Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2020/NĐ-CP NGÀY 22/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 22/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (Viết tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ- CP). Để triển khai kịp thời, có hiệu quả, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành án hành sự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (Viết tắt là Nghị định số 44/2020/NĐ-CP) đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả nhiệm vụ về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định 44/2020/NĐ-CP

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2020.

2. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP trong lực lượng Công an tỉnh; tổ chức quán triệt, tập huấn các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại cho lãnh đạo, cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại để thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh; thi hành biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; kiểm tra, giám sát pháp nhân thương mại trong quá trình chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

3. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong thực hiện các nhiệm vụ về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thuộc quyền quản lý để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế và các nội dung tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- V05 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV; Các Phòng, Ban, Trung tâm; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định