Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Quận 11, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 11 về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn quận 11 năm 2018;

Ủy ban nhân dân quận 11 xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn quận với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc của Ủy ban nhân dân 16 phường trên địa bàn quận năm 2018, qua đó rút kinh nghiệm, tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện, đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn quận.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính công khai, trung thực, khách quan, đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân và hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 16 phường.

- Đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá các kết quả làm được, khó khăn, hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc để đề xuất, kiến nghị, biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả trong những năm tiếp theo.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình kiểm tra để phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

II. NI DUNG KIM TRA:

1. Công tác triển khai và thực hiện các chính sách dân tộc năm 2018 tại địa phương.

2. Công tác tuyên truyền các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số

3. Việc bố trí cán bộ phụ trách công tác dân tộc. Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Công tác nắm tình hình dư luận trong đồng bào dân tộc thiểu số.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA:

1. Quận kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường 7, 12, 13 và 16.

2. Ủy ban nhân dân các phường còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân quận (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

IV. THÀNH PHN KIM TRA:

1. Tổ Kiểm tra của Quận gồm

- Ông Lý Văn Phước - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận - Tổ trưởng.

- Ông Lê Văn Hiếu - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận (phụ trách công tác dân tộc) - Thành viên.

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

- Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

2. Thành phần Tiếp tổ kiểm tra:

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường phụ trách công tác dân tộc.

+ Cán bộ phụ trách công tác dân tộc.

+ Công chức phụ trách Văn hóa - xã hội; cán bộ không chuyên trách lao động - thương binh và xã hội.

V. THỜI GIAN KIỂM TRA:

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại Ủy ban nhân dân phường (có thông báo cụ thể).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành phần tổ kiểm tra: Tổ chức kiểm tra phần II và giải quyết những vướng mắc, đề xuất của đơn vị được kiểm tra.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (Bộ phận dân tộc):

- Thông báo nội dung, thời gian kiểm tra và triển khai đến các phường được kiểm tra.

- Chủ trì Tổ kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc tại Ủy ban nhân dân phường 7, 12, 13 và phường 16.

- Tổng hợp kết quả các cuộc kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân tộc thành phố theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị và thành viên tổ kiểm tra: Sắp xếp, tạo điều kiện cho các thành viên tổ kiểm tra tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra theo lịch; gửi danh sách thành viên tham gia tổ kiểm tra về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trước ngày 15 tháng 7 năm 2018.

4. Ủy ban nhân dân các phường 7, 12, 13 và 16:

Chuẩn bị báo cáo (theo đề cương đính kèm) gửi về tổ kiểm tra trước ngày 25 tháng 7 năm 2018 và bố trí thành phần, địa điểm làm việc với tổ kiểm tra theo đúng yêu cầu; tạo điều kiện và phối hợp để tổ kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

6. Ủy ban nhân dân các phường còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 30 tháng 8 năm 2018 gửi về Ủy ban nhân dân quận (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn quận 11, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Dân tộc thành phố;
- UBND qu
n (CT,PCT/kt);
- P.LĐ-TBXH, P.GDĐT;
- UBND 16 phường;
- VP.HĐND và UBND (C,PVP/dt);
- Lưu: VT, VP.

KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Trương Quốc Cương

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2018 (PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM 2018)

I. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản về công tác dân tộc:

1. Công tác bố trí cán bộ phụ trách công tác dân tộc tại Ủy ban nhân dân Phường.

2. Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.

3. Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về thực hiện nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

5. Công tác niêm yết thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc (theo Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh).

II. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc lồng ghép các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo Công văn số 833/UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tiếp tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số đoạn 2015 - 2020 học tại cơ sở giáo dục đại học; Công văn số 1214/UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc thực hiện chính sách giáo dục trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố).

2. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn phường (theo Công văn số 1058/UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc tiếp tục thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn quận; Công văn số 1214/UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc thực hiện chính sách giáo dục trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố).

3. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 (theo Công văn số 1911/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai chính sách “Hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”).

4. Công tác triển khai kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”.

5. Công tác triển khai kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Quận giai đoạn 2015-2020.

6. Việc triển khai các chính sách đặc thù cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường (theo Công văn số 713/UBND-VP ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11).

2. Các chính sách dân tộc khác:

- Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho các cháu nhà trẻ, mẫu giáo và học sinh tiểu học để cải thiện tầm vóc, sức khỏe thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số.

- Chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 6764/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

- Chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán, ngày Người Cao tuổi 01/10.

- Chính sách hỗ trợ sửa chữa và xây mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường.

III. Chương trình hành động về chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn phường đến năm 2020

1/ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động về Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Phường đến năm 2020 theo kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 11

2/ Việc triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường, giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch số 178 KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 11 về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

IV. Việc bình chọn, rà soát người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018:

- Đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn.

- Biên bản họp khu phố, phường.

- Chế độ chăm lo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

V. Chế độ báo cáo: (có văn bản kiểm chứng đúng thời gian quy định)

VI. Nhận xét, đánh giá:

1. Những mặt đã làm được, nguyên nhân,

2. Những mặt chưa làm được, nguyên nhân

3. Kiến nghị: