Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/KH-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU, NĂM 2020

Căn cứ Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu, năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận khéo” 2020, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các huyện biên giới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh; tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo công khai minh bạch, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và Nhân dân. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng chính quyền.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, “Năm dân vận khéo” 2020.

- 95% trở lên các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

- 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở theo từng loại hình.

- 100% cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện quy chế tiếp công dân, Quy chế số 06-QC/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền, triển khai “Năm dân vận khéo” 2020

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các huyện biên giới; triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 do Ban Dân vận Trung ương phát động. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận với chủ đề “Năm dân vận khéo” 2020, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án về công tác dân vận, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

2. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; chỉ đạo triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định, đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận, văn hóa công sở nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát cơ sở.

3. Nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương. Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân khi xây dựng, ban hành các chương trình, chính sách liên quan đến Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ, phát huy quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, địa phương. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn các huyện, thành phố, thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, sự đồng thuận và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Quy chế số 06-QC/TU về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2237/KH-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và dự báo sát tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, tập trung giải quyết những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh, tăng cường công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, đôn đốc các cơ quan thực hiện lời hứa sau chất vấn, tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

5. Công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các hội quần chúng với lực lượng vũ trang trong công tác dân vận

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng và lực lượng vũ trang cùng cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Các cơ quan Thanh tra, Ban Thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ đối với cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh và xử lý đối với những hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan thường trực theo dõi công tác dân vận chính quyền, tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch này; tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” Khối chính quyền tỉnh Lai Châu lần thứ 2.

2. Thanh tra tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Theo dõi, tổng hợp kết quả tiếp công dân, kết quả tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Theo dõi chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở chuyên mục, dành dung lượng, thời lượng hợp lý tuyên truyền công tác dân vận chính quyền.

4. Báo Lai Châu, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh

Tăng thời lượng phát sóng tin, bài phổ biến chính sách, pháp luật có nội dung tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền về những gương điển hình “Dân vận chính quyền khéo”.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về thực hiện công tác dân vận của các đơn vị trực thuộc theo quy định.

6. Sở Tài chính

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện.

7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải