Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2020

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW) và Chương trình phối hợp số 05-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 26/6/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017- 2021; UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp vận động nhân dân giữa chính quyền các cấp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố; phát huy vai trò, trách nhiệm trong mối quan hệ giải quyết công việc của dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

2. Thông qua công tác dân vận chính quyền năm 2020, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng phục vụ nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ phát triển, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong công tác dân vận; việc triển khai thực hiện phải hiệu quả, thiết thực; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 17-CTr/TU gắn với thực hiện các chủ trương về công tác xây dựng Đảng như Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW); Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức viên chức người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021; Chương trình phối hợp số 05-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 26/6/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương kỷ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp.

3. Chú trọng việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền trong hệ thống các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp nhằm tăng cường công tác dân vận chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ cương hành chính; thực hiện tốt cộng tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân còn lo lắng, bức xúc, những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ô nhiễm môi trường...có biện pháp, giải pháp giải quyết kịp thời, không để dây dưa, kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Triển khai nghiêm túc Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và các quyết định, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, DDCI, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (Trung ương 6, khóa XII); nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp; tổ chức rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức, sắp xếp, bài trí công sở đảm bảo tính khoa học hợp lý, thân thiện, đáp ứng yêu cầu công việc; đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia phát hiện và góp ý phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương.

6. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

7. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 gắn “Dân vận khéo” và phong trào thi đua yêu nước khác. Xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, buôn, khu phố văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

8. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ “Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tham gia xây dựng chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các xã miền núi, các gia đình đặc biệt khó khăn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

9. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cần chủ động phối hợp khi có yêu cầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Có biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gần kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng; động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời nhưng cần phải chấn chỉnh và kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý, kỷ luật, chuyển đổi vị trí công tác, tinh giản, đưa ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức có năng lực yếu kém, tham mưu không chất lượng, hiệu quả, sai quy định, nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thiếu tinh thần trách nhiệm, kém về phẩm chất đạo đức.

10. Chú trọng bồi dưỡng công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo đối với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

11. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (có hướng dẫn chuyên đề khi có chỉ đạo của Trung ương).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, tham mưu giúp việc, có trách nhiệm tham mưu Ban cán sự UBND tỉnh và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về kế hoạch triển khai nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện; tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh kịp thời đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết đảm bảo kế hoạch được thực hiện đồng bộ hiệu quả; phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề theo quy định; phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận ở các xã, phường thị trấn (ít nhất là 06 đơn vị cấp xã/03 huyện, thị xã, thành phố).

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt và thường xuyên đôn đốc, tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 26/6/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 của địa phương, đơn vị (Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thực hiện công tác dân vận của UBND các xã, phường, thị trấn). Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 6 tháng, năm theo quy định và chuyên đề khi có yêu cầu.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với công tác dân vận, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên bố trí thời lượng, tin, bài để tuyên truyền Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 17-CTr/TU gắn với thực hiện các chủ trương về công tác xây dựng Đảng như Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu, nêu gương các mô hình, điển hình thực hiện tốt công tác dân vận của các đơn vị, địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ; (b/c)
- Bộ Nội vụ (Vụ CQĐP); (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (p/h);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng