Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/KH-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 987/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 133-KH/TU NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến rõ rệt, thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong giai đoạn hiện nay.

3. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia toàn xã hội trong phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

4. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực thích đáng, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, chính quyền và toàn xã hội trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai; đề cao trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp hành động của chính quyền các cấp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là ở cơ sở để thực hiện tốt trách nhiệm thông tin, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương. Nâng cao năng lực phối hợp xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ của các cấp, các ngành trong công tác ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai.

- Công tác thông tin, tuyên truyền cần tổ chức thực hiện thường xuyên, kịp thời đến các đối tượng, tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...; hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn phòng chống thiên tai, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng nhóm cộng đồng, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương.

- Tuyên truyền, phổ biến cách tiếp cận, giải pháp mới về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai như quản lý rủi ro thiên tai hạn hán, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, khoa học công nghệ, các công cụ hỗ trợ, thiết bị cảnh báo sớm và phục hồi và tái thiết sau thiên tai tốt hơn; phản ánh việc triển khai giải pháp thực hiện ở các địa phương; phát huy tinh thần tương thân tương ái và những nghĩa cử cao đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn mỗi khi thiên tai xảy ra.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.

- Rà soát, đánh giá, hoàn thiện hơn nữa việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng đồng dân cư an toàn.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm gia tăng rủi ro thiên tai.

3. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật theo thẩm quyền; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các cơ chế, chính sách, quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định có liên quan, tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan cho phù hợp, bảo đảm thống nhất, khắc phục chồng chéo, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và chương trình, kế hoạch hằng năm của các sở, ngành liên quan và chính quyền cấp huyện, xã. Đồng thời, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với yêu cầu về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm tình hình của địa phương, nhất là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực đông dân cư, các lưu vực sông, suối.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống thiên tai của các ngành và địa phương; nhất là công tác củng cố lực lượng "bốn tại chỗ", chất lượng các công trình nhà ở, cơ quan, các tuyến giao thông, các công trình thủy lợi xung yếu... Trên cơ sở đó đánh giá các nguy cơ và xây dựng các giải pháp khắc phục, chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

4. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; ưu tiên đầu tư cho hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại; rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo đúng Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến và dự báo xu hướng, mức độ thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại.

- Rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, bản đồ vùng nguy cơ hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; bổ sung, hoàn thiện cấp độ rủi ro phù hợp với các loại hình thiên tai, điều kiện tự nhiên, môi trường, đặc điểm dân cư, kết cấu hạ tầng... của địa phương để xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai cho phù hợp.

- Tăng cường công tác đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời thông tin trong mọi tình huống thiên tai từ cấp tỉnh cho đến cơ sở, nhất là vùng thường xuyên xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bị chia cắt, cô lập. Chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở và người dân thường xuyên được cung cấp các thông tin về dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai.

5. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Chủ động bố trí các nguồn lực thích đáng và kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán... thuộc phạm vi quản lý.

- Cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai các cấp. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng công trình, bảo hiểm rủi ro thiên tai, cung cấp dịch vụ dự báo, theo dõi, giám sát, đánh giá tác động rủi ro thiên tai. Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu các công trình.

6. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ cấp tỉnh cho đến cơ sở

- Kiện toàn cơ quan (bộ phận) tham mưu về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng phòng, chống thiên tai hiện có; củng cố, kiện toàn, bổ sung nguồn lực, trang thiết bị thiết yếu; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cấp; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện ứng phó thiên tai.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đảm bảo đáp ứng được công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có các tình huống xảy ra. Từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng và các điều kiện bảo đảm để thực thi kịp thời, xử lý linh hoạt các tình huống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" phù hợp với các lĩnh vực của từng ngành và địa phương. Các cấp, các ngành có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cùng cấp, nhất là lực lượng xung kích ở cơ sở.

7. Ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đối với phạm vi quản lý của các cấp, các ngành. Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo sm thiên tai; tăng cường quản lý cơ sở dữ liệu bằng các phần mềm, điện thoại thông minh, các thiết bị cảnh báo sớm... giám sát bằng hình ảnh tại các vị trí xung yếu, công trình trọng điểm.

- Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các tỉnh giáp biên giới nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tình hình mưa, lũ lụt và các hình thái thời tiết cực đoan khác.

8. Nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này một cách đồng bộ, hiệu quả. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện tốt Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai, công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn; rà soát, phát hiện bất cập và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi và theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021 - 2026, phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh; trong đó, phân công rõ trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn.

- Theo dõi, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch bố trí, sắp xếp lại các điểm dân cư ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao gắn với các biện pháp tạo sinh kế bền vững, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, không để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ hồ đập thủy lợi; rà soát, đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng. Đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

- Tăng cường và chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn; phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh xanh hóa các vùng đất trống, đồi trọc, đất bạc màu, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống, ứng phó thiên tai từ cấp tỉnh đến cơ sở theo các cấp độ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi diễn tập sát thực tế, đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, bản đồ vùng nguy cơ hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; bổ sung, hoàn thiện cấp độ rủi ro phù hợp với các loại hình thiên tai, điều kiện tự nhiên, môi trường, đặc điểm dân cư, kết cấu hạ tầng... của địa phương để xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai cho phù hợp.

- Tổ chức đào tạo, tp huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

- Quản lý chặt chẽ, triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác, vận hành đập, hồ chứa nước thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập; vận hành các hồ chứa thủy điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

- Tham mưu điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm vùng miền, thích ứng với thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất.

- Tăng cường công tác đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời thông tin trong mọi tình huống thiên tai từ cấp tỉnh cho đến cơ sở, nhất là vùng thường xuyên xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bị chia cắt, cô lập; dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, theo dõi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Xây dựng phương án chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng kế hoạch hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm. Đề xuất trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nn phù hợp với đặc thù của tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xem xét.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị kiện toàn lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng theo chương trình huấn luyện của Quân Khu; định kỳ tổ chức diễn tập ở các cấp sát thực tế, bảo đảm xử lý hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các tỉnh giáp biên giới nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tình hình mưa, lũ lụt và các hình thái thời tiết cực đoan khác.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cho từng vùng, từng địa bàn khu vực biên giới để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai và công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại.

- Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các tỉnh giáp biên giới nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tình hình mưa, lũ lụt và các hình thái thời tiết cực đoan khác.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, công an các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai, môi trường, tài nguyên nước, tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi, lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông.

- Sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống thiên tai.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm tình hình của từng địa phương, nhất là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực đông dân cư, các lưu vực sông, suối,...; trước mắt tổ chức lồng ghép tốt vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và các địa phương giai đoạn 2020-2025, chương trình, kế hoạch hàng năm của các sở, ngành liên quan và chính quyền cấp huyện, xã. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên.

- Cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, công tác quy hoạch và đầu tư theo thứ tự ưu tiên các dự án xây dựng, nâng cấp các công trình, hạ tầng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tài theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và vốn ODA để xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

7. Sở Công Thương

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân; trong đó các công trình thủy điện phải điều tiết nước hợp lý để hạn chế lũ lụt, hạn hán cho vùng hạ du.

- Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành thủy điện báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo thời gian thực thông tin về hồ chứa, vận hành hồ chứa thủy điện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định.

- Thưng xuyên đôn đốc, kiểm tra các Chủ đập thủy điện việc nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành, xây dựng công cụ tính toán giám sát phục vụ công tác vận hành hồ chứa và cảnh báo lũ cho vùng hạ du.

- Chỉ đạo công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh; kiểm tra, đôn đốc công tác dự trữ tại các địa phương, địa bàn xung yếu; chỉ đạo công tác bình ổn giá cả thị trường khi có thiên tai xảy ra.

8. Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai nhất là khu vực thường xuyên ngập lụt, sạt lở đất.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện và lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn.

9. Sở Xây dựng

- Đôn đốc và chỉ đạo các chủ đầu tư phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi thiên tai xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở các địa phương theo 04 tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng gồm: hướng dẫn phòng chống bão lũ; hướng dẫn phân loại nhà an toàn; khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; quy trình kiểm định các công trình ăng ten thù phát sóng viễn thông, truyền thanh truyền hình.

- Chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, chủ động triển khai phương án, giải pháp khắc phục ngập úng khi xảy ra mưa lớn nhất là tại các khu vực đô thị.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu triển khai Phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão và xảy ra mưa, lũ lớn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị Viễn thông, Bưu chính trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo liên lạc, kịp thời chuyển thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành việc phòng tránh, ứng phó với bão, lũ.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đảm bảo đúng quy hoạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật, chú trọng công tác hoàn nguyên môi trường sau khi khai thác, không để xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở đất vùng khai thác khoáng sản.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát các công trình không phù hợp với quy hoạch nằm trong khu vực không bảo đảm an toàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, không để xảy ra tình trạng người dân sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ sông, suối gây mất an toàn. Đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông tại những khu vực có nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Khí tượng thủy văn và các quy định pháp luật liên quan. Chỉ đạo, đôn đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thực hiện việc quan trắc, dự báo, cảnh báo về tình hình diễn biến thiên tai, cung cấp kịp thời các bản tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

12. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tp huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống thiên tai cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Xây dng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, trang thiết bị, dụng cụ học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra tình huống thiên tai như bão, lũ, giông lốc, sét, mưa đá... tổ chức lồng ghép kiến thức, kỹ năng bơi lội, kỹ năng về phòng tránh thiên tai cho học sinh các cấp.

14. Sở Khoa học và Công nghệ

- Xác định sử dụng công nghệ hiện đại là nhiệm vụ, giải pháp then chốt và hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ phục vụ công tác dự báo, cnh báo sm thiên tai; tăng cường quản lý cơ sở dữ liệu bằng các phần mềm, điện thoại thông minh, các thiết bị cảnh báo sớm ... giám sát bằng hình ảnh tại các vị trí xung yếu, công trình trọng điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất triển khai và chuyển giao kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án; các công nghệ có liên quan phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác công - tư trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định hiện hành.

15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định hiện hành. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan trong việc báo cáo, tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách của địa phương hỗ trợ, trợ giúp cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (nếu có).

16. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng để chủ động phòng, tránh, ứng phó thiên tai cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là ở cơ sở để thực hiện tốt trách nhiệm nhiệm vụ; nâng cao năng lực phối hợp xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ của các cấp, các ngành trong công tác ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định có liên quan, tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan cho phù hợp, khắc phục chồng chéo, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống thiên tai tại địa phương; nhất là công tác củng cố lực lượng "bốn tại chỗ", chất lượng các công trình nhà ở, cơ quan, các tuyến giao thông, các công trình thủy lợi xung yếu... Trên cơ sở đó đánh giá các nguy cơ và xây dựng các giải pháp khắc phục, chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn, phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai. Định kỳ hằng năm rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình. Đồng thời, lồng ghép chương trình phòng, chống thiên tai trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá hiện trạng công trình phòng chống thiên tai; chủ động bố trí nguồn lực để đầu tư, sửa chữa công trình phòng chống thiên tai, hồ đập, khắc phục sạt lở, ổn định dân cư trên địa bàn quản lý;

- Thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh giai đoạn 2020-2025 theo thẩm quyền và chương trình, kế hoạch hằng năm của chính quyền cấp huyện, xã.

- Nâng cao năng lực Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã; bố trí nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã. Rà soát, đánh giá, hoàn thiện hơn nữa việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng đồng dân cư an toàn.

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo; xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để nâng cao hiệu quả việc tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cấp; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện ứng phó thiên tai.

- Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. Xây dựng Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, thời gian hoàn thành trong năm 2020. Nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là ở cơ sở để thực hiện tốt trách nhiệm thông tin, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống thiên tai cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục tại địa phương;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn; đẩy mạnh xanh hóa các vùng đất trống, đồi trọc, đất bạc màu, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất.

- Tổ chức thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm, bảo đảm thu đúng, thu đủ và sử dụng hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai.

- Chỉ đạo các chủ đập thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập; giám sát vận hành hồ chứa trên địa bàn và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ. Kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Rà soát thực trạng sử dụng đất ven sông; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất tại khu vực này.

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch bố trí, sắp xếp lại các điểm dân cư ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao gắn với các biện pháp tạo sinh kế bền vững, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất cấp có thm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất), đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

- Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, bản đồ vùng nguy cơ hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; bổ sung, hoàn thiện cấp độ rủi ro phù hợp với các loại hình thiên tai, điều kiện tự nhiên, môi trường, đặc điểm dân cư, kết cấu hạ tầng... của địa phương để xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai cho phù hợp.

- Tăng cường công tác đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời thông tin trong mọi tình huống thiên tai từ cấp tỉnh cho đến cơ sở, nhất là vùng thường xuyên xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bị chia cắt, cô lập. Chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở và người dân thường xuyên được cung cấp các thông tin về dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai.

- Thường xuyên sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống, ứng phó thiên tai từ cấp huyện đến cơ sở theo các cấp độ, trong đó phân công rõ trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi diễn tập sát thực tế, đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch này và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Phát huy vai trò tập hợp lực lượng, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là lực lượng xung kích tại cơ sở; tuyên truyền nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình trong thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho các tầng lớp nhân dân ứng phó với thiên tai.

- Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong công tác này.

19. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Kon Tum

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo đúng Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến và dự báo xu hướng, mức độ thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại.

20. Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai để thực hiện Quyết định số số 987/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ ngành Trung ương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các Tổ chức Chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN.NVH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 3181/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì, thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương

Hàng năm

 

2

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm gia tăng rủi ro thiên tai

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở ban ngành liên quan

Hàng năm

 

3

Kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan

2020-2021

 

4

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị chuyên dùng của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai các cấp

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Hàng năm

 

5

Xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN giai đoạn 2021-2026 cấp tỉnh, huyện, xã

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp

2020-2021

 

6

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cứu hộ, cứu nạn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và đơn vị liên quan

Hàng năm

 

7

Rà soát, cập nhật kịch bản BĐKH; Hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng; Tăng cường dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các cơ quan có liên quan

2021-2025

 

8

Tổ chức thực hiện các nghiên cứu cơ bản, các đề tài và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan

2021-2025

 

9

Xây dựng Kế hoạch, ưu tiên bố trí ngân sách xử lý các trọng điểm xung yếu về thiên tai, sạt lở bờ sông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

2021-2025

 

10

Thực hiện các dự án di dân, sắp xếp dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

2021-2025

 

11

Xử lý cấp bách việc tu bổ, nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

2021-2025