Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2020

Thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình phối hợp công tác số 63- CTPH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; Chương trình công tác dân vận năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ; để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp vận động nhân dân giữa chính quyền các cấp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố Huế; phát huy vai trò, trách nhiệm trong mối quan hệ giải quyết công việc của dân.

3. Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo hướng có trọng tâm, thực chất và hiệu quả hơn. Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ phát triển, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong công tác dân vận; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy cơ quan nhà nước, công sở thân thiện, gần gũi trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

3. Chú trọng việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền trong hệ thống các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, như: những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ô nhiễm môi trường... Qua đó, có biện pháp giải quyết kịp thời, không để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chú trọng các nội dung sau:

a) Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

b) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

c) Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng.

d) Tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch về công tác dân vận của Trung ương và cấp ủy các cấp.

9. Triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 63-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22/12/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 , ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

12. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

13. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung, trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

14. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, phát động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh như:

a) Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tình ủy “về việc mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”;

b) Kế hoạch số 41 /KH-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019;

c) Phong trào “Chung tay vì Thừa Thiên Huế - xanh - sạch - sáng”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cần thiết để triển khai, tổ chức thực hiện tốt về công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc triển khai Kế hoạch này.

b) Tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo nội dung của ngành, đơn vị phụ trách.

b) Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.

c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan, đơn vị và địa phương.

d) Tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền; đồng thời liên hệ trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng môi trường công sở thân thiện, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

đ) Triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp để tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 tại địa phương; tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2017 - 2020.

g) Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận chính quyền.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 (qua Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2020); Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2020./.

 


Nơi nhận:
- Ban TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận TU;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cấp ủy và UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ