Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI Luật Cư trú đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992; quy định nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Ngày 29 tháng 3 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. Để thi hành nghiêm túc Luật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Công an tỉnh:

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp lập kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Luật Cư trú cho lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Đồng thời:

a) Tổ chức triển khai, quán triệt Luật Cư trú cho lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã;

b) Khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về quản lý cư trú cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở Công an cấp huyện, cấp xã và Công an viên phụ trách ấp;

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã và Công an xã, phường, thị trấn bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, Công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về trình tự, thủ tục, lệ phí đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để nhân dân biết thực hiện;

đ) Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng Luật Cư trú trong quần chúng nhân dân;

e) Dự toán kinh phí tập huấn, in các mẫu, sổ sách về cư trú theo quy định của Luật Cư trú, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang thi hành nghĩa vụ quân sự, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng đang cư trú tại nơi đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật Cư trú.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi hoặc bãi bỏ.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình:

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Cư trú và hướng dẫn, chỉ đạo Đài Phát thanh các huyện, thị xã tuyên truyền Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

6. Báo Đồng Khởi:

Xây dựng chuyên mục tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Cư trú.

7. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán đảm bảo kinh phí để triển khai, thực hiện Luật Cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai, tập huấn, mua sắm phương tiện, in biểu mẫu thực hiện Luật Cư trú trong năm 2007, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp bổ sung cho Công an tỉnh;

b) Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú phù hợp với Luật Cư trú và các văn bản pháp luật khác có liên quan khi có quy định cụ thể.

8. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh :

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Tổ chức triển khai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luật liên quan theo phân cấp của Chính phủ;

b) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an;

c) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú; quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành;

đ) Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, mức thu phí, lệ phí trái với quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nghiêm túc thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng