Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÁC PHƯƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2017/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 tháng 2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Trên cơ sở kết quả cuộc họp của UBND tỉnh ngày 07/11/2018 có sự tham gia của các ngành có liên quan và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 3025/TTr-SVHTT ngày 16/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 1, như sau:

“b) Những nội dung chưa được quy định tại văn bản này thì áp dụng quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD) và các văn bản có liên quan;”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3, như sau:

“4. Không xây dựng, lắp đặt phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông, trường hợp điều kiện địa hình bên ngoài hành lang an toàn đường bộ không thực hiện được thì được phép xây dựng, lắp đặt phương tiện tuyên truyền, quảng cáo tạm thời nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công; việc cấp phép phải thực hiện theo quy hoạch về quảng cáo, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BXD và các quy định của pháp luật có liên quan; cơ quan cấp phép phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

Các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời khi xây dựng, lắp đặt phải đảm bảo an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy, công trình thủy lợi, đê điều; đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, luồng đường thủy nội địa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; không được gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, che khuất tầm nhìn của các hoạt động giao thông.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5, như sau:

“2. Đối với các tuyến đường ngoài đô thị chưa quy hoạch thì khi xây dựng, lắp đặt cụm cổ động, bảng quảng cáo tấm lớn hai bên trục đường ngoài đô thị thực hiện theo quy định tại Bảng 1, tiểu tiết 2.2.1.2 tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7, như sau:

“3. Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn, biển hiệu lắp đặt tại các công trình thấp tầng phải được treo, gắn, ốp vào mặt trước hoặc mặt sau công trình, song song với trục đường chính và phải đảm bảo mỹ quan đô thị; việc lắp đặt phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BXD.

Các bảng quảng cáo, hộp đèn, biển hiệu khi lắp đặt tại các công trình thấp tầng ở ngoài khu vực đô thị thì áp dụng theo quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8, như sau:

a) Khoản 1:

“1. Về yêu cầu kỹ thuật thực hiện theo quy định tại tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD.”

b) Bỏ khoản 2.

6. Sửa đổi điểm a, khoản 4 Điều 10 như sau:

“a) Kích thước băng rôn ngang: 0,7m - 0,8 m (rộng) x 6,5m - 08 m (dài), chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 04 m; đối với băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị khi treo ngang đường giao thông thì chiều cao từ mặt đư ờng đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 4,75 m, chiều dài băng rôn phải căn cứ vào chiều rộng của mặt đường để điều chỉnh kích thước cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông