Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Năm an toàn giao thông 2020, UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể và năng lực đạo đức của người thực thi công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh; trong đó, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT; tổ chức giao thông đồng bộ và chống ùn tắc giao thông, phấn đấu giảm TNGT cả 3 tiêu chí, trong đó giảm trên 5% số người chết so với năm 2019.

3. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT trên toàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực, thực chất, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

3. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, hoàn thiện chương trình đào tạo gắn liền giữa học lý thuyết với thực hành về văn hóa giao thông; có chiến lược truyền thông về văn hóa giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thanh, thiếu niên; phát huy hiệu quả của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp, đồng thời xây dựng các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc để tuyên truyền văn hóa giao thông.

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác trong công tác đảm bảo TTATGT; ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT nhất là vi phạm nồng độ cồn và tải trọng phương tiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông giữa các lực lượng trong ngành Công an và hệ thống thông tin, dữ liệu an toàn giao thông giữa các ngành Công an, giao thông vận tải, y tế, tư pháp.

5. Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đẩy mạnh công tác duy tu bảo trì, bảo đảm an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Khẩn trương triển khai đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm. Xây dựng và triển khai các kế hoạch duy tu, bảo trì và bảo đảm an toàn giao thông mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

6. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng trong đô thị và vận tải kết nối các huyện, thị với trung tâm thành phố Vinh, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn. Xây dựng cơ chế để thu hút và sắp xếp lại dịch vụ vận tải khách bằng xe buýt trong nội thành phố Vinh đảm bảo khoa học, hợp lý để thu hút hành khách đi lại bằng dịch vụ công cộng, giảm mức độ sử dụng phương tiện cá nhân.

7. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng trong lĩnh vực quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện. Đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu để quản lý, điều hành giao thông thông minh giữa các cơ quan chức năng với lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

8. Nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại; rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, không để phát sinh mới các điểm đen về tai nạn giao thông.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số trọng tâm công tác sau:

1. Sở Giao thông Vận tải

- Tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông giai đoạn 2020-2025 trong đó chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường quản lý về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải; nghiên cứu tham mưu cơ chế khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải bằng công nghệ (xe ôm công nghệ, taxi công nghệ...).

- Tham mưu xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở nhằm hạn chế tai nạn giao thông đường sắt, phối hợp cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Xây dựng Đề án phát triển dịch vụ vận tải khách công cộng, trong đó tập trung phát triển hệ thống xe buýt nội thành phố Vinh để tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại, giảm thiểu phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc giao thông, có hình thức hỗ trợ xe buýt nội thành. Sắp xếp bố trí lại các điểm dừng xe buýt chưa hợp lý, kêu gọi xã hội hóa đầu tư một số nhà chờ xe buýt nơi có đông khách chờ xe (quý III/2020);

- Tổ chức thực hiện hoàn thành và tổng kết công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hè phố theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND, ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh (quý IV/2020). Phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đối với các doanh nghiệp, đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe, không sử dụng lái xe có dương tính với các chất ma túy, thường xuyên vi phạm nồng độ cồn, không đảm bảo sức khỏe; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên… (quý II, III/2020).

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trong phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm từ gốc, từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt việc thực hiện quy định về kích thước thành, thùng xe theo quy định, trong đó chú trọng kiểm tra tải trọng ngay tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên toàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải; quản lý, ngăn chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình, xe dù 7 - 12 chỗ tham gia vận tải khách trái quy định.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các vi phạm về tốc độ, tuyến, lộ trình vận tải, vi phạm thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; chia sẻ dữ liệu với Cảnh sát giao thông để phục vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, nhất là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng hình thức hợp đồng, du lịch...;

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan rà soát chấn chỉnh nâng cao chất lượng phương tiện, người lái đối với dịch vụ đưa đón học sinh và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh (quý II/2020)

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh: Cầu Cửa Hội, đường bộ cao tốc Bắc - Nam; dự án LRAM, đường ven biển, cảng hàng không Vinh, cảng Cửa Lò, đường sắt tốc độ cao; các dự án ODA, các bến xe, dự án đường vào trung tâm các xã, đường vùng nguyên liệu, đường đô thị, đường du lịch, đường cứu hộ cứu nạn trong vùng lũ, các bến khách ngang sông, các cầu qua sông thay thế các bến đò, đường từ trung tâm xã đến thôn, bản, các bến xe,...

- Tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông từ khâu lập dự án, chuẩn bị đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm phát hiện và xử lý những bất cập về an toàn giao thông liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tăng cường triển khai hiệu quả công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông kể cả đường bộ, đường sông thuộc thẩm quyền quản lý. Xử lý khắc phục tại các vị trí có nguy cơ tai nạn giao thông cao (điểm mở giải phân cách, điểm giao giữa đường phụ ra đường chính) cần có biện pháp cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ... để đảm bảo an toàn giao thông.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm trong đó chú trọng trên tuyến QL7C và tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh.

- Xây dựng kế hoạch xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do sở quản lý; kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, lũ; kiểm tra và thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa đối với cầu treo dân sinh, cầu yếu trên địa bàn tỉnh (quý II/2020);

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện đường thủy nội địa; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

- Tăng cường quản lý Nhà nước về giao thông đường thủy nội địa, nhất là về phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa; kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa, hàng hải chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn; tổ chức điều tiết giao thông, chống va, trôi đối với các công trình vượt sông.

2. Công an tỉnh

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt tập trung vào các hành vi vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy; vi phạm tải trọng xe; các vi phạm về vận tải khách bằng ô tô, xe taxi không đảm bảo an toàn kỹ thuật; người ngôi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng; xe công nông, xe cơ giới tự chế, xe lôi máy, xe hết niên hạn hoạt động trên các tuyến giao thông...;

- Xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý chuyên đề như: Vi phạm nồng độ cồn, kiểm soát hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy; tải trọng phương tiện; sử dụng điện thoại khi lái xe; xe khách, xe buýt... Mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào thời gian phức tạp về an toàn giao thông như: các đợt Lễ, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020...

- Nghiên cứu ứng dụng trang thiết bị hiện đại, có các giải pháp đột phá, kết hợp giữa tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và tuyên truyền phòng chống lạm dụng rượu, bia để thay đổi nhận thức, hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông;

- Tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát khác tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông vào giờ cao điểm tại các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông.

- Phân cấp lực lượng tuần tra kiểm soát hợp lý bảo đảm khép kín tuyến đường, địa bàn, nhất là các tuyến đường tỉnh vừa được nâng cấp lên quốc lộ.

- Trang bị cho lực lượng Công an cấp huyện các thiết bị mới về kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe để triển khai đồng bộ việc xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 (quý II/2020).

- Tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự ATGT, dân đoàn phục vụ các hội nghị, sự kiện; các phương án phân luồng, xử lý các trường hợp ùn tắc giao thông

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị phối hợp với ngành giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông vận tải, đề xuất phương án tổ chức lại giao thông tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đề xuất phương án xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; phòng chống lạm dụng nồng độ cồn “ đã uống rượu, bia - không lái xe”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và chương trình “Phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020”;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp với ngành giao thông vận tải chia sẻ các dữ liệu thông tin để xử lý các hành vi vi phạm, cung cấp đầy đủ số liệu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: Tai nạn giao thông, quản lý phương tiện, số liệu tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm... hàng tháng, hàng quý cho Ban an toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh...

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2020. Phát hành các sản phẩm truyền thống để tuyên truyền thống nhất trên toàn tỉnh: Phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, đĩa CD, VCD, sách nhỏ, tờ rơi, băng rôn, tài liệu... để tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát hành các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên toàn quốc. Tổ chức đợt tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ an toàn đường bộ”; trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học 2019 - 2020; các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; “vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”; không uống rượu, bia khi lái xe; an toàn đường ngang đường sắt; an toàn giao thông đường thủy nội địa; xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2020; phát động phong trào báo chí viết về An toàn giao thông năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự ATGT thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại trường học, tổ chức hội nghị, hội thảo, xây dựng các mô hình điển hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trong đó chú trọng tuyên truyền tác hại của rượu bia đối với sức khỏe và an toàn giao thông; quy định xử phạt về vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện an toàn cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị khảo sát tham mưu phương án xử lý khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực hiện việc lắp đặt bổ sung hệ thống thiết bị phụ trợ an toàn giao thông như: đèn tín hiệu giao thông, biển báo, biển tuyên truyền, gờ giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; tham mưu giải pháp tổ chức giao thông hợp lý tại các nút giao thông, vòng xuyến...

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường sắt, các địa phương có đường sắt đi qua triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các đường ngang, lối đi tự mở (thường xuyên).

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các đơn vị, địa phương, chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương (quý II, III/2020).

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là tại các bến đò, địa điểm du lịch sông nước, hồ thủy điện... Rà soát và cấp bổ sung thiết bị cứu sinh đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa (quý II/2020)

4. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng. Phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông

- Rà soát, lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông trong quá trình sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng

- Kiểm tra chặt chẽ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị và các dự án khác có liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông; Tổ chức cấp phép xây dựng theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu về: số tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số. Trong đó phần diện tích để bố trí hệ thống giao thông phải đảm bảo khả năng kết nối, đủ để bố trí lối dành riêng cho người đi bộ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông”...

5. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất khắc phục kịp thời những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2020, đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn (quý I/2020);

- Chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với các vùng, miền với nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng, nhất là tuyên truyền tác hại của rượu bia với sức khỏe và tai nạn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tuyên truyền viên về an toàn giao thông với mục tiêu ít nhất mỗi địa phương, đơn vị có một tuyên truyền viên về an toàn giao thông (quý II/2020)

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tuyên truyền các chủ trương; chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; chủ đề “đã uống rượu, bia - không lái xe”. Biểu dương các điển hình tiên tiến, phản ánh các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (thường xuyên).

- Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong đó chú trọng nội dung “đã uống rượu, bia - không lái xe” nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên (quý III/2020).

- Xuất bản một số ấn phẩm truyền thông về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và cấp phát cho các trường học để tuyên truyền (thường xuyên);

- Hàng tháng đưa nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào các cuộc giao ban báo chí của tỉnh và các huyện, thành, thị (hàng tháng)


 

 

- Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh Cuộc vận động “học sinh, sinh viên với Văn hóa giao thông” và tiếp tục triển khai Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 trong hệ thống giáo dục và phát động Tháng An toàn giao thông cho học sinh tới trường “tháng 9/2020;

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung tài liệu giảng dạy an toàn giao thông chính khóa hiện hành cho phù hợp hơn với nội dung, lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy của các cấp học;

- Xây dựng tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh trung học phổ thông;

- Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan hưởng ứng cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2020-2021 cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do UBATGT Quốc gia tổ chức.

- Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Công ty HonDa sơ kết việc thực hiện kế hoạch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh bước vào lớp 1 trên toàn tỉnh năm học 2020-2021 (quý II/2020).

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải quản lý chặt chẽ việc ký kết hợp đồng đối với xe đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh, gắn trách nhiệm của hiệu trưởng, chủ các cơ sở đào tạo với chất lượng, dịch vụ xe đưa đón học sinh.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trong lực lượng quân sự giữ vững các chỉ tiêu, giảm số người chết và bị thương trong quân đội.

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy quân sự. Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô quân sự.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

9. Sở Tài chính: Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông theo đúng phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

10. Sở Nội vụ

- Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới các ban, ngành, đơn vị và các địa phương trong tỉnh. Hướng dẫn các ban, ngành, địa phương đưa tiêu chí an toàn giao thông là một trong các tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua, trong đó chú trọng trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bổ sung kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào báo cáo thành tích khi đề nghị xét khen thưởng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân.

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tính (quý IV/2020).

11. Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm y tế, các bệnh viện nghiêm túc thực hiện quy định về tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

- Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông; định kỳ báo cáo về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp cứu chữa kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra, nhất là đối với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng phải cử đội ngũ bác sỹ kịp thời cứu chữa khắc phục giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

12. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền và phổ biến thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông” bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, vùng miền.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc quản lý lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các địa phương triển khai việc chỉnh lý các biến động về đất, hiệu chỉnh hồ sơ quản lý đất đai (nếu có biến động) sau khi giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.

- Siết chặt công tác cấp giấy phép khai thác cát trên sông; phối hợp với các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát sai quy định trên các tuyến sông; kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực này, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

14. Đề nghị Cục quản lý đường bộ II

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung Quyết định 994/QĐ-TTg của Chính phủ; Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 17/12/2017 của UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Chính quyền và các đơn vị chức năng của địa phương lập phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cầu, đường, phân luồng giao thông và thông báo, chỉ dẫn đảm bảo thuận lợi, an toàn trong mùa mưa bão.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình giao thông thường xuyên làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ thuộc thẩm quyền quản lý;

- Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; lắp đặt giải phân cách giữa tránh xung đột đối đầu tại các đoạn đường đủ điều kiện; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn giao thông;

- Chỉ đạo các đơn vị BOT tăng cường kiểm tra, xử lý khắc phục các điểm mất an toàn giao thông trên tuyến quản lý, nhất là QL1 đoạn tránh TP Vinh để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này (quý II/2020).

14. Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Chủ động phối hợp với các huyện, thành, thị có đường sắt đi qua triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường sắt; tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, mở rộng tầm nhìn cho người và phương tiện khi qua đường sắt; đóng các lối đi tự mở; lắp đặt biển tuyên truyền, cảnh báo, các tấm đan tạo êm thuận tại các đường ngang, đường dân sinh trọng điểm; lắp đặt bổ sung cần chắn tự động...

15. Tỉnh đoàn Thanh niên

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền vận động hướng dẫn các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về an toàn giao thông, các tổ, đội thanh niên tự quản, trường học, làng bản gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Xây dựng video clip tuyên truyền kỹ năng điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện an toàn cho Thanh, thiếu niên tham gia giao thông trên trang mạng xã hội fanpage Tỉnh đoàn Nghệ An, Wep tinhdoannghean.vn; Phát động phong trào thanh niên nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông (quý I/2020);

- Chủ trì tổ chức cuộc thi tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh bằng hình thức xây dựng các video, phóng sự tuyên truyền về chủ đề phòng chống lạm dụng rượu, bia khi tham gia giao thông” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông (quý II, III/2020).

- Xây dựng các hội nhóm Group trên các trang mạng xã hội dành riêng cho đoàn viên thanh niên để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên, chỉ đạo các cấp hội cơ sở hàng tháng mở lớp tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, Hội viên. Phát động phong trào Đảng viên, cán bộ, công chức gương mẫu thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông để quần chúng nhân dân noi theo.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh mở rộng đối tượng tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền tới cả các vùng sâu, vùng xa, tới các tổ dân phố, thôn xóm. Chú trọng tuyên truyền cho lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn và học sinh, sinh viên...;

- Phát động phong trào mỗi tổ chức đoàn thể - xã hội đảm nhận phụ trách một số tuyến giao thông nông thôn kiểu mẫu “xanh - sạch - đẹp và an toàn”;

- Mỗi tổ chức đoàn thể xã hội xây dựng một nhóm riêng để thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông cho các đoàn viên, hội viên, nêu gương người tốt việc tốt và lên án các hành vi xấu, vi phạm an toàn giao thông trên các mạng xã hội Facebook hoặc Zalo.

17. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”;

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bám sát chủ đề năm An toàn giao thông 2020, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên toàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và tai nạn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trên hệ thống thông tin cơ sở xã, phường, tập trung tuyên truyền cho đối tượng thanh, thiếu niên, người điều khiển mô tô, xe gắn máy.

- Hoàn thành và tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị theo nội dung Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 và Kế hoạch 136/KH-UBND, ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh để tiếp tục để ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh các huyện, thành, thị, hệ thống loa phát thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường khai thác thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của cấp huyện và hộp thư điện tử của xã, phường, thị trấn để viết bài tuyên truyền; đồng thời nêu tên những công dân của địa phương vi phạm Luật Giao thông lên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn.

- Nghiên cứu tham mưu phương án tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với hạ tầng giao thông; biển báo, biển chỉ dẫn, sơn vạch kẻ đường phân tách làn phương tiện; sơn gờ giảm tốc giảm xung đột trực tiếp tại các ngã ba, ngã tư, một số nút giao thông trên địa bàn quản lý, nhất là các tuyến giao thông nông thôn.

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý mặt đường, các cầu treo, cầu tràn, thiết bị phụ trợ về an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra và kịp thời đề xuất xử lý các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn quản lý;

- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn, xây lắp gờ giảm tốc tại các nút giao nhau giữa đường phụ ra đường chính; xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường đang quản lý (quý II/2020).

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường phụ ra đường chính, đường ngang đường bộ với đường sắt không có rào chắn.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện chỉ đạo huy động lực lượng Công an cấp xã phối hợp tăng cường tuần tra xử lý vi phạm về TTATGT nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường và vi phạm của người điều khiển mô tô, xe máy; xử lý ngăn chặn xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến trật tự, an toàn giao thông như: quy hoạch, xây dựng, đất đai, cấp phép xây dựng... thẩm định chặt chẽ các dự án giao thông, dự án xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý phải đảm bảo các yếu tố về ATGT thì mới chấp thuận.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa; giải tỏa các điểm khai thác cát trái phép, đăng đáy khai thác thủy sản, phương tiện nuôi trồng thủy sản, tàu cá hoạt động lấn chiếm luồng hàng hải, đường thủy nội địa.

- Tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ; yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản, kinh doanh kho, bến, bãi, cảng, sản xuất quy định về tải trọng; kiên quyết chấm dứt tình trạng xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải tham gia giao thông; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng lưu thông trên đường bộ thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt không có rào chắn; kiên quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt; làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, giao thông nông thôn.

UBND thành phố Vinh: Ngoài việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, cần lưu ý thực hiện một số giải pháp sau:

- Thực hiện một số biện pháp đột phá chống ùn tắc giao thông, đặc biệt là quản lý nghiêm thực hiện quy hoạch và quản lý đô thị, đánh giá tác động đối với các công trình xây dựng lớn, khu chung cư, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về quy hoạch và xây dựng đô thị ảnh hưởng đến trật tự ATGT;

- Chỉ đạo tăng cường các lực lượng hướng dẫn giao thông, xây dựng phương án phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông điểm, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động giao thông, đề xuất nhân rộng việc xây dựng một số điểm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường đủ điều kiện;

- Hoàn thành việc triển khai thực hiện đường thông - hè thoáng đến cấp phường, xã để lập lại trật tự trong quản lý lòng đường, vỉa hè hành lang an toàn giao thông theo nội dung Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (cả năm);

- Chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện việc nạo vét kênh, mương, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành phố, không để xảy ra tình trạng ngập úng khi có mưa, lũ gây ùn tắc giao thông; chủ động quản lý cắt tỉa cây xanh đô thị không để che khuất tầm nhìn, gãy đổ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (quý II/2020).

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về các phương án tổ chức giao thông, xây dựng bến, bãi đỗ xe, các điểm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường đủ điều kiện đảm bảo khoa học, hợp lý (quý III/2020)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi Kế hoạch về Ban an toàn giao thông tỉnh trước ngày 31/01/2020.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ ngân sách tỉnh và ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật

3. Định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

4. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- UBATGTQG;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, NC (Đ/c Vinh-TP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh