức, phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách phòng chống thiên tai phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; phân cấp chỉ huy, điều hành công tác phòng chống thiên tai cho các cấp, các ngành, các công trình trọng điểm, các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức hiện có;

4. Nâng cao năng lực dự báo khí hậu, thời tiết, cảnh báo thiên tai, trên cơ sở củng cố, nâng cấp và hiện đại hóa các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn đã có; xây dựng mới các trạm cảnh báo lũ đầu nguồn và các trạm đo sóng ven biển

5. Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng, chống thiên tai.

6. Xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai.

7. Xây dựng các quy hoạch phải đặt yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở vị trí quan trọng, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là ở các vùng có nguy cơ cao như ven biển, vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối có nguy cơ sạt lở, lũ quét, các khu vực có đông dân cư.

8. Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng trong phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và đào tạo kỹ năng phòng, chống thiên tai.

9. Nâng cao năng lực ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai.

(Chi tiết có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách nhà nước các cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở kế hoạch của các địa phương, đơn vị tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán ngân sách đề thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tập trung quán triệt chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự trù kinh phí cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia ƯP SCTT và TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch 303/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho cán bộ; phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai cho cộng đồng dân cư

Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, địa phương

Văn bản hướng dẫn; chỉ thị; tập huấn; đào tạo.

Hàng năm

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra;

Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, địa phương

Quyết định, Nghị Quyết,....

2020-2021

3

Củng cố, nâng cấp và hiện đại hóa các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn đã có; xây dựng mới các trạm cảnh báo lũ đầu nguồn và các trạm đo sóng ven biển

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn

Công trình, dự án

2020-2025

4

Đầu tư trang bị hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành và liên lạc với các tàu thuyền đánh bắt trên biển khi dự báo có khả năng hoặc xảy ra thiên tai

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và PNTT và các địa phương liên quan

Trang thiết bị

2020-2022

5

Đầu tư xử lý dứt điểm các trọng điểm đê điều, nhất là tuyến đê La Giang (đê cấp II), các tuyến đê xung yếu, sạt lở bờ sông, bờ biển các khu vực trọng yếu.

Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, địa phương liên quan

Công trình, dự án

Hàng năm

6

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai các cấp, nhất là cơ quan chỉ đạo điều hành ở cấp tỉnh theo hướng hiện đại

Văn phòng TT BCHPCTT và TKCN tỉnh và các địa phương, đơn vị

Cơ sở vật chất

2020-2022

7

Xây dựng quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành (đặt yêu cầu phòng ngừa; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở vị trí quan trọng)

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan

Quy hoạch

2020-2022

8

Rà soát Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2020; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

Các sở, ban, ngành và UBND các cấp

Các kế hoạch

Rà soát hàng năm

9

Xây dựng Phương án ứng phó với thiên tai nhằm chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Các sở, ban, ngành và UBND các cấp

Phương án ứng phó

Rà soát hàng năm

10

Lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Các sở, ngành liên quan và các địa phương

 

Hàng năm

11

Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

Văn phòng Thường trực BCHPCTT và TKCN tỉnh và các địa phương

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập

2020

12

Nâng cấp trụ sở Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh

Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh

Trụ sở cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai được xây dựng, nâng cấp

2020-2022

13

Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh; các sở, ngành liên quan và các địa phương

Trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai

Hàng năm

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực

Các sở, ngành liên quan; Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh

Cơ sở dữ liệu; công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp địa phương

2020-2022

15

Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, tập trung ưu tiên vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương

Dân cư được bố trí, di dời

2020-2025

16

Xử lý công trình cản trở thoát lũ trên sông

Các sở, ngành liên quan và các địa phương

 

Hàng năm

17

Cắm mốc hành lang thoát lũ cho các tuyến sông chính; cắm mốc cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ sạt lở

Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh; các sở, ngành và địa phương liên quan

Hệ thống mốc

Hàng năm

18

Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện

Hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp

Hàng năm

19

Xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

Các sở, ngành và địa phương liên quan

Khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão

2020 - 2025

20

Xây dựng, nâng cấp nhà ở phòng, chống thiên tai

Sở Xây dựng, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương

Hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, nâng cấp nhà ở

2020-2025

21

Lắp đặt, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ phòng, chống thiên tai (tự động quan trắc, mưa, độ mặn, mực nước,...)

Các sở, ngành và địa phương

Hệ thống quan trắc chuyên dùng

2020-2025

22

Lắp đặt thiết bị cảnh báo ở các khu vực thường xuyên bị ngập sâu (ngầm tràn, khu vực trũng thấp...)

Các sở, ngành liên quan và địa phương

Hệ thống cảnh báo

2020 - 2025

23

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,...)

Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các cơ quan, địa phương

Hệ thống quan trắc, cảnh báo

2020 - 2025

24

Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành liên quan và các địa phương

Diễn tập PCTT

Theo kế hoạch

25

Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương

 

Hàng năm

26

Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn

Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương liên quan

 

Hàng năm

27

Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác Phòng chống thiên tai theo hướng chuyên trách

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ và các địa phương

 

Hàng năm