Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/KH-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2020/NĐ-CP NGÀY 22/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Ngày 22/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (gọi tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020. Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP; trọng tâm là công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại và cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác triển khai thi hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và tiến độ, thời gian thực hiện trong thực tế các quy định của Nghị định này trong công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 55/2020/NĐ-CP về thi hành án đối với pháp nhân thương mại để thống nhất nhận thức triển khai thực hiện

a, Tổ chức quán triệt Nghị định số 55/2020/NĐ-CP

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Hình thức thực hiện: Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (Nghị định số 44/2020/NĐ-CP) và Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

B, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 55/2020/NĐ-CP

+ Biên soạn các ấn phẩm, tài liệu phổ biến nội dung các quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan.

+ Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền trên mạng internet, phát hành, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện.

+ Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, trợ giúp pháp lý, các hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng, tư vấn, giáo dục cá biệt do báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoạt động khác của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở địa phương tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

c, Tổ chức tập huấn Nghị định số 55/2020/NĐ-CP

- Hình thức thực hiện:

+ Tập huấn cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP; trách nhiệm của các cơ quan ban, ngành trong phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

+ Tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sỹ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP; quán triệt các kế hoạch của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh về thi hành đối với pháp nhân thương mại; trách nhiệm của các đơn vị trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Xây dựng các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định Điều 19 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Nghiên cứu, đề xuất giao nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại cho các đơn vị có chức năng liên quan

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP. Phân định trách nhiệm chủ trì thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Công an tỉnh chủ trì; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại và cưỡng chế thi hành đối với pháp nhân thương mại.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại và cưỡng chế thi hành đối với pháp nhân thương mại; đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an

- Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP đến cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thi hành án đối với pháp nhân thương mại và cưỡng chế thi hành đối với pháp nhân thương mại nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an cấp cơ sở tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan thi hành án hình sự (thuộc Công an tỉnh) có thẩm quyền yêu cầu các Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký, cấp giấy phép, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, giám sát, theo dõi pháp nhân thương mại hoạt động thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ để bảo đảm thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác. Xây dựng dự toán kinh phí, sử dụng và thanh toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm các sở, ban, ngành trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại

- Lựa chọn hình thức, biện pháp, nội dung triển khai phù hợp tuyên truyền, phổ biến Nghị định 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP trong thuộc lĩnh vực quản lý đạt hiệu quả các; đồng thời phổ biến nội dung Kế hoạch này.

- Trong phạm vi chức năng được giao các đơn vị có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc để phối hợp lực lượng Công an trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên để phối hợp lực lượng Công an trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các cơ quan liên quan thuộc quyền lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định trên. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại xảy ra trên địa bàn và phối hợp thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại khi Cơ quan thi hành án các cấp yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí đảm bảo thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại do ngân sách nhà nước chi trả.

- Kinh phí thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại của cơ quan thi hành án hình sự được dự toán trong nguồn kinh phí phục vụ công tác thi hành án hình sự hằng năm.

- Kinh phí thực hiện các hoạt động thi hành án đối với pháp nhân thương mại của các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại được dự toán, quyết toán vào kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan đó.

- Hàng năm cùng với thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách, căn cứ nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập dự toán, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình UBND cùng cấp xem xét, quyết định và các nguồn lực xã hội hóa (tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Mục II, Mục III Kế hoạch này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (6 tháng trước ngày 15/5; 01 năm trước 15/11) quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Công an tỉnh) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

3. Giao Công an tỉnh là Cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục C11- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Vnptioffice;
- Trung tâm Thông tin - Công báo;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn