Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2007/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 07 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29/11/2006, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Ngày 29/3/2007 Thủ tướng Chính phủ  có Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về tổ chức thi hành Luật Cư trú. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân theo quy định Hiến pháp năm 1992; Quy định nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú, trình tự thủ tục đăng ký quản lý cư trú, quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan tổ chức về đăng ký quản lý cư trú.

 Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh, đảm bảo Luật Cư trú được thực thi nghiêm túc tạo sự chuyển biến trong hoạt động đăng ký, quản lý cư trú và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền Luật Cư trú, và những văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi cán bộ, công chức của đơn vị, công dân thuộc địa bàn quản lý. Đảm bảo mọi cán bộ, người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý cư trú và tự giác chấp hành.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi trách nhiệm của mình tiếp tục rà soát, thống kê các loại văn bản đã ban hành có quy định thủ tục, giấy tờ liên quan đến hộ khẩu hạn chế các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân không phù hợp với Luật Cư trú, để kịp thời sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc các văn bản khác thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú phải đảm bảo không làm hạn chế quyền, lợi ích  hợp pháp của công dân và thực hiện theo quy định của Luật Cư trú.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thi hành Luật Cư trú trên địa bàn toàn tỉnh; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai, thi hành Luật Cư trú. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt cho công tác quản lý xã hội, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, đồng thời có kế hoạch chỉ đạo Công an các cấp, nhất là công an xã, thị trấn củng cố, hoàn thiện hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý cư trú; bố trí cán  bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh  tác phong, lề lối làm việc, quy trình tiếp dân và thực hiện nghiêm túc tinh thần cải cách hành chính trong quản lý cư trú, không gây phiền hà; thực hiện đăng ký cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho nhân dân đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh phối hợp với Công an  tỉnh có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Cư trú đến mọi cơ quan, tổ chức và công dân.

4. Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các cấp chính quyền về chi ngân sách để trang bị các loại biểu mẫu, sổ sách phục vụ cho công tác đăng ký quản lý cư trú ở Công an các cấp; dự toán kinh phí mở hội nghị triển khai, tập huấn, tuyên truyền Luật Cư trú, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Yêu cầu các cấp, các ngành và mọi người dân quán triệt và thi hành nghiêm túc Luật cư trú và những văn bản hướng dẫn thi hành. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh, tổng hợp và báo cáo kết quả  với UBND tỉnh theo quy định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi