Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2020

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Năm An toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

2. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện hoạt động và chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp Nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

6. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp trường học, bệnh viện...trong khu vực đô thị phù hợp với năng lực giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Xây dựng và phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Tổ chức ra quân Năm An toàn giao thông năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020.

- Chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn xe mô tô, xe máy.

- Xây dựng và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2020 bám sát chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; Kế hoạch tuyên truyền và xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông năm 2020; cung cấp các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên toàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi, tài liệu...).

- Tiếp tục tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành tuyên truyền, xử lý nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông năm 2020.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức cuộc vận động tuyên truyền kêu gọi “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh bia, rượu thực hiện nghiêm việc nhắc nhở, có hình thức thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông.

- Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt.

- Đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm).

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”, Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 “Giữ trọn ước mơ”.

- Tổ chức công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ; đôn đốc việc thực hiện quy chế báo cáo và đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm nâng cao năng lực cho lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố.

- Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020, phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2020 gắn với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

2. Sở Giao thông Vận tải

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Đề án đã được phê duyệt, cụ thể: Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”, Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông”; đồng thời tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; có phương án xây gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ tại những nơi giao cắt nguy hiểm.

- Triển khai các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

- Tiếp tục triển khai huy động các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của ngành giao thông vận tải đồng thời tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2015 - 2020 (theo Quyết định s 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Kiểm soát tải trọng phương tiện, hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các hoạt động đường thủy nội địa.

3. Công an tỉnh

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

- Sử dụng các biện pháp công tác để nắm tình hình, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các hệ thống giám sát, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể, chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông; tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trong đó tập trung các hành vi: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với người lái xe; vi phạm quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; xe ô tô hết niên hạn và quá hạn kiểm định; sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe cơ giới đường bộ...

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp cũng như các hoạt động của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân trong lĩnh vực giao thông vào các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, quan trọng của tỉnh năm 2020.

- Phối hợp tập trung tuyên truyền những điểm mới của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo điều tra, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vụ tai nạn giao thông do lỗi của người điều khiển phương tiện; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh xử lý nghiêm theo pháp luật những cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác kịp thời phát hiện, tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm mua bán, làm giả các loại giấy tờ: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, giấy khám sức khỏe... những tiêu cực trong hoạt động thực thi công vụ.

- Thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong trật tự an toàn giao thông chủ động phát hiện những bất hợp lý về tổ chức giao thông qua đó cùng với ngành giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông vận tải để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp qua đó kịp thời khắc phục, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện kết nối chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý lái xe, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, kiểm định phương tiện, giám sát hành trình xe ô tô; thông tin về phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục huyện, thành phố, các trung tâm giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2020 trong hệ thống giáo dục và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường” tháng 9/2020.

- Thực hiện đúng chương trình, nội dung tài liệu giáo dục về an toàn giao thông trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 (nếu có).

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh.

5. Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí theo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền giao để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 theo quy định và hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí đối với những nhiệm vụ mới phát sinh trong năm để kịp thời tham mưu bố trí thực hiện.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân trong đơn vị; thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện cá nhân...

- Duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm soát xe quân sự trong công tác kiểm tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Sở Y tế

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng và 01 năm về Ban An Giao thông tỉnh (qua Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông, hàng tháng báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cấp cứu do tai nạn giao thông và tình hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy của nạn nhân về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tỉnh, đài phát thanh huyện, thành phố tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và chủ đề Năm An toàn giao thông 2020: “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng vận động Nhân dân “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đồng thời tham gia bảo vệ, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông; tích cực tham gia xóa bỏ lối đi tự mở trái phép hoặc xây gờ giảm tốc, cắm biển cảnh báo và cảnh giới an toàn giao thông tại các giao cắt giữa đường giao thông nông thôn, đường nội bộ khu dân cư. Phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn trật tự hè, đường phố và xây dựng, bảo vệ giao thông nông thôn. Tỉnh Đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao thông.

11. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” tổ chức triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy, (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch và các P. Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối, TT TH&CB;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng