Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ủy ban TW Mt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1832/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về đăng ký, quản lý cư trú để phục vụ cho việc quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cư trú trong phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú;

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật về cư trú

a) Tổ chức phổ biến Luật cư trú đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hp, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, nhất là người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Phân công thực hiện

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất. Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người làm công tác đăng ký quản Iý cư trú;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan   báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và các văn bản hướng dn thi hành; hướng dn, chỉ đạo các báo, tạp chí, các đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình có kế hoạch mở các đợt cao đim và thường xuyên để phổ biến sâu rộng pháp luật về cư trú;

d) Thời gian thực hiện: Năm 2013 và năm 2014.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú có nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn;

b) Tchức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;

c) Phân công thực hiện

- Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong công tác đăng ký, quản lý cư trú cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp; cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; lực lượng Công an xã làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Ủy ban nhân dân cấp xã và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại khu dân cư;

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của địa phương mình;

d) Thời gian thực hiện: Năm 2013, năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn, trình Chính phủ tháng 12 năm 2013;

- Ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 107/2007/NĐ-CP vào tháng 12 năm 2013;

- Ban hành Thông tư quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú vào tháng 12 năm 2013;

- Ban hành Thông tư quy định về trình tự đăng ký cư trú vào tháng 12 năm 2013;

b) Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú vào tháng 12 năm 2013;      

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyn hạn của mình tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú đsửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú;

4. Bảo đảm điều kiện về cơ svật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú

a) Bộ Công an

- Kiện toàn tchức bộ máy làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những người có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm, đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục đăng ký thường trú; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường cán bộ có năng lực, phm cht đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cp xã; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật vcư trú và hướng dn của Bộ Công an. Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tcáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú thuộc quyền quản lý có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước;

b) Riêng năm 2013, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tài chính, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm tổng hp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này trên cơ sở dtoán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trong phạm vi quản lý của B, ngành, đa phương mình./.