Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trên tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, cơ quan liên quan triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt hiệu quả thiết thực.

2. Yêu cầu

Việc triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài phải gắn với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, kịp thời trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

- Giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, những hình ảnh về đất nước con người Việt Nam vững bước đi lên, hình ảnh về tỉnh Lạng Sơn năng động, một địa chỉ nhiều tiềm năng và hấp dẫn về đầu tư đang nỗ lực phấn đấu vươn lên và luôn quan tâm, chào đón cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tham gia xây dựng, làm giàu trên quê hương Lạng Sơn, gắn kết hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước và tỉnh Lạng Sơn.

- Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện và thành phố hàng năm đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, xây dựng các chuyên mục truyền hình, trên báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, chuyên đề, tạp chí, các chuyến công tác nước ngoài nhằm phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có các chính sách lớn về đại đoàn kết dân tộc.

2. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời xây dựng những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh, đi lại, cư trú, hồi hương và các vấn đề pháp lý khác để kiều bào về thăm quê hương, sinh sống, đầu tư, kinh doanh, tiến hành các hoạt động hướng về cội nguồn và các hoạt động tâm linh như thăm viếng, tu sửa mộ phần, cải táng hài cốt thân nhân phù hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất các biện pháp và tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc tịch, hộ tịch, thừa kế, hôn nhân, lý lịch tư pháp liên quan đến kiều bào.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Ngoại vụ, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài; nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách hợp lý nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tạo môi trường thuận lợi cho bà con Việt kiều về hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nhà đất, tạo cơ chế thông thoáng thu hút kiều bào hồi hương sinh sống, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hợp lý, nhằm thu hút, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tư vấn, truyền đạt kinh nghiệm quản lý, điều hành, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo và giảng dạy, phát triển văn hóa, nghệ thuật về nước tham gia công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh Lạng Sơn.

3. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài liên quan thực hiện việc khảo sát đánh giá tình hình về cộng đồng người Lạng Sơn ở nước ngoài, nhằm xác định được số lượng người, các vấn đề về cuộc sống thực tại, các nhóm nước chủ yếu tập trung nhiều người Lạng Sơn đang sinh sống ở nước ngoài.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu để có các biện pháp tạo điều kiện cho việc giao dịch, chuyển ngoại tệ về nước qua hệ thống các ngân hàng trong nước một cách thuận lợi, đúng pháp luật, đồng thời có biện pháp xác định được số lượng ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về tỉnh Lạng Sơn theo định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để có thêm cơ sở đánh giá vai trò nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đối với tỉnh Lạng Sơn.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh, chấp hành các chế độ chính sách, tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội của người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh, 6 tháng, hàng năm thông qua Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Đổi mới phương thức vận động người Việt Nam ở nước ngoài

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị xây dựng các chương trình vận động kiều bào về tỉnh đầu tư sản xuất kinh doanh, hoạt động từ thiện, nhân đạo...; phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi các hội, đoàn thể, bà con kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác vận động kiều bào của các địa phương trong nước và đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố theo dõi và làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh nghiên cứu đổi mới phương thức vận động kiều bào, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể thu hút kiều bào về quê hương, thực sự là cầu nối quan trọng giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tăng cường đại đoàn kết dân tộc.

- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (thông qua Sở Ngoại vụ).

2. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên có báo cáo thông tin, phối hợp với các vụ, cục chức năng của Bộ ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan liên quan để có sự chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ kịp thời trong hoạt động; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ cùng các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch hằng năm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng