Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2020, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Việc thực hiện công tác dân vận phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng nắm tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác “dân vận chính quyền” đưa công tác dân vận của cơ quan, đơn vị trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước..., góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quy chế số 21-QC/TU ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn; Đề án 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020 và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/10/2019 về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đề ra; chăm lo cho các đối tượng chính sách; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

3. Tuyên truyền, quán triệt các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

4. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc giải quyết công việc cho tổ chức và công dân; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hằng năm các cơ quan có thẩm quyền định kỳ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về sự hài lòng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Chú trọng cải cách tổ chức bộ máy; cải các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh theo tinh thần nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định s 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn).

6. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay”, gắn với phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt Quyết định số 214-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

8. Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 26-KH/BCĐ ngày 14/01/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào “dân vận khéo” tỉnh Bắc Kạn thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay” năm 2020. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận của Đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

9. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả; nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”.

10. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng nắm bắt thông tin ngay từ cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

11. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người được phân công phụ trách công tác dân vận, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

12. Cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác dân vận, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan nhà nước và các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”.

13. Kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua và bình xét, đánh giá công tác Đảng hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/3/2020 để tổng hợp theo dõi.

2. Giao Sở Nội vụ tham mưu theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo việc tổ chức thực hiện, định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020 theo kế hoạch.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra về thực hiện công tác dân vận ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 15/5/2020 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15/11/2020 đối với báo cáo năm).

Trên đây là Kế hoạch công tác dân vận năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện t (gửi bản giấy đi với đơn vị chưa có TDOffice)
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ thực hiện QCDC và phong trào “Dân vận khéo” tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng