Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú được ban hành kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

b) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về đăng ký, quản lý cư trú để phục vụ cho công tác quản lý dân cư; kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

b) Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Tổ chức quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

- Cấp tỉnh: Tổ chức phổ biến, quán triệt cho đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tư pháp; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện; đại diện Đoàn luật sư, Hội luật gia; người làm công tác đăng ký quản lý cư trú.

+ Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu: Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp - cơ quan thường trực) và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 01-02 năm 2014.

- Cấp huyện: Tổ chức phổ biến, quán triệt cho đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các Phòng, ban trực thuộc huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở địa phương.

+ Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan tham mưu: Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện (Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực) và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2014.

b) Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

- Phạm vi phát hành: Các sở, ngành; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các phòng, ban cấp huyện; các xã, phường, thị trấn; cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014

c) Các hình thức tuyên truyền khác

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các cơ quan, tổ chức, tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và các hình thức tuyên truyền khác.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú

a) Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Sau khi cơ quan Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

b) Tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú

a) Tăng cường cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; tăng cường cơ sở vật chất, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý cư trú và phục vụ triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian tới

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú ở địa phương. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo việc thực hiện qua Sở Tư pháp và Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị nêu tại Kế hoạch;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa