Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 172/KH-UBND

Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Thực hiện nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương.

2. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện.

2. Tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, các phòng, ban thuộc UBND quận, huyện, thị xã; cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

3. Tổ chức thi hành án và cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại khi có vụ việc xảy ra đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật.

4. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy quy định cụ thể, chi tiết về việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

5. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố

a) Tham mưu UBND Thành phố:

- Chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; các phòng, ban thuộc UBND quận, huyện, thị xã các quy định gồm:(1) Luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ; (2) Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại các quy định gồm: Luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ; (2) Tổ chức quán triệt kế hoạch của Bộ Công an, UBND Thành phố về thi hành án đối với pháp nhân thương mại; trách nhiệm của các đơn vị trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

c) Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để nắm bắt các vụ án xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại khi có vụ việc xảy ra theo quy định của Luật thi bành án hình sự; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án.

e) Công bố các thông tin có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

f) Định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, báo cáo Bộ Công an và UBND Thành phố.

2. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ; trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại trình UBND Thành phố phê duyệt.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại

a) Phối hợp chặt chẽ trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án hình sự; thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thi hành án hình sự về việc thực hiện yêu cầu trong thi hành án và việc chấp hành án của pháp nhân thương mọi để theo dõi, lưu hồ sơ thi hành án.

b) Thực hiện việc công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan.

c) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Thành phố thực hiện đăng tải, công bố quyết định thi hành án trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp thuộc địa bàn Thành phố quản lý.

d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự và các Cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

c) Chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại xảy ra trên địa bàn.

6. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cập nhật thông tin về tình hình án tích của pháp nhân thương mại chấp hành xong hình phạt và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất (khi có chỉ đạo) tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố là Cơ quan thường trực chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
- C11 - Bộ Công an; (Để báo cáo)
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (Để báo cáo)
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Văn phòng Thành ủy; Văn phòng HĐND TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CPVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
- Lưu: VT, NC(Q) CATP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn