Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19- NQ/TU, NGÀY 10/8/2011 VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2016- 2020

Thực hiện nội dung Văn bản số 42- KL/TU ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy về việc “Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TU ngày 10/8/2011 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016- 2020”, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân... đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Tổ chức, triển khai xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng phòng thủ của tỉnh, đảm bảo đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh từng bước vững chắc, có chiều sâu, chất lượng, thực chất, bảo đảm đủ sức tự giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016 - 2020 phải bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

b) Tăng cường công tác phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Phát huy cao nhất nội lực của tỉnh, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, quan điểm quân sự của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, phấn đấu có từ 95 - 100% các đối tượng được qua bồi dưỡng; 100% sinh viên, học sinh được học tập theo quy định.

3. Các cấp, các ngành quan tâm chú trọng kết hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh; gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch khu vực phòng thủ; xây dựng các mô hình, các cơ sở kinh tế gắn với xây dựng các căn cứ chiến đấu, làng, xã chiến đấu, căn cứ hậu cần kỹ thuật; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình thủy lợi, giao thông, mạng lưới điện, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin...; quy hoạch đồng bộ đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế gắn với xây dựng các công trình quốc phòng, phòng thủ dân sự lưỡng dụng bảo đảm phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng - an ninh. Chuẩn bị tốt kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân khi có tình huống chiến tranh xảy ra; quy hoạch, quản lý, sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trình độ dân trí, chất lượng nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh.

Thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đề ra.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nơi vùng xa, biên giới...

4. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức biên chế đúng quy định, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cấp huyện, cấp tỉnh đạt 100%; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn hằng năm đạt 20-25%; công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 20% (trong đó dân quân đạt 15%); tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; nâng tỷ lệ xếp đúng chuyên nghiệp quân sự trong lực lượng dự bị động viên đạt 85% trở lên; tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

5. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Nắm, phân tích, đánh giá, nhận định sát, đúng tình hình, quản lý tốt địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xử lý các tình huống với phương châm tích cực, chủ động, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động phối hợp giữa các ngành chức năng xử lý kiên quyết, khôn khéo, linh hoạt các vụ việc ngay từ cơ sở.

Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng; tăng cường mở rộng hợp tác với chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang Quảng Tây (Trung Quốc) trong việc duy trì an ninh, trật tự, quản lý và bảo vệ biên giới; giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

6. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch B phù hợp với tình hình thực tế địa bàn; nghiên cứu tận dụng triệt để địa hình, địa vật, điều kiện khí tượng thủy văn, giao thông, hang động, điểm cao có giá trị về mặt chiến thuật quân sự và thế trận để bố trí lực lượng, phương tiện chiến đấu, tạo thế liên hoàn vững chắc có chiều sâu trong khu vực phòng thủ; có khả năng chốt giữ, tự bảo vệ được địa phương và linh hoạt chuyển hóa thế trận khi có tình huống chiến tranh xảy ra theo phương châm: Làng giữ làng; xã giữ xã; huyện giữ huyện; tỉnh giữ tỉnh.

Quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng các công trình quốc phòng, trước mắt ưu tiên xây dựng một số công trình trọng điểm như: Căn cứ chiến đấu; căn cứ hậu phương; khu vực phòng thủ then chốt cấp tỉnh, cấp huyện; trận địa phòng không...trong khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện, thành phố. Xây dựng thao trường cấp huyện, cấp tỉnh đạt từ 20 - 30%. Quan tâm bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo huyện Cao Lộc làm điểm về xây dựng khu vực phòng thủ.

7. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016 - 2020.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể về bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội: Xây dựng quy hoạch các khu kinh tế - quốc phòng làm cơ sở để tỉnh, huyện xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; quy chế kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ; tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng; lập kế hoạch động viên quốc phòng. Chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; bảo đảm trang bị theo quy định của Pháp luật.

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo cấp huyện lập kế hoạch xây dựng thế trận quân sự trong trong khu vực phòng thủ, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch phát triển và bảo vệ rừng; thực hiện đề án di dân, bố trí dân cư để củng cố thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực, hệ thống nhà trường đáp ứng yêu cầu hoạt động cả thời bình và thời chiến; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu, quy hoạch xây dựng, phát triển mạng lưới giao thông bảo đảm tính lưỡng dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng.

e) Chủ trì phối hợp với các lực lượng, đơn vị bộ đội chủ lực, đoàn kinh tế quốc phòng của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân trên một số nội dung như: Trao đổi thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh; quy hoạch thế trận trong khu vực phòng thủ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng; tiến hành công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng địa bàn vững mạnh...

h) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan lập dự toán ngân sách đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tham mưu cho UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tiến hành sơ kết, tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

i) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

2. Công an tỉnh: Chủ trì với các ban, ngành chức năng, cơ quan Quân sự, Biên phòng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo, chỉ huy cơ quan Công an các huyện phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia thẩm định các đề án quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và các dự án kinh tế - xã hội có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ động phối hợp với các lực lượng Quân sự, Công an trong công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho địa phương và cấp trên xử lý tốt các tình huống xảy ra; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

b) Chủ trì phối hợp với các ngành, các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh - tế xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ biên giới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận toàn dân vững chắc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ban, ngành của tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định làm căn cứ để từng huyện, thành phố lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng. Hướng dẫn các huyện và thành phố lập kế hoạch xây dựng và huy động dự bị động viên, kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng và các hoạt động của xã hội. Kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng.

5. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thẩm định dự toán và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán việc sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành theo chức năng của tỉnh triển khai các biện pháp đào tạo nguồn nhân lực gắn với yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quy hoạch, bố trí và đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục phù hợp với yêu cầu hoạt động của khu vực phòng thủ trong các trạng thái quốc phòng khi có chiến tranh xảy ra.

7. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thực hiện công tác tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản để chỉ đạo về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng, kế hoạch bảo đảm trong tác chiến phòng thủ; tham gia chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ; đề xuất và thực hiện việc quy hoạch và đầu tư phát triển gắn với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện và thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

8. UBND các huyện, thành phố

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng theo quy định. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng bộ máy Nhà nước và công chức ở địa phương trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức luyện tập, diễn tập nâng cao khả năng chiến đấu cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyền xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Kế hoạch chuyển các hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng...chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn và xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, động viên, tập hợp lực lượng tham gia xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Huy động nguồn lực và bảo đảm ngân sách cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo khả năng của địa phương và quy định của pháp luật. Thực hiện thanh tra, kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TU, ngày 10/8/2011 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016- 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng