Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2021

Thực hiện Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 1070/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Giảm 5-10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm giai đoạn 2016 - 2020. Khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục tăng cường hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện giám sát phát hiện sớm để khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế tối đa lây lan rộng.

3. Bảo đảm công tác phân tuyến điều trị giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng.

4. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương.

6. Đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh tại các tuyến.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

- 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.

- 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

- 100% cán bộ làm công tác thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet.

Chỉ tiêu đối với một số bệnh truyền nhiễm, cụ thể:

- Dịch COVID-19:

+ Giám sát, phát hiện sớm ngay từ ca bệnh đầu tiên. 100% trường hợp mắc (nếu có) được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.

+ 100% trường hợp F1, F2 được truy vết, cách ly và xét nghiệm kịp thời.

- Bệnh tay chân miệng:

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 5/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

- Bệnh sốt xuất huyết:

+ Không để dịch bệnh lớn xảy ra;

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 14/100.000 dân.

+ Không có tử vong.

- Bệnh thủy đậu:

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 3/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

- Bệnh sởi:

+ Không để dịch bệnh lớn xảy ra;

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 2/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

- Cúm A (H5N1):

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- Cúm A (H7N9):

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- MERS-CoV: Không để dịch bệnh xâm nhập vào Hà Tĩnh.

- Bệnh dại: Khống chế ≤ 2 trường hợp tử vong.

- Bệnh tả:

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- Các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng:

+ Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh;

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt ≥ 98% quy mô xã, phường.

- Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác:

+ Giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng, chống bệnh dịch, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trên địa phương.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, cấp và bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh và các Chương trình mục tiêu Y tế.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, huy động các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và người dân tham gia nhằm đưa công tác phòng chống dịch bệnh phát huy hiệu quả cao nhất.

2. Chuyên môn kỹ thuật

Sở Y tế hướng dẫn cụ thể về chuyên môn kỹ thuật, bao gồm giải pháp giảm mắc, công tác kiểm dịch y tế, tiêm chủng và các giải pháp giảm tử vong theo đúng quy trình, quy định để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến cộng đồng về phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh và tiêm chủng phòng bệnh, đặc biệt đến các nhóm đối tượng nguy cơ (trường học, khu công nghiệp, nhà trọ...).

- Xây dựng mô hình truyền thông số trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin về dịch bệnh và hoạt động giám sát đáp ứng giữa các tuyến.

- Xây dựng các tài liệu truyền thông phù hợp với đặc thù tại khu vực cửa khẩu cho các hành khách xuất nhập cảnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động ứng phó, xử lý các tình huống thông tin y tế bất cập, kịp thời cung cấp thông tin bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, lợi ích tiêm chủng để vận động nhân dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, phối hợp và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch vệ sinh môi trường; duy trì thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Phối hợp liên ngành

Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan tăng cường phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, bệnh từ động vật lây truyền sang người, phòng chống buôn lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ; phối hợp giám sát chặt chẽ các đối tượng phải kiểm dịch tại các cửa khẩu.

5. Công tác kiểm tra, thanh tra

- Tổ chức các đoàn công tác đi thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, công bố dịch, quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ, công tác y tế trường học, kiểm dịch y tế biên giới, truyền thông - chỉ đạo tuyến…

- Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi hoặc bệnh lưu hành có số mắc, tử vong cao (MERS-CoV, cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, dại…) tại các huyện, thành phố, thị xã.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện về phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, cách ly, triển khai các giải pháp phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các ổ dịch cũ, vùng trọng điểm.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của các sở, ban, ngành, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các cấp ở địa phương.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc công bố dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B và nhóm C khi có đủ điều kiện công bố dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bổ sung ngân sách và huy động nguồn tài trợ để đảm bảo kinh phí hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh, chú trọng những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người (trường học, khu công nghiệp...).

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm và thực hiện các hoạt động giám sát trọng điểm bệnh truyền nhiễm.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng, bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động giám sát trọng điểm.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị tại địa phương. Kiện toàn các đội cơ động chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng (thông tin, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, giám sát phòng chống dịch, công bố dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ...).

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố và hộ gia đình, các yếu tố nguy cơ, báo cáo kịp thời về Bộ Y tế theo quy định. Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A. Kiểm tra, giám sát, xử lý y tế đối với người, phương tiện, hàng hóa tại các cửa khẩu.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây từ động vật sang người như Cúm A(H5N1); A(H7N9), bệnh dại..., đặc biệt là chương trình khống chế bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức, triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo tiêm vắc xin dại trong những tháng cao điểm cho các đàn chó.

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hóa chất, dụng cụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh lây từ động vật sang người theo Luật Thú y; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền và thực hiện truyền thông tại các trường học về phòng, chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hóa, do tiếp xúc.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, triển khai các hoạt động thu gom phế thải, diệt bọ gậy phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Chỉ đạo cán bộ y tế học đường thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và kịp thời báo cáo cơ quan y tế đóng trên địa bàn để xử lý triệt để, không để dịch lây lan trong trường học và cộng đồng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên người và trên các đàn gia cầm theo các tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối mức đầu tư ngân sách hàng năm cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên người.

6. Các sở, ngành cấp tỉnh

Trên cơ sở Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, triển khai các hoạt động thực hiện phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quản lý, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh dựa trên cơ sở đề xuất của ngành Y tế địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại thôn, xóm, khối phố, xã, phường và hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo đúng Hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội...; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng và tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, huy động cộng đồng trong các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Cục Y tế dự phòng; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.
- Các Sở: Y tế, NN&PTNT, GD&ĐT, TT&TT, Tài chính, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Châu